الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagem
انواع انگشتر های نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3065

سنگ آمتیست

سایز : 55

قیمت : 145000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3064

سنگ دالماتیان

سایز : 57

قیمت : 145000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3067

سنگ خورشید

سایز : 57

قیمت : 145000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3066

سنگ ماه

سایز : 60

قیمت : 145000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3069

سنگ آمتیست

سایز : 58

قیمت : 145000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3068

سنگ آمتیست

سایز : 54

قیمت : 145000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3071

سنگ مروارید

سایز : 51-52

قیمت : 145000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3070

سنگ مروارید

سایز : 50

قیمت : 145000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3073

سنگ مروارید

سایز : 53-51

قیمت : 145000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3072

سنگ مروارید

سایز : 51

قیمت : 145000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3053

سنگ چشم ببر

سایز : 53

قیمت : 119000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3052

سنگ چشم ببر

سایز : 48

قیمت : 119000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3055

سنگ چشم ببر

سایز : 50

قیمت : 119000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3054

سنگ چشم ببر

سایز : 51

قیمت : 123000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3057

سنگ زبرجد

سایز : 51

قیمت : 169000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3056

سنگ چشم ببر

سایز : 49

قیمت : 126000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3059

سنگ فیروزه

سایز : 52

قیمت : 189000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3058

سنگ عقیق مراکش

سایز : 55

قیمت : 174000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر برنج زنانه کد : 3061

سنگ عقیق سبز

سایز : درسایزمدنظرشما

قیمت : 25000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3060

سنگ مون استون هلویی

سایز : 52

قیمت : 189000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3063

سنگ -

سایز : 53

قیمت : 93000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر برنج  زنانه کد : 3062

سنگ آمتیست

سایز : درسایزمدنظرشما

قیمت : 25000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3047

سنگ فیروزه

سایز : 55

قیمت : 189000 تومان

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3046

سنگ فیروزه

سایز : 55

قیمت : 189000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3049

سنگ فیروزه

سایز : 61

قیمت : 189000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3048

سنگ فیروزه

سایز : 54

قیمت : 189000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3051

سنگ فیروزه

سایز : 56

قیمت : 189000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3050

سنگ مروارید

سایز : 49.50.51

قیمت : 169000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3008

سنگ عقیق زرد حکاکی شرف الشمس

سایز : 56

قیمت : 149000 تومان

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3007

سنگ آمتیست

سایز : 56

قیمت : 144000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3000

سنگ آمتیست

سایز : 57

قیمت : 122000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3009

سنگ آمتیست

سایز : 51

قیمت : 124000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3012

سنگ استارسان استون

سایز : 55

قیمت : 86000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3014

سنگ استارسان استون

سایز : 51

قیمت : 77000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3022

سنگ آمتیست

سایز : 54

قیمت : 149000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3015

سنگ استارسان استون

سایز : 54

قیمت : 103000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3026

سنگ اوپال

سایز : 58

قیمت : 299000 تومان

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3025

سنگ اوپال

سایز : 57

قیمت : 179000 تومان

 انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3028

سنگ لابرادوریت

سایز : 57

قیمت : 169000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3027

سنگ یاقوت کبود

سایز : 56

قیمت : 195000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3032

سنگ استارسان استون

سایز : 55

قیمت : 145000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3029

سنگ لابرادوریت

سایز : 57

قیمت : 128000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3034

سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 179000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3033

سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 179000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3036

سنگ استارسان استون

سایز : 51

قیمت : 99000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3035

سنگ استارسان استون

سایز : 56

قیمت : 119000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3038

سنگ استارسان استون

سایز : 52

قیمت : 99000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3045

سنگ استارسان استون

سایز : 54

قیمت : 89000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3040

سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 150000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3039

سنگ استارسان استون

سایز : 55

قیمت : 192000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3042

سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 189000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3041

سنگ استارسان استون

سایز : 56

قیمت : 109000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3044

سنگ استارسان استون

سایز : 55

قیمت : 105000 تومان

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3043

سنگ استارسان استون

سایز : 56

قیمت : 174000 تومانبخش دوم

بخش سوم