الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gem
انواع انگشتر های نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد :3002

سنگ آمتیست

سایز : 53

قیمت : 114000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3001

سنگ آمتیست

سایز : 54

قیمت : 120000 تومان

 


 

 انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3004

سنگ آمتیست

سایز : 51

قیمت : 74000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3003

سنگ آمتیست

سایز : 55

قیمت : 122000 تومان

 

 

 انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3006

سنگ آمتیست

سایز : 52

قیمت : 118000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3005

سنگ آمتیست

سایز : 57

قیمت : 118000 تومان

 

 

 انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3008

سنگ آمتیست

سایز : 55

قیمت : 106000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3007

سنگ آمتیست

سایز : 56

قیمت : 144000 تومان

 

 

 

 انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3000

سنگ آمتیست

سایز : 57

قیمت : 122000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3009

سنگ آمتیست

سایز : 51

قیمت : 124000 تومان

 

 

 انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3012

سنگ استارسان استون

سایز : 55

قیمت : 86000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3011

سنگ استارسان استون

سایز : 51

قیمت : 100000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3014

سنگ استارسان استون

سایز : 51

قیمت : 77000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3013

سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 56000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3016

سنگ استارسان استون

سایز : 54

قیمت : 65000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3015

سنگ استارسان استون

سایز : 54

قیمت : 103000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3018

سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 62000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3017

سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 84000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3020

سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 95000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3019

سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 101000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3022

سنگ آمتیست

سایز : 54

قیمت : 149000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3021

سنگ رودوکروزیت

سایز : 51

قیمت : 149000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3024

سنگ اوپال سیاه

سایز : 56

قیمت : 195000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3023

سنگ فلوریت

سایز : 52

قیمت : 149000 تومان

 

 

 

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3026

سنگ اوپال

سایز : 58

قیمت : 299000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3025

سنگ اوپال

سایز : 57

قیمت : 179000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3028

سنگ لابرادوریت

سایز : 57

قیمت : 128000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3027

سنگ یاقوت کبود

سایز : 56

قیمت : 195000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3030

سنگ یاقوت سرخ

سایز : 56

قیمت : 195000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3029

سنگ لابرادوریت

سایز : 57

قیمت : 128000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3032

سنگ استارسان استون

سایز : 55

قیمت : 145000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3031

سنگ لابرادوریت

سایز : 54

قیمت : 135000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3034

سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 179000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3033

سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 179000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3036

سنگ استارسان استون

سایز : 51

قیمت : 99000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3035

سنگ استارسان استون

سایز : 56

قیمت : 119000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3038

سنگ استارسان استون

سایز : 52

قیمت : 99000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3037

سنگ استارسان استون

سایز : 56

قیمت : 109000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3040

سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 150000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3039

سنگ استارسان استون

سایز : 55

قیمت : 192000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3042

سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 123000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3041

سنگ استارسان استون

سایز : 56

قیمت : 109000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3044

سنگ استارسان استون

سایز : 55

قیمت : 105000 تومان

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3043

سنگ استارسان استون

سایز : 56

قیمت : 174000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه 

انگشتر نقره زنانه کد : 3045

سنگ استارسان استون

سایز : 54

قیمت : 89000 تومان