الحمد لله رب العالمین
داناگوهر

danagem
مدالهای نقره و جواهرات نقره   |    انگشتر نقره زنانه   |   انگشتر نقره مردانه   |  نیم ست نقره   |   آویز نقره سنگ عقیق   |   انگشتر سنگی   |   اسلایس عقیق

انواع قلب سنگی  |   آویز سنگ حکاکی آیات   |   گردنبند سنگ ماه تولد  |   آویز منشوری   |   قلب چشم ببر   |    هرم کریستال کوارتز   |   دستبند سنگی

دستبند احجار الشفا   |   انواع تسبیح سنگی   |   زیباترین سنگها کوارتز خزه ایی    |   سنگ دُر مودار ، دُر ونوس ، در رتایل    |   راف سنگ طبیعی

گوهر سنگها   |   مدال نقره مستطیلی سنگ ماه تولد    |    عقیق با حکاکی ذکر    |   آویز عقیق رنگی   |   جدول سنگ ماه تولد   |   جدول سنگ چاکراها

حرز عظیم هفت جلاله بر روی حلقه حدید    |     عجیب ترین تسبیح دنیا ، تسبیح احجار الشفا

فیروزه نیشابور اصل طبیعی    |     مدال عقیق خزه ایی    |     لوح شرف الشمس بر روی عقیق زرد


انواع مختلف و بینظیری از انگشتر های نقره

انگشتر نقره

انگشتر زنانه بخش اول

  

  انگشتر نقره زنانه بخش اول

انگشتر نقره زنانه بخش دوم

 

انگشتر نقره زنانه بخش سوم

 

انگشتر نقره مردانه

 

 


انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 976

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 90000 تومان

  

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 975

سنگ چشم ببر

قیمت  : 75000 تومان

  

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 978

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 81000 تومان

  

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 977

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 114000 تومان

  

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 980

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 98000 تومان

  

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 979

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 160000 تومان

  

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 982

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 144000 تومان

  

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 981

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 165000 تومان

  

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 984

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 154000 تومان

  

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 983

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 130000 تومان

  

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 986

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 104000 تومان

  

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 985

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 114000 تومان

  

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 988

ساخت دانا گوهر ، حکاکی آیه ی و من یتق الله

سنگ عقیق سیاه

قیمت  : 65000 تومان

  

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 987

ساخت دانا گوهر ، حکاکی آیه ی و من یتق الله

سنگ عقیق سرخ

قیمت  : 65000 تومان

  

 

 

انگشتر نقره فیروزه

انگشتر نقره زنانه  کد 901

نقره 925 ، جواهرکاری مارگازیت

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل

قیمت  : 75000 تومان

  

انگشتر نقره فیروزه

انگشتر نقره زنانه  کد 900

نقره 925 ، جواهرکاری مارگازیت

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل

قیمت  : 75000 تومان

  

 

 

انگشتر نقره فیروزه

انگشتر نقره زنانه  کد 903

نقره 925 ، جواهرکاری مارگازیت

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل

قیمت  : 75000 تومان

  

انگشتر نقره فیروزه

انگشتر نقره زنانه  کد 902

نقره 925 ، جواهرکاری مارگازیت

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل

قیمت  : 75000 تومان

  

 

 

انگشتر نقره فیروزه

انگشتر نقره زنانه  کد 905

نقره 925 ، جواهرکاری مارگازیت

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل

قیمت  : 75000 تومان

  

انگشتر نقره فیروزه

انگشتر نقره زنانه  کد 906

نقره 925 ، جواهرکاری مارگازیت

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل

قیمت  : 75000 تومان

  

 

 

انگشتر نقره فیروزه

انگشتر نقره زنانه  کد 907

نقره 925 ، جواهرکاری مارگازیت

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل

قیمت  : 75000 تومان

  

انگشتر نقره فیروزه

انگشتر نقره زنانه  کد 909

نقره 925 ، جواهرکاری مارگازیت

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل

قیمت  : 75000 تومان

  

 

 

  انگشتر نقره فیروزه

انگشتر نقره زنانه  کد 908

نقره 925 ، جواهرکاری مارگازیت

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل

قیمت  : 75000 تومان

  

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 913

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 125000 تومان

  

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 917

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 48000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 915

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 62000 تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 914

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 69000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 921

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 65000 تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 920

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 68000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 923

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 75000 تومان

انگشتر نقره یاقوت سرخ

انگشتر نقره زنانه  کد 932

نقره 925 ، آبکاری طلا سفید ، جواهرکاری

انگشتر نقره جواهر یاقوت سرخ طبیعی

قیمت  : 115000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 925

نقره 925 ، آبکاری طلا سفید ، جواهرکاری

انگشتر نقره جواهر سیترین طبیعی

قیمت  : 110000 تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 924

نقره 925 ، آبکاری طلا سفید ، جواهرکاری

انگشتر نقره جواهر آمتیست طبیعی

قیمت  : 84000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 927

نقره 925 ، آبکاری طلا سفید ، جواهرکاری

انگشتر نقره جواهر آمتیست طبیعی

قیمت  : 110000 تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 926

نقره 925 ، آبکاری طلا سفید ، جواهرکاری

انگشتر نقره جواهر سیترین طبیعی

قیمت  : 84000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 929

نقره 925 ، آبکاری طلا سفید ، جواهرکاری

انگشتر نقره جواهر سفایر زیرکنیوم

قیمت  : 94000 تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 928

نقره 925 ، آبکاری طلا سفید ، جواهرکاری

انگشتر نقره جواهر توپاز زیرکنیوم

قیمت  : 70000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 931

نقره 925 ، آبکاری طلا سفید ، جواهرکاری

انگشتر نقره جواهر آمتیست طبیعی

قیمت  : 131000 تومان

انگشتر نقره زبرجد

انگشتر نقره زنانه  کد 930

نقره 925 ، آبکاری طلا سفید ، جواهرکاری

انگشتر نقره جواهر زبرجد طبیعی

قیمت  : 110000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 935

نقره 925 ، جواهرکاری

انگشتر نقره آبکاری طلاسفید طرح خرم سلطان

قیمت  : 105000 تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 934

نقره 925 ، جواهرکاری

انگشتر نقره آبکاری طلاسفید طرح خرم سلطان

قیمت  : 105000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 937

نقره 925 ، جواهرکاری

انگشتر نقره آبکاری طلاسفید

قیمت  : 86000 تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 951

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 54000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 939

نقره 925 ، جواهرکاری

انگشتر نقره آبکاری طلاسفید

قیمت  : 106000 تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 938

نقره 925 ، جواهرکاری

انگشتر نقره آبکاری طلاسفید

قیمت  : 115000 تومان

 

 

انگشتر نقره فیروزه

انگشتر نقره زنانه  کد 941

نقره 925 ، جواهرکاری

انگشتر نقره فیروزه نیشابور

قیمت  : 139000 تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 940

نقره 925 ، جواهرکاری

انگشتر نقره آبکاری طلاسفید

قیمت  : 106000 تومان

 

 

انگشتر نقره فیروزه

انگشتر نقره زنانه  کد 943

نقره 925 ، جواهرکاری

انگشتر نقره فیروزه نیشابور

قیمت  : 64000 تومان

انگشتر نقره فیروزه

انگشتر نقره زنانه  کد 942

نقره 925 ، جواهرکاری

انگشتر نقره فیروزه نیشابور

قیمت  : 112000 تومان

 

 

انگشتر نقره فیروزه

انگشتر نقره زنانه  کد 945

نقره 925 ، جواهرکاری

انگشتر نقره فیروزه نیشابور

قیمت  : 35000 تومان

انگشتر نقره فیروزه

انگشتر نقره زنانه  کد 944

نقره 925 ، جواهرکاری

انگشتر نقره فیروزه نیشابور

قیمت  : 66000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 947

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 63000 تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 946

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 154000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 953

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 135000 تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 952

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 63000 تومان

 

 

انگشتر یاقوت

انگشتر جواهر نقره زنانه  کد 518

سولیتر یاقوت سرخ طبیعی آفریقایی

* جهت مشاهده ی خواص سنگ یاقوت سرخ کلیک کنید *

قیمت  : 55,000 تومان

  

انگشتر جواهر نقره

انگشتر جواهر نقره زنانه  کد 158

آبکاری طلا سفید دو لایه با کیفیت فوق العاده عالی

طرح بسیار زیبای 5 توپاز زیرکن

قیمت  : 90,000 تومان

 

 

 

  انگشتر نقره زنانه بخش اول

انگشتر نقره زنانه بخش دوم

 

انگشتر نقره زنانه بخش سوم

 

انگشتر نقره مردانه

 
مدالهای نقره و جواهرات نقره   |    انگشتر نقره زنانه   |   انگشتر نقره مردانه   |  نیم ست نقره   |   آویز نقره سنگ عقیق   |   انگشتر سنگی   |   اسلایس عقیق

انواع قلب سنگی  |   آویز سنگ ماه تولد   |   گردنبند سنگ ماه تولد  |   آویز منشوری   |   گوی کریستال   |    هرم کریستال کوارتز   |   دستبند سنگی

دستبند احجار الشفا   |   انواع تسبیح سنگی   |   زیباترین سنگها کوارتز خزه ایی    |   کلکسیون مدال های سنگی متنوع   |   راف سنگ طبیعی

گوهر سنگها   |   مدال نقره مستطیلی سنگ ماه تولد    |    عقیق با حکاکی ذکر    |   آویز عقیق رنگی   |   جدول سنگ ماه تولد   |   جدول سنگ چاکراها

حرز عظیم هفت جلاله بر روی حلقه حدید    |     عجیب ترین تسبیح دنیا ، تسبیح احجار الشفا
سنگها و جواهرات کانالی جهت ارسال عشق الهی به سوی تمامی انسانها هستند

دانا گوهر ( بازرگانی فروغ مهر سابق )

شنبه تا چهارشنبه از 9 صبح الی 6 بعدازظهر
پـنـج شنـبـــه هــا از 9 صبـح الـی 2 بــعدازظهر

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است