الحمد لله رب العالمین

دانا گوهربه کانال ما در تلگرام بپیوندید :    www.telegram.me/danagem


انواع مختلف و بینظیری از انگشتر های نقره

خرید انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه بخش اول

  

 

 

انگشتر نقره انگشتر نقره
 

انگشتر نقره زنانه کد 3169

انگشتر سولیتر

سنگ طبیعی یاقوت سرخ

قیمت : 59000 تومان

 


 

انگشتر نقره انگشتر نقره
 

انگشتر نقره زنانه کد 3170

انگشتر سولیتر

سنگ طبیعی آمتیست جواهری

قیمت : 59000 تومان

 

 


 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3172

انگشتر جواهری 

آبکاری طلاسفید

قیمت : 135000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 108000 تومان

  

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3171

انگشتر جواهری 

آبکاری طلاسفید

قیمت : 204000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 163000 تومان

  

 

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3174

انگشتر جواهری 

آبکاری طلاسفید

قیمت : 133000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 106000 تومان

  

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3173

انگشتر سولیتر

سنگ طبیعی یاقوت سرخ

قیمت : 166000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 132000 تومان

  

 

 

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3176

انگشتر جواهری 

آبکاری طلاسفید

قیمت : 117000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 93000 تومان

  

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3175

انگشتر جواهری

آبکاری طلا سفید

قیمت : 82000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 66000 تومان

  

 

 

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3178

انگشتر جواهری 

آبکاری طلاسفید

قیمت : 125000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 103000 تومان

  

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3177

انگشتر جواهری 

آبکاری طلاسفید

قیمت : 202000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 159000 تومان

  

 

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3180

انگشتر جواهری 

آبکاری طلاسفید

قیمت : 80000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 64000 تومان

  

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3179

انگشتر جواهری 

آبکاری طلاسفید

قیمت : 85000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 68000 تومان

  

 

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3182

انگشتر جواهری 

آبکاری طلاسفید

قیمت : 70000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 56000 تومان

  

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3181

انگشتر جواهری 

آبکاری طلاسفید

قیمت : 104000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 83000 تومان

  

 

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3184

انگشتر جواهری 

آبکاری طلاسفید

قیمت : 74000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 59000 تومان

  

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3183

انگشتر جواهری 

آبکاری طلاسفید

قیمت : 111000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 89000 تومان

  

 

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3186

انگشتر جواهری 

آبکاری طلاسفید

قیمت : 104000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 83000 تومان

  

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3185

انگشتر جواهری 

آبکاری طلاسفید

قیمت : 69000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 55000 تومان

  

 

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3188

انگشتر جواهری 

آبکاری طلاسفید

قیمت : 105000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 84000 تومان

  

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3187

انگشتر جواهری 

آبکاری طلاسفید

قیمت : 85000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 68000 تومان

  

 

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3190

انگشتر جواهری 

آبکاری طلاسفید

قیمت : 108000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 86000 تومان

  

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3189

انگشتر جواهری 

آبکاری طلاسفید

قیمت : 104000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 83000 تومان

  

 

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3192

انگشتر جواهری 

آبکاری طلاسفید

قیمت : 81000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 64000 تومان

  

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3191

انگشتر جواهری 

آبکاری طلاسفید

قیمت : 90000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 72000 تومان

  

 

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3087

عثمانی

قیمت : 99 هزار تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3193

انگشتر جواهری 

آبکاری طلاسفید

قیمت : 88000 تومان

قیمت با 20 درصد تخفیف ویژه : 69000 تومان

  

 

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3081

عثمانی

قیمت : 75 هزار تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3079

عثمانی

قیمت : 89 هزار تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3083

عثمانی

قیمت : 87 هزار تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3082

عثمانی

قیمت : 75 هزار تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3085

سنگ مارکازیت - مار

قیمت : 89 هزار تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3084

سنگ مارکازیت - مار

قیمت : 112 هزار تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3089

عثمانی

قیمت : 30 هزار تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3088

عثمانی

قیمت : 62 هزار تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3077

عثمانی

قیمت : 67 هزار تومان

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3075

عثمانی

قیمت : 119 هزار تومان

 

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3095

طرح برلیان جواهرکاری

قیمت : 84 هزار تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3094

سنگ جواهر آمتیست

قیمت : 119 هزار تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3097

سنگ چشم گربه سنتیتیک

قیمت : 125 هزار تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3096

سنگ عقیق یمنی

قیمت : 119 هزار تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3101

جواهر های کوارتز رنگی

قیمت : 121 هزار تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3100

سنگ عقیق زرد شرف الشمس

قیمت : 119 هزار تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3107

سنگ جواهر سیترین

قیمت : 119 هزار تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3074

عثمانی

قیمت : 69 هزار تومان

 

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3109

سنگ فیروزه نیشابور

قیمت : 119 هزار تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3108

سنگ جواهر سیترین

قیمت : 119 هزار تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3092

سنگ جواهر آمتیست

قیمت : 95 هزار تومان

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3098

سنگ چشم گربه سنتیتیک

قیمت : 125 هزار تومان

 

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3113

سنگ جواهر یاقوت کبود

قیمت : 65 هزار تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه کد 3112

سنگ عقیق یمنی با حکاکی شرف الشمس

قیمت : 99 هزار تومان

 

 

 


مشاهده انگشتر نقره زنانه بخش دوم

 

مدالهای هفت سنگ چاکرا   |    مدال های نقره سنگ جاسپر   |   انواع جدیدی از تسبیح های سنگی

مدالهای نقره و جواهرات نقره   |    انگشتر نقره زنانه   |   انگشتر نقره مردانه   |   نیم ست نقره   |   عقیق استوانه ایی   |   مارسنگ طبیعی  |   جیدیت طبیعی

کهربای لهستان  |   سنگ طبیعی فلوریت  |   سنگ طبیعی رودونیت   |   سنگ طبیعی مالاکیت   |    سنگ طبیعی لاجورد  

گوی کریستال  |   آویز سنگ حکاکی آیات  |   گردنبند سنگ ماه تولد  |   آویز منشوری   |   قلب چشم ببر   |    هرم هفت سنگ چاکرا  |   دستبند سنگی

انواع تسبیح سنگی   |   زیباترین سنگها کوارتز خزه ایی    |   سنگ دُر مودار ، دُر ونوس ، در رتایل   |   راف سنگ طبیعی

گوهر سنگها   |   مدال نقره مستطیلی سنگ ماه تولد    |   آویز عقیق رنگی  |   جدول سنگ ماه تولد   |   جدول سنگ چاکراها

حرز عظیم هفت جلاله بر روی حلقه حدید     |   سنگ عقیق کریزیلیس   |   خرید یاقوت طبیعی

فیروزه نیشابور اصل طبیعی     |     سنگ ثروت و شادی : عقیق خزه ایی    |     لوح شرف الشمس بر روی عقیق زرد   |   عقیق کنده کاری آمولتدفتر مرکزی : مشهد - خیابان راهنمایی - برج سلمان - طبقه 5 - واحد 5

شنبه تا چهارشنبه از 9 صبح الی 4 بعدازظهر
پـنـج شنـبـــه هــا از 9 صبـح الـی 2 بــعدازظهربرداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است