الحمد لله رب العالمین
داناگوهر

danagem

انواع مختلف و بینظیری از انگشتر های نقره

انگشتر نقره

انگشتر زنانه بخش اول

  

   انگشتر نقره فیروزه

انگشتر نقره زنانه  کد 942

نقره 925 ، جواهرکاری

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل

قیمت  : 112000 تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 975

دست ساز ، ساخت داناگوهر

سنگ چشم ببر

قیمت  : 75000 تومان

  

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 980

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 98000 تومان

  

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 3002

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 164000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 3004

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 137000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 3003

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 143000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 986

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 104000 تومان

  

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 983

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 130000 تومان

  

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 3008

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 96000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 3005

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 133000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 3010

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 137000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 3009

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 185000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 3001

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس

قیمت : 67000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 3011

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 98000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 3014

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 188000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 3013

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 128000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه  کد 3016

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 64000 تومان

  

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 3015

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 96000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 3018

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 93000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 3017

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 105000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 913

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 125000 تومان

  

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 917

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 48000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 921

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 65000 تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 920

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 68000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 923

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 75000 تومان

انگشتر نقره یاقوت سرخ

انگشتر نقره زنانه  کد 932

نقره 925 ، آبکاری طلا سفید ، جواهرکاری

انگشتر نقره جواهر یاقوت سرخ طبیعی

قیمت  : 115000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 925

نقره 925 ، آبکاری طلا سفید ، جواهرکاری

انگشتر نقره جواهر سیترین طبیعی

قیمت  : 110000 تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 924

نقره 925 ، آبکاری طلا سفید ، جواهرکاری

انگشتر نقره جواهر آمتیست طبیعی

قیمت  : 84000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 927

نقره 925 ، آبکاری طلا سفید ، جواهرکاری

انگشتر نقره جواهر آمتیست طبیعی

قیمت  : 110000 تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 926

نقره 925 ، آبکاری طلا سفید ، جواهرکاری

انگشتر نقره جواهر سیترین طبیعی

قیمت  : 84000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 929

نقره 925 ، آبکاری طلا سفید ، جواهرکاری

انگشتر نقره جواهر سفایر زیرکنیوم

قیمت  : 94000 تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 928

نقره 925 ، آبکاری طلا سفید ، جواهرکاری

انگشتر نقره جواهر توپاز زیرکنیوم

قیمت  : 70000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 937

نقره 925 ، جواهرکاری

انگشتر نقره آبکاری طلاسفید

قیمت  : 86000 تومان

انگشتر نقره زبرجد

انگشتر نقره زنانه  کد 930

نقره 925 ، آبکاری طلا سفید ، جواهرکاری

انگشتر نقره جواهر زبرجد طبیعی

قیمت  : 110000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 935

نقره 925 ، جواهرکاری

انگشتر نقره آبکاری طلاسفید

قیمت  : 105000 تومان

با 20 درصد تخفیف  84000 تومان

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 934

نقره 925 ، جواهرکاری

انگشتر نقره آبکاری طلاسفید

قیمت  : 105000 تومان

با 20 درصد تخفیف  84000 تومان

  

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 951

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 54000 تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 977

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 114000 تومان

  

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 947

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 63000 تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 946

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 154000 تومان

 

 

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 953

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 135000 تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 952

انگشتر نقره عثمانی

قیمت  : 63000 تومان

 

 

انگشتر یاقوت

انگشتر جواهر نقره زنانه  کد 518

سولیتر یاقوت سرخ طبیعی آفریقایی

* جهت مشاهده ی خواص سنگ یاقوت سرخ کلیک کنید *

قیمت  : 55,000 تومان

  

انگشتر نقره

انگشتر نقره زنانه  کد 938

نقره 925 ، جواهرکاری

انگشتر نقره آبکاری طلاسفید

قیمت  : 115000 تومان

با 20 درصد تخفیف  92000 تومان

   

 

 

انگشتر نقره

انگشتر جواهر نقره 925 زنانه  کد 166

آبکاری طلا سفید دو لایه با کیفیت فوق العاده عالی

قیمت  : 60,000 تومان

 

   

انگشتر نقره زنانه

انگشتر جواهر نقره 925 زنانه  کد 141

آبکاری طلا سفید دو لایه با کیفیت فوق العاده عالی

مارکیز رنگی و اووال

قیمت  : 76,000 تومان

با 30 درصد تخفیف  53000 تومان

 

 

 

انگشتر نقره

انگشتر جواهر نقره 925 زنانه  کد 162

آبکاری طلا سفید دو لایه با کیفیت فوق العاده عالی

قیمت  : 65,000 تومان

با 30 درصد تخفیف  45000 تومان

 

انگشتر نقره

انگشتر جواهر نقره 925 زنانه  کد 164

آبکاری طلا سفید دو لایه با کیفیت فوق العاده عالی

قیمت  : 63,000 تومان

 

 

 

 

 

انگشتر نقره

انگشتر جواهر نقره 925 زنانه  کد 504

آبکاری طلا سفید دو لایه با کیفیت فوق العاده عالی

قیمت  : 78000 تومان

با 30 درصد تخفیف  54000 تومان

  

 

انگشتر نقره

انگشتر جواهر نقره 925 زنانه  کد 107

آبکاری طلا سفید دو لایه با کیفیت فوق العاده عالی

قیمت  : 86,000 تومان

 

  

 

 

 

انگشتر جواهر نقره 925 زنانه  کد 539

آبکاری طلا سفید دو لایه با کیفیت فوق العاده عالی

کوارتز های رنگی دیزاین جدید

قیمت  : 133000 تومان

با 30 درصد تخفیف  93000 تومان

  

 

انگشتر جواهر نقره

انگشتر جواهر نقره 925 زنانه  کد 155

آبکاری طلا سفید دو لایه با کیفیت فوق العاده عالی

انواع کوارتز رنگی

قیمت  : 71,000 تومان

 

  

 

 

انگشتر نقره

انگشتر جواهر نقره 925 زنانه  کد 105

آبکاری طلا سفید دو لایه با کیفیت فوق العاده عالی

قیمت  : 116,000 تومان

با 30 درصد تخفیف  81000 تومان

  

انگشتر جواهر نقره

انگشتر جواهر نقره 925 زنانه  کد 153

آبکاری طلا سفید دو لایه با کیفیت فوق العاده عالی

مارکیز رنگی با دو طرح برلیان

قیمت  : 83,000 تومان

با 30 درصد تخفیف  58000 تومان

  

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه  کد 3020

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 162000 تومان

  

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه  کد 3019

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 119000 تومان

  

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه  کد 3022

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 141000 تومان

  

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه  کد 3021

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 92000 تومان

  

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه  کد 3024

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 112000 تومان

  

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه  کد 3023

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 97000 تومان

  

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه  کد 3026

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 70000 تومان

  

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه  کد 3025

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 116000 تومان

  

 

 

انگشتر نقره زنانه  کد 3028

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 160000 تومان

  

انگشتر نقره زنانه  کد 3027

انگشتر نقره عثمانی

قیمت : 103000 تومان

  

 


انگشتر نقره زنانه بخش دوم


  

مدالهای نقره و جواهرات نقره   |    انگشتر نقره زنانه   |   انگشتر نقره مردانه   |   نیم ست نقره   |   عقیق استوانه ایی   |   مارسنگ طبیعی  |   جیدیت طبیعی

انواع قلب سنگی  |   آویز سنگ حکاکی آیات  |   گردنبند سنگ ماه تولد  |   آویز منشوری   |   قلب چشم ببر   |    هرم هفت سنگ چاکرا  |   دستبند سنگی

دستبند احجار الشفا    |   انواع تسبیح سنگی   |   زیباترین سنگها کوارتز خزه ایی    |   سنگ دُر مودار ، دُر ونوس ، در رتایل   |   راف سنگ طبیعی

گوهر سنگها   |   مدال نقره مستطیلی سنگ ماه تولد    |   عقیق با حکاکی ذکر   |   آویز عقیق رنگی  |   جدول سنگ ماه تولد   |   جدول سنگ چاکراها

حرز عظیم هفت جلاله بر روی حلقه حدید     |     تسبیح احجار الشفا   |   سنگ عقیق کریزیلیس   |   خرید یاقوت طبیعی

فیروزه نیشابور اصل طبیعی     |     سنگ ثروت و شادی : عقیق خزه ایی    |     لوح شرف الشمس بر روی عقیق زرد   |   عقیق کنده کاری آمولتدفتر مرکزی : مشهد - احمدآباد - نبش خیابان بخارایی - ساختمان پوپک - طبقه دوم

دانا گوهر ( بازرگانی فروغ مهر سابق )

شنبه تا چهارشنبه از 9 صبح الی 6 بعدازظهر
پـنـج شنـبـــه هــا از 9 صبـح الـی 2 بــعدازظهر

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است