الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemدندان اژدها

تمامی مدال ها همراه با یک عدد زنجیر رنگ ثابت ضد حساسیت استدندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپرقرمز کد : 2

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپرقرمز کد : 1

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان
دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 4

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ هولیت کد : 3

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 6

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ اوناکیت کد : 5

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ اوناکیت کد : 8

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 7

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ سودالیت کد : 10

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 9

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 12

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 11

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 14

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ سودالیت کد : 13

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ چشم ببر کد : 16

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ چشم ببر کد : 15

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 18

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 17

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان
دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 20

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 19

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 22

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ چشم ببر کد : 21

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 24

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 23

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 26

ابعاد :19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپرقرمز کد : 25

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 28

ابعاد :19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 27

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ چشم ببر کد : 30

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ هولیت کد : 29

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 32

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 31

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 34

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 33

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان
دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپرقرمز کد : 36

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ چشم ببر کد : 35

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ چشم ببر کد : 38

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 37

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ هولیت کد : 40

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ چشم ببر کد : 39

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 42

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپرقرمز کد : 41

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 44

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ چشم ببر کد : 43

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 46

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ چشم ببر کد : 45

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان
دندان اژدها

دندان اژدها سنگ عقیق کد : 48

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 47

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 50

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 49

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ رزکوارتز کد : 52

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ چشم ببر کد : 51

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ چشم ببر کد : 54

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ رزکوارتز کد : 53

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ چشم ببر کد : 55

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان