الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

@danagem

https://telegram.me/danagemانواع مختلفی از سنگ طبیعی روبی زوئیسیت کشور تانزانیا


روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 2

Natural Ruby Zoisite

وزن : 67.6 قیراط

ابعاد : 41*27 میلیمتر

قیمت : 67000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 1

Natural Ruby Zoisite

وزن : 63.1 قیراط

ابعاد : 32*25 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 روبی

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 4

Natural Ruby Zoisite

وزن : 45.5 قیراط

ابعاد : 28*18میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 3

Natural Ruby Zoisite

وزن : 64.2 قیراط

ابعاد : 38*25 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

 

 

 روبی

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 6

Natural Ruby Zoisite

وزن : 50.9 قیراط

ابعاد : 22*38 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 5

Natural Ruby Zoisite

وزن : 54.8 قیراط

ابعاد : 25*35 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

 

 

 روبی

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 8

Natural Ruby Zoisite

وزن : 59.8قیراط

ابعاد : 26*45 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 7

Natural Ruby Zoisite

وزن : 43.1 قیراط

ابعاد : 24*37 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 روبی

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 10

Natural Ruby Zoisite

وزن : 62.1 قیراط

ابعاد : 16*37 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 9

Natural Ruby Zoisite

وزن : 53.1 قیراط

ابعاد : 25*38 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

 

 

 روبی

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 12

Natural Ruby Zoisite

وزن : 37.1 قیراط

ابعاد : 25*13 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 11

Natural Ruby Zoisite

وزن : 56.8قیراط

ابعاد : 42*22 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 

 

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 14

Natural Ruby Zoisite

وزن : 55.5قیراط

ابعاد : 35*15 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 13

Natural Ruby Zoisite

وزن : 53.9 قیراط

ابعاد : 22*41 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

 

 

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 16

Natural Ruby Zoisite

وزن : 44.2قیراط

ابعاد : 29*22 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 15

Natural Ruby Zoisite

وزن : 35.9 قیراط

ابعاد : 23*29 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 18

Natural Ruby Zoisite

وزن : 68.7 قیراط

ابعاد : 38*39 میلیمتر

قیمت : 68000تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 17

Natural Ruby Zoisite

وزن : 76.4قیراط

ابعاد : 26*56 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 20

Natural Ruby Zoisite

وزن : 54.1قیراط

ابعاد : 41*27 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 19

Natural Ruby Zoisite

وزن : 59.8 قیراط

ابعاد : 34*49 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

 

 

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 22

Natural Ruby Zoisite

وزن : 70.9 قیراط

ابعاد : 26*42 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

روبی

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 21

Natural Ruby Zoisite

وزن : 23.9 قیراط

ابعاد : 38*23 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

 

 

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 24

Natural Ruby Zoisite

وزن : 45.5قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 23

Natural Ruby Zoisite

وزن : 40.4 قیراط

ابعاد : 37*24 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 

 

روبی

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 26

Natural Ruby Zoisite

وزن : 65.9 قیراط

ابعاد :26*45 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 25

Natural Ruby Zoisite

وزن : 42.5 قیراط

ابعاد : 23*28میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

روبی

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 28

Natural Ruby Zoisite

وزن : 63.1قیراط

ابعاد : 26*30 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 27

Natural Ruby Zoisite

وزن : 66.6قیراط

ابعاد : 25*46 میلیمتر

قیمت : 66000تومان

 

 

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 30

Natural Ruby Zoisite

وزن : 49.3 قیراط

ابعاد : 38*24 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 29

Natural Ruby Zoisite

وزن :57.6 قیراط

ابعاد : 25*39 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

 

 

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 32

Natural Ruby Zoisite

وزن : 43.1 قیراط

ابعاد : 25*42 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 31

Natural Ruby Zoisite

وزن : 44.5قیراط

ابعاد : 23*34 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 34

Natural Ruby Zoisite

وزن : 47.7قیراط

ابعاد : 27*33 میلیمتر

قیمت : 47000تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 33

Natural Ruby Zoisite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 23*39 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

 

 روبی

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 36

Natural Ruby Zoisite

وزن : 51.5 قیراط

ابعاد : 13*29 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 35

Natural Ruby Zoisite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 24*35 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

 

 

 روبی

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 38

Natural Ruby Zoisite

وزن : 47.6 قیراط

ابعاد : 35*22 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

 

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 37

Natural Ruby Zoisite

وزن : 37.6 قیراط

ابعاد : 36*21 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

 

 

 روبی

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 40

Natural Ruby Zoisite

وزن : 52.5 قیراط

ابعاد : 38*26 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 39

Natural Ruby Zoisite

وزن : 32.3قیراط

ابعاد : 29*20 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 

 

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 42

Natural Ruby Zoisite

وزن : 23.7قیراط

ابعاد : 19*32 میلیمتر

قیمت : 23000تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 41

Natural Ruby Zoisite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 25*34 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

 

 

 روبی

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 44

Natural Ruby Zoisite

وزن : 37.6 قیراط

ابعاد : 21*36 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 43


Natural Ruby Zoisite

وزن :44 قیراط

ابعاد : 34*24 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

 

 

 

 روبی

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 46

Natural Ruby Zoisite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 30*20 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 45

Natural Ruby Zoisite

وزن : 19.3قیراط

ابعاد : 19*31 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 روبی

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 48

Natural Ruby Zoisite

وزن : 20.7قیراط

ابعاد : 13*7 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 47

Natural Ruby Zoisite

وزن : 33.2 قیراط

ابعاد : 32*20 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان