الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 2

Natural Rhyolite

وزن : 61.2 قیراط

ابعاد : 48*27 میلیمتر

قیمت : 61000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 1

Natural Rhyolite

وزن : 77.3 قیراط

ابعاد : 47*25 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 ریولیت

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 4

Natural Rhyolite

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 26*45میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 3

Natural Rhyolite

وزن : 62.8 قیراط

ابعاد : 36*49 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

 

 

 ریولیت

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 6

Natural Rhyolite

وزن : 64.5 قیراط

ابعاد : 34*54 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 5

Natural Rhyolite

وزن : 54.8 قیراط

ابعاد : 25*35 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

 

 

 ریولیت

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 8

Natural Rhyolite

وزن : 51.1قیراط

ابعاد : 29*38 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 7

Natural Rhyolite

وزن : 43.1 قیراط

ابعاد : 24*37 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 ریولیت

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 10

Natural Rhyolite

وزن : 60.6 قیراط

ابعاد : 26*48 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 9

Natural Rhyolite

وزن : 41.6 قیراط

ابعاد : 28*43 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

 

 

 ریولیت

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 12

Natural Rhyolite

وزن : 35.3 قیراط

ابعاد : 36*26 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 11

Natural Rhyolite

وزن : 57.6قیراط

ابعاد : 51*29 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

 

 

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 14

Natural Rhyolite

وزن : 52.2قیراط

ابعاد : 30*41 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 13

Natural Rhyolite

وزن : 38.8 قیراط

ابعاد : 24*38 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 

 

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 16

Natural Rhyolite

وزن : 42.9قیراط

ابعاد : 30*37 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 15

Natural Rhyolite

وزن : 35.9 قیراط

ابعاد : 23*29 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 18

Natural Rhyolite

وزن : 68.7 قیراط

ابعاد : 38*39 میلیمتر

قیمت : 68000تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 17

Natural Rhyolite

وزن : 38.4قیراط

ابعاد : 25*33 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 20

Natural Rhyolite

وزن : 44.4قیراط

ابعاد : 40*26 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 19

Natural Rhyolite

وزن : 45.6 قیراط

ابعاد : 35*27 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

 

 

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 22

Natural Rhyolite

وزن : 38.1 قیراط

ابعاد : 24*38 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

ریولیت

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 21

Natural Rhyolite

وزن : 37.5 قیراط

ابعاد : 23*41 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

 

 

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 24

Natural Rhyolite

وزن : 29.3قیراط

ابعاد : 24*33 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 23

Natural Rhyolite

وزن : 41.1 قیراط

ابعاد : 24*35 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

 

 

ریولیت

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 26

Natural Rhyolite

وزن : 55.4 قیراط

ابعاد :47*31 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 25

Natural Rhyolite

وزن : 48.8 قیراط

ابعاد : 25*55میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

 

ریولیت

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 28

Natural Rhyolite

وزن : 44.3قیراط

ابعاد : 25*38 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 27

Natural Rhyolite

وزن : 42قیراط

ابعاد : 26*43 میلیمتر

قیمت : 42000تومان

 

 

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 30

Natural Rhyolite

وزن : 35.4 قیراط

ابعاد : 46*22 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 29

Natural Rhyolite

وزن :40.9 قیراط

ابعاد : 24*37 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 

 

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 32

Natural Rhyolite

وزن : 35.7 قیراط

ابعاد : 23*35 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 31

Natural Rhyolite

وزن : 49.3قیراط

ابعاد : 22*52 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 34

Natural Rhyolite

وزن : 43قیراط

ابعاد : 27*44 میلیمتر

قیمت : 43000تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 33

Natural Rhyolite

وزن : 33.2 قیراط

ابعاد : 24*37 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 

 

 ریولیت

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 36

Natural Rhyolite

وزن : 51.6 قیراط

ابعاد : 36*26 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 35

Natural Rhyolite

وزن : 58.6 قیراط

ابعاد : 30*38 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

 

 

 ریولیت

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 38

Natural Rhyolite

وزن : 36.8 قیراط

ابعاد : 31*34 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 37

Natural Rhyolite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 32*23 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

 

 

 ریولیت

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 40

Natural Rhyolite

وزن : 27.8 قیراط

ابعاد : 24*31 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 39

Natural Rhyolite

وزن : 50قیراط

ابعاد : 42*18 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

 

 

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 42

Natural Rhyolite

وزن : 49.8قیراط

ابعاد : 25*52 میلیمتر

قیمت : 49000تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 41

Natural Rhyolite

وزن : 62.9 قیراط

ابعاد : 47*35 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

 

 

 ریولیت

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 44

Natural Rhyolite

وزن : 47.1 قیراط

ابعاد : 42*26 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 43


Natural Rhyolite

وزن :50.4 قیراط

ابعاد : 26*47 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

 

 

 

 ریولیت

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 46

Natural Rhyolite

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 46*28 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 45

Natural Rhyolite

وزن : 26.2قیراط

ابعاد : 20*20 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 ریولیت

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 48

Natural Rhyolite

وزن : 57.2قیراط

ابعاد : 43*30 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 47

Natural Rhyolite

وزن : 51.4 قیراط

ابعاد : 45*30 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

 

 ریولیت

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 50

Natural Rhyolite

وزن : 45.9 قیراط

ابعاد : 31*27 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 49

Natural Rhyolite

وزن : 52.8 قیراط

ابعاد : 45*24 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

 

 

 ریولیت

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 52

Natural Rhyolite

وزن : 35.2قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 51

Natural Rhyolite

وزن :28.2 قیراط

ابعاد : 19*37 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

 

 

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 54

Natural Rhyolite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 39*29 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 53

Natural Rhyolite

وزن : 37.6 قیراط

ابعاد : 28*20 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان استریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 56

Natural Rhyolite

وزن : 29.8 قیراط

ابعاد : 34*24 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 55

Natural Rhyolite

وزن : 21.2 قیراط

ابعاد : 21*22 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

 

 

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 58

Natural Rhyolite

وزن : 26.6 قیراط

ابعاد : 22*33 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 57

Natural Rhyolite

وزن : 29.4 قیراط

ابعاد : 21*28 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

 

 

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 60

Natural Rhyolite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 18*30 میلیمتر

قیمت : 17000 تومان

ریولیت 

سنگ طبیعی ریولیت  کد : 59

Natural Rhyolite

وزن : 16.7 قیراط

ابعاد : 26*15 میلیمتر

قیمت : 16000 تومان