الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagema
کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 2

Natural Crazylaceagate

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 40*27 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 2

Natural Crazylaceagate

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 40*27 میلیمتر

قیمت : 61000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 کریزیلیس

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 4

Natural Crazylaceagate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 27*47میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 3

Natural Crazylaceagate

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 46*30 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

 

 

 کریزیلیس

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 6

Natural Crazylaceagate

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 31*54 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 5

Natural Crazylaceagate

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 31*40 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

 

 

 کریزیلیس

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 8

Natural Crazylaceagate

وزن : 31قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 7

Natural Crazylaceagate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 کریزیلیس

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 10

Natural Crazylaceagate

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 26*18 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 9

Natural Crazylaceagate

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 29*40 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 

 

 کریزیلیس

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 12

Natural Crazylaceagate

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 38*23 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 11

Natural Crazylaceagate

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 25*32 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

 

 

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 14

Natural Crazylaceagate

وزن : 25قیراط

ابعاد : 14*43 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 13

Natural Crazylaceagate

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 27*46 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

 

 

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 16

Natural Crazylaceagate

وزن : 25قیراط

ابعاد : 28*26 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 15

Natural Crazylaceagate

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 24*39 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 18

Natural Crazylaceagate

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 28*53 میلیمتر

قیمت : 58000تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 17

Natural Crazylaceagate

وزن : 37قیراط

ابعاد : 45*27 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 20

Natural Crazylaceagate

وزن : 24قیراط

ابعاد : 20*32 میلیمتر

قیمت : 24000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 19

Natural Crazylaceagate

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 30*38 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 

 

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 22

Natural Crazylaceagate

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 36*35 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

کریزیلیس

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 21

Natural Crazylaceagate

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 20*40 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

 

 

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 24

Natural Crazylaceagate

وزن : 42قیراط

ابعاد : 25*33 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 23

Natural Crazylaceagate

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 15*33 میلیمتر

قیمت : 18000 تومان

 

 

کریزیلیس

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 26

Natural Crazylaceagate

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 44*31 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 25

Natural Crazylaceagate

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 27*33میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

 

 

کریزیلیس

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 28

Natural Crazylaceagate

وزن : 41قیراط

ابعاد : 27*41 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 27

Natural Crazylaceagate

وزن : 29قیراط

ابعاد : 27*38 میلیمتر

قیمت : 29000تومان

 

 

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 30

Natural Crazylaceagate

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 28*27 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 29

Natural Crazylaceagate

وزن :45 قیراط

ابعاد : 40*23 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

 

 

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 32

Natural Crazylaceagate

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 27*28 میلیمتر

قیمت : 17000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 31

Natural Crazylaceagate

وزن : 33قیراط

ابعاد : 27*41 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 34

Natural Crazylaceagate

وزن : 17قیراط

ابعاد : 18*30 میلیمتر

قیمت : 17000تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 33

Natural Crazylaceagate

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 34*25 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

 

 کریزیلیس

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 36

Natural Crazylaceagate

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 26*45 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 35

Natural Crazylaceagate

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 42*32 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

 

 

 کریزیلیس

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 38

Natural Crazylaceagate

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 31*41 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 37

Natural Crazylaceagate

وزن : 85 قیراط

ابعاد : 48*31 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان

 

 

 کریزیلیس

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 40

Natural Crazylaceagate

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 44*33 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 39

Natural Crazylaceagate

وزن : 51قیراط

ابعاد : 32*36 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

 

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 42

Natural Crazylaceagate

وزن : 50قیراط

ابعاد : 41*36 میلیمتر

قیمت : 50000تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 41

Natural Crazylaceagate

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 20*31 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

 

 

 کریزیلیس

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 44

Natural Crazylaceagate

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 28*40 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 43


Natural Crazylaceagate

وزن :31 قیراط

ابعاد : 23*33 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

 

 

 

 کریزیلیس

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 46

Natural Crazylaceagate

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 30*35 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 45

Natural Crazylaceagate

وزن : 65قیراط

ابعاد : 48*35 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 کریزیلیس

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 48

Natural Crazylaceagate

وزن : 37قیراط

ابعاد : 35*20 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 47

Natural Crazylaceagate

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

 

 

 کریزیلیس

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 50

Natural Crazylaceagate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 24*34 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 49

Natural Crazylaceagate

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 40*29 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

 کریزیلیس

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 52

Natural Crazylaceagate

وزن : 37قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 51

Natural Crazylaceagate

وزن :40 قیراط

ابعاد : 24*35 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 

 

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 54

Natural Crazylaceagate

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 22*37 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 53

Natural Crazylaceagate

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 43*24 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان استکریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 56

Natural Crazylaceagate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 41*24 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 55

Natural Crazylaceagate

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 45*27 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 

 

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 58

Natural Crazylaceagate

وزن : 94 قیراط

ابعاد : 40*38 میلیمتر

قیمت : 94000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 57

Natural Crazylaceagate

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 27*38 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

 

 

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 60

Natural Crazylaceagate

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 35*26 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 59

Natural Crazylaceagate

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 26*41 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

 

 

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 62

Natural Crazylaceagate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 26*35 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 61

Natural Crazylaceagate

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 20*31 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 64

Natural Crazylaceagate

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 25*32 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

کریزیلیس 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس  کد : 63

Natural Crazylaceagate

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

 

جهت مشاهده ی بخش دوم عقیق کریزیلیس کلیک فرمائید