الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

@danagem

https://telegram.me/danagemفسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 2

Natural Coral Fossil

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 26*41 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

 

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 1

Natural Coral Fossil

وزن : 77 قیراط

ابعاد : 43*33 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان  کد : 4

Natural Coral Fossil

وزن : 31قیراط

ابعاد : 22*42 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 3

Natural Coral Fossil

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 26*46 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

 

 فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان  کد : 6

Natural Coral Fossil

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 27*39 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

 

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 5

Natural Coral Fossil

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 25*39 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 

 

 فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان  کد : 8

Natural Coral Fossil

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 24*44 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 7

Natural Coral Fossil

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان  کد : 10

Natural Coral Fossil

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 28*33 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 9

Natural Coral Fossil

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 27*44 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

 

 

 فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان  کد : 12

Natural Coral Fossil

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 11

Natural Coral Fossil

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 25*39 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 

 

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 14

Natural Coral Fossil

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 28*42 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 13

Natural Coral Fossil

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 27*40 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

 

 

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 16

Natural Coral Fossil

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 27*41 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 15

Natural Coral Fossil

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 42*39 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

 

 

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 18

Natural Coral Fossil

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 28*47 میلیمتر

قیمت : 57000تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 17

Natural Coral Fossil

وزن :22 قیراط

ابعاد : 25*36 میلیمتر

قیمت : 22000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 20

Natural Coral Fossil

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 26*35 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 19

Natural Coral Fossil

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 24*41 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 

 

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 22

Natural Coral Fossil

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 26*44 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان  کد : 21

Natural Coral Fossil

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 24*37 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 24

Natural Coral Fossil

وزن : 41قیراط

ابعاد : 41*25 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 23

Natural Coral Fossil

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 25*35 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان  کد : 26

Natural Coral Fossil

وزن : 47 قیراط

ابعاد :27*37 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 25

Natural Coral Fossil

وزن : 44قیراط

ابعاد : 27*44 میلیمتر

قیمت : 44000تومان

 

 

فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان  کد : 28

Natural Coral Fossil

وزن : 36 قیراط

ابعاد :23*44 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 27

Natural Coral Fossil

وزن : 50قیراط

ابعاد : 30*45 میلیمتر

قیمت : 50000تومان

 

 

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 30

Natural Coral Fossil

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 28*46 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 29

Natural Coral Fossil

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 27*40 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 32

Natural Coral Fossil

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 25*39 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 31

Natural Coral Fossil

وزن : 38قیراط

ابعاد : 26*37 میلیمتر

قیمت :  38000 تومان

 

 

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 34

Natural Coral Fossil

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 25*36 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 33

Natural Coral Fossil

وزن : 30قیراط

ابعاد : 24*40 میلیمتر

قیمت :  30000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان  کد : 36

Natural Coral Fossil

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 35

Natural Coral Fossil

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 27*45 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

 

 

 فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان  کد : 38

Natural Coral Fossil

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 24*40 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 37

Natural Coral Fossil

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 29*49 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

 فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان  کد : 40

Natural Coral Fossil

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 23*39 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 39

Natural Coral Fossil

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 22*33 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 42

Natural Coral Fossil

وزن : 37قیراط

ابعاد : 26*39 میلیمتر

قیمت : 37000تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 41

Natural Coral Fossil

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 28*39 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

 

 

 فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان  کد : 44

Natural Coral Fossil

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 28*38 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 43


Natural Coral Fossil

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 25*40 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 

 

 

 فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان  کد : 46

Natural Coral Fossil

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 27*37 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 45

Natural Coral Fossil

وزن : 31قیراط

ابعاد : 26*36 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان  کد : 48

Natural Coral Fossil

وزن : 33قیراط

ابعاد : 23*41 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 47

Natural Coral Fossil

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 23*36 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

 

 

 فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان  کد : 50

Natural Coral Fossil

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 27*38 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 49

Natural Coral Fossil

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 25*40 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 

 

 فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان  کد : 52

Natural Coral Fossil

وزن : 26قیراط

ابعاد : 23*33 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 51

Natural Coral Fossil

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 54

Natural Coral Fossil

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 23*39 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 53

Natural Coral Fossil

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 22*37 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 

 

 فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان  کد : 56

Natural Coral Fossil

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 21*38 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 55

Natural Coral Fossil

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 20*39 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

 

 

 فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان  کد : 58

Natural Coral Fossil

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 19*34 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 57

Natural Coral Fossil

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 23*37 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان
 
فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 60

Natural Coral Fossil

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 19*26 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 59

Natural Coral Fossil

وزن : 22قیراط

ابعاد : 17*26 میلیمتر

قیمت : 22000 تومان
 
فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 62

Natural Coral Fossil

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 34*21 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 61

Natural Coral Fossil

وزن : 24قیراط

ابعاد : 18*31 میلیمتر

قیمت : 24000 تومان
 
فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 64

Natural Coral Fossil

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 19*30 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان  کد : 63

Natural Coral Fossil

وزن : 22قیراط

ابعاد : 17*34 میلیمتر

قیمت : 22000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است