الحمد لله رب العالمین
داناگوهر

danagem

 


انواع مختلفی از فیروزه نیشابور 

فیروزه اصل نیشابور

 

مدال نقره دست ساز فیروزه نیشابور کد 852

وزن : 4.11 گرم

قیمت : 567 هزار تومان

مدال نقره دست ساز فیروزه نیشابور کد 851

وزن : 15.36 گرم

قیمت : 440 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف :

  

 

 

انگشتر نقره مردانه  کد 1014

سنگ فیروزه نیشابور اصل طبیعی

رکاب  دست ساز ، فیروزه بسیار خوش رنگ و زنده ، کیفیت درجه 1

قیمت : 685 هزار تومان

   

انگشتر نقره مردانه  کد 1001

سنگ فیروزه اصل نیشابور

تراش و رنگ فوق العاده زیبا و درجه یک

قیمت : 645 هزار تومان

   

 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 802

وزن : 7.98

قیمت : 95 هزار تومان

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 801

وزن : 7.49 گرم

قیمت : 540 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 378 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 804

وزن : 3.52 گرم

قیمت : 352 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف :  246 هزار تومان

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 803

وزن : 364 هزار تومان

قیمت : 3.64 گرم

قیمت با 30 درصد تخفیف : 254 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 806

وزن : 2.21 گرم

قیمت : 134 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف :  93 هزار تومان

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 805

وزن :  2.09 گرم

قیمت : 148 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف :  103 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 808

وزن : 2.83 گرم

قیمت : 460 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف :  322 هزار تومان

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 807

وزن : 1.51

قیمت : 207 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف :  144 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 810

وزن : 1.77 گرم

قیمت : 177 هزار تومان

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 809

وزن : 2.88 گرم

قیمت : 144 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف :  100 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 812

وزن : 1.62 گرم

قیمت : 74 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف :  51 هزار تومان

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 811

وزن : 3.61

قیمت : 118 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف :  82 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 814

وزن : 6.46 گرم

قیمت : 161 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 112 هزار تومان

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 813

وزن : 2.38 گرم

قیمت : 245 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 171 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 816

وزن : 3.99 گرم

قیمت : 319 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 223 هزار تومان

 

فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 815

وزن : 2.63 گرم

قیمت : 92 هزار تومان
فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 818

وزن : 1.42 گرم

قیمت : 55 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 38 هزار تومان

 

فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 817

وزن : 2.19 گرم

قیمت : 94 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 65 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

 مدال نقره فیروزه نیشابور کد 820

وزن : 2.77 گرم

قیمت : 68 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 47 هزار تومان

 

فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 819

وزن : 1.53 گرم

قیمت : 52 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 36 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 822

وزن : 4.60 گرم

قیمت : 230 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 161 هزار تومان

 

فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 821

وزن : 3.20 گرم

قیمت : 128 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 89 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 824

وزن : 5.24 گرم

قیمت : 131 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 91 هزار تومان

 

فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 823

وزن : 7.24 گرم

قیمت : 181 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 126 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 826

وزن : 3.63 گرم

قیمت : 64 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 44 هزار تومان

 

فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 825

وزن : 3.77 گرم

قیمت : 374 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 261 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 828

وزن : 2.79

قیمت : 111 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 77 هزار تومان

 

فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 827

وزن : 5.25

قیمت : 210 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 147 هزار تومان

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 830

وزن : 0.88 گرم

قیمت : 112 هزار تومان

فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 829

وزن : 2.56 گرم

قیمت : 45 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 31 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 832

وزن : 4.52 گرم

قیمت : 113 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 79 هزار تومان

 

فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 831

وزن : 1.77 گرم

قیمت : 184 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 128 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 834

وزن : 1.77 گرم

قیمت : 53 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 37 هزار تومان

 

فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 833

وزن : 4.65 گرم

قیمت : 116 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 81 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 836

وزن : 1.58 گرم

قیمت : 39 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 27 هزار تومان

 

فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 835

وزن : 1.52 گرم

قیمت : 38 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 26 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 838

وزن : 3.68 گرم

قیمت : 184 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 128 هزار تومان

 

فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 837

وزن : 3.43 گرم

قیمت : 171 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 119 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 840

وزن : 2.25 گرم

قیمت : 71 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 49 هزار تومان

 

فیروزه نیشابور

مدال نقره فیروزه نیشابور کد 839

وزن : 3.96

قیمت : 475 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 332 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 842

وزن : 0.94 گرم

قیمت : 82 هزار تومان

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 841

وزن : .0.52 گرم

قیمت : 26 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 18 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 844

وزن : 1.61 گرم

قیمت : 167 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 116 هزار تومان

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 843

وزن :0.89 گرم

قیمت : 74 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 51 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 846

وزن : 1.82 گرم

قیمت :  64 هزار تومان

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 845

وزن : 1.19 گرم

قیمت : 66 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 46 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 848

وزن : 2.12 گرم

قیمت : 106 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 74 هزار تومان

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 847

وزن : 0.79 گرم

قیمت : 79 هزار تومان
فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد 850

وزن : 0.86 گرم

قیمت : 108 هزار تومان

فیروزه نیشابور کد 849

وزن : 1.84 گرم

قیمت : 184 هزار تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 128 هزار تومان

 
فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 328

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 6.07 گرم

قیمت : 91000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 63 هزار تومان  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 327

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 12.08 گرم

قیمت : 181000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 126 هزار تومان 

 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 322

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 5.84 گرم

قیمت : 87000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 60 هزار تومان  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 329

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 5.30 گرم

قیمت : 79000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 55 هزار تومان  

 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 335

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 10.45 گرم

قیمت : 156000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 109 هزار تومان  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 334

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 11.18 گرم

قیمت : 167000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 116 هزار تومان  

 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 337

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 9.79 گرم

قیمت : 146000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 102 هزار تومان  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 336

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 9.31 گرم

قیمت : 139000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 97 هزار تومان  

 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 341

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 11.81 گرم

قیمت : 177000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 123 هزار تومان  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 340

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 4 گرم

قیمت : 60000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 42 هزار تومان


  


 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 339

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 7.17 گرم

قیمت : 107000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 74 هزار تومان  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 342

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 6.65 گرم

قیمت : 99000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 345

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 8.15 گرم

قیمت : 122000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 85 هزار تومان  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 344

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 9.66 گرم

قیمت : 144000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 100 هزار تومان  

 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 364

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 9.33 گرم

قیمت : 139000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 97 هزار تومان  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 346

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 8 گرم

قیمت : 120000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 84 هزار تومان  

 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 349

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 10.13 گرم

قیمت : 151000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 105 هزار تومان  

فیروزه نیشابور\

فیروزه نیشابور کد : 348

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 9.87 گرم

قیمت : 148000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 103 هزار تومان  

 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 351

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 7.05 گرم

قیمت : 105000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 73 هزار تومان  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 350

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 6.39 گرم

قیمت : 95000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 66 هزار تومان  

 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 353

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 4.53 گرم

قیمت : 67000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 46 هزار تومان  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 352

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 5.56 گرم

قیمت : 84000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 58 هزار تومان  

 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 356

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 4.31 گرم

قیمت : 64000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 44 هزار تومان  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 355

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 5.11 گرم

قیمت : 76000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 53 هزار تومان  

 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 358

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 13.19 گرم

قیمت : 197000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 137 هزار تومان  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 357

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 8.19 گرم

قیمت : 122000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 85 هزار تومان  

 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 360

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 10.95 گرم

قیمت : 164000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 114 هزار تومان  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 359

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 4.20 گرم

قیمت : 63000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 44 هزار تومان  

 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 362

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 10.39 گرم

قیمت : 155000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 108 هزار تومان  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 361

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 14.93 گرم

قیمت : 223000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 156 هزار تومان  

 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 366

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 12.89 گرم

قیمت : 193000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 135 هزار تومان  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 365

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 4.46 گرم

قیمت : 67000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 46 هزار تومان  

 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 370

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 8.30 گرم

قیمت : 124000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 86 هزار تومان


  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 369

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 6.69 گرم

قیمت : 100000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 70 هزار تومان


  

 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 372

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن :5.11 گرم

قیمت : 76000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 53 هزار تومان


  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 371

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 4.88 گرم

قیمت : 73000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 51 هزار تومان


  

 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 374

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 6.09 گرم

قیمت : 91000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 63 هزار تومان


 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 373

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 7.86 گرم

قیمت : 117000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 81 هزار تومان


  

 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 381

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 7.62 گرم

قیمت : 114000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 79 هزار تومان


  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 375

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 14.02 گرم

قیمت : 210000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 147 هزار تومان


  

 


فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 378

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 6.46 گرم

قیمت : 96000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 67 هزار تومان


  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 377

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 7.61 گرم

قیمت : 114000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 79 هزار تومان


  

 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 383

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 11.66 گرم

قیمت : 174000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 121 هزار تومان


  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 382

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 11.04 گرم

قیمت : 165000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 115 هزار تومان


  

 


فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 387

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 9.83 گرم

قیمت : 147000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 102 هزار تومان


  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 386

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 10 گرم

قیمت : 150000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 105 هزار تومان


  

 


فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 390

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 6.79 گرم

قیمت : 101000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 70 هزار تومان


  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 389

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 5.29 گرم

قیمت : 79000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 55 هزار تومان


  

 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 394

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 19.39 گرم

قیمت : 290000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 203 هزار تومان


  

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 393

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 12.49 گرم

قیمت : 187000 تومان

قیمت با 30 درصد تخفیف : 130 هزار تومان


  


فیروزه اصل نیشابور

خواص  سنگ  فیروزه  Turquoise :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم و پنجم و ششم

 • سنگی آرامش بخش و تسکین دهنده اعصاب

 • برای رفع افسردگی و خستگی

 • کارایی سیستم ایمنی بدن را افزایش می دهد

 • کمک به ترمیم بافتها

 • دارای اثرات ضد التهابی و زدودن سموم

 • تصفیه ریه ها

 • تخلیه گلو درد

 • تقویت چشم ها و درمان آب مروارید

 • کمک به درمان روماتیسم، نقرس، مشکلات معده، و بیماری های ویروسی

 • پاک کردن مراکز انرژی بدن اثیری

 • پاکسازی ذهن

 • نماد سخاوت ، صداقت ، و محبت

 • در جادوها و طلسمات عشق و محبت استفاده می شود

 • حرز عظیمی در برابر حوادث و بلایا

 • جهت گشایش امور و رفع مشکلات بسیار کاربرد دارد

 

 

مدالهای نقره و جواهرات نقره   |    انگشتر نقره زنانه   |   انگشتر نقره مردانه   |   نیم ست نقره   |   عقیق استوانه ایی   |   مارسنگ طبیعی  |   جیدیت طبیعی

انواع قلب سنگی  |   آویز سنگ حکاکی آیات  |   گردنبند سنگ ماه تولد  |   آویز منشوری   |   قلب چشم ببر   |    هرم هفت سنگ چاکرا  |   دستبند سنگی

دستبند احجار الشفا    |   انواع تسبیح سنگی   |   زیباترین سنگها کوارتز خزه ایی    |   سنگ دُر مودار ، دُر ونوس ، در رتایل   |   راف سنگ طبیعی

گوهر سنگها   |   مدال نقره مستطیلی سنگ ماه تولد    |   عقیق با حکاکی ذکر   |   آویز عقیق رنگی  |   جدول سنگ ماه تولد   |   جدول سنگ چاکراها

حرز عظیم هفت جلاله بر روی حلقه حدید     |     تسبیح احجار الشفا   |   سنگ عقیق کریزیلیس   |   خرید یاقوت طبیعی

فیروزه نیشابور اصل طبیعی     |     سنگ ثروت و شادی : عقیق خزه ایی    |     لوح شرف الشمس بر روی عقیق زرد   |   عقیق کنده کاری آمولتدفتر مرکزی : مشهد - خیابان راهنمایی - برج سلمان - طبقه 5 - واحد 5

دانا گوهر ( بازرگانی فروغ مهر سابق )

شنبه تا چهارشنبه از 9 صبح الی 6 بعدازظهر
پـنـج شنـبـــه هــا از 9 صبـح الـی 2 بــعدازظهر

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است