الحمد لله رب العالمین
داناگوهر

danagem
مدالهای نقره و جواهرات نقره   |    انگشتر نقره زنانه   |   انگشتر نقره مردانه   |  نیم ست نقره   |   آویز نقره سنگ عقیق   |   انگشتر سنگی   |   اسلایس عقیق

انواع قلب سنگی  |   آویز سنگ حکاکی آیات   |   گردنبند سنگ ماه تولد  |   آویز منشوری   |   قلب چشم ببر   |    هرم کریستال کوارتز   |   دستبند سنگی

دستبند احجار الشفا   |   انواع تسبیح سنگی   |   زیباترین سنگها کوارتز خزه ایی    |   سنگ دُر مودار ، دُر ونوس ، در رتایل    |   راف سنگ طبیعی

گوهر سنگها   |   مدال نقره مستطیلی سنگ ماه تولد    |    عقیق با حکاکی ذکر    |   آویز عقیق رنگی   |   جدول سنگ ماه تولد   |   جدول سنگ چاکراها

حرز عظیم هفت جلاله بر روی حلقه حدید    |     عجیب ترین تسبیح دنیا ، تسبیح احجار الشفا

فیروزه نیشابور اصل طبیعی    |     مدال عقیق خزه ایی    |     لوح شرف الشمس بر روی عقیق زرد


 


انواع مختلفی از فیروزه نیشابور 

فیروزه اصل نیشابور

 


فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 312

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 15.32 گرم

قیمت : 229000 تومان


فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 311

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 11.85 گرم

قیمت : 177000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 314

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 16.56 گرم

قیمت : 248000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 313

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 11.32 گرم

قیمت : 169000 تومان


 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 316

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 8.69 گرم

قیمت : 134000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 315

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 14.63 گرم

قیمت : 219000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 318

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 5.40 گرم

قیمت : 81000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 317

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 11.52 گرم

قیمت : 172000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 320

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 6.24 گرم

قیمت : 93000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 319

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 5.88 گرم

قیمت : 88000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 322

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 5.84 گرم

قیمت : 87000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 321

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 17.60 گرم

قیمت : 264000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 324

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 12.16 گرم

قیمت : 182000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 323

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 5.90 گرم

قیمت : 88000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 326

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 8.78 گرم

قیمت : 131000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 325

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 9.88 گرم

قیمت : 148000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 328

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 6.07 گرم

قیمت : 91000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 327

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 12.08 گرم

قیمت : 181000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 330

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 5.45 گرم

قیمت : 81000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 329

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 5.30 گرم

قیمت : 79000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 333

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 10.99 گرم

قیمت : 164000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 331

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 6.02 گرم

قیمت : 90000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 335

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 10.45 گرم

قیمت : 156000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 334

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 11.18 گرم

قیمت : 167000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 337

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 9.79 گرم

قیمت : 146000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 336

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 9.31 گرم

قیمت : 139000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 339

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 7.17 گرم

قیمت : 107000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 338

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 6.28 گرم

قیمت : 94000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 341

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 11.81 گرم

قیمت : 177000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 340

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 4 گرم

قیمت : 60000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 343

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 10.09 گرم

قیمت : 151000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 342

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 6.65 گرم

قیمت : 99000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 345

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 8.15 گرم

قیمت : 122000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 344

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 9.66 گرم

قیمت : 144000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 347

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 9.09 گرم

قیمت : 136000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 346

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 8 گرم

قیمت : 120000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 349

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 10.13 گرم

قیمت : 151000 تومانفیروزه نیشابور\

فیروزه نیشابور کد : 348

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 9.87 گرم

قیمت : 148000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 351

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 7.05 گرم

قیمت : 105000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 350

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 6.39 گرم

قیمت : 95000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 353

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 4.53 گرم

قیمت : 67000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 352

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 5.56 گرم

قیمت : 84000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 356

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 4.31 گرم

قیمت : 64000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 355

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 5.11 گرم

قیمت : 76000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 358

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 13.19 گرم

قیمت : 197000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 357

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 8.19 گرم

قیمت : 122000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 360

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 10.95 گرم

قیمت : 164000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 359

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 4.20 گرم

قیمت : 63000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 362

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 10.39 گرم

قیمت : 155000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 361

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 14.93 گرم

قیمت : 223000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 364

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 9.33 گرم

قیمت : 139000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 363

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 11.28 گرم

قیمت : 169000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 366

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 12.89 گرم

قیمت : 193000 تومانفیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 365

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 4.46 گرم

قیمت : 67000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 368

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 5.29 گرم

قیمت : 79000 تومان


فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 367

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 7.03 گرم

قیمت : 105000 تومان 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 370

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 8.30 گرم

قیمت : 124000 تومان


فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 369

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 6.69 گرم

قیمت : 100000 تومان


 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 372

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن :5.11 گرم

قیمت : 76000 تومان


فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 371

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 4.88 گرم

قیمت : 73000 تومان


 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 374

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 6.09 گرم

قیمت : 91000 تومان


فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 373

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 7.86 گرم

قیمت : 117000 تومان


 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 376

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 7.44 گرم

قیمت : 111000 تومان


فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 375

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 14.02 گرم

قیمت : 210000 تومان


 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 378

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 6.46 گرم

قیمت : 96000 تومان


فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 377

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 7.61 گرم

قیمت : 114000 تومان


 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 381

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 7.62 گرم

قیمت : 114000 تومان


فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 379

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 13 گرم

قیمت : 195000 تومان


 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 383

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 11.66 گرم

قیمت : 174000 تومان


فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 382

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 11.04 گرم

قیمت : 165000 تومان


 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 385

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 5.22 گرم

قیمت : 78000 تومان


فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 384

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 4.74 گرم

قیمت : 71000 تومان


 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 387

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 9.83 گرم

قیمت : 147000 تومان


فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 386

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 10 گرم

قیمت : 150000 تومان


 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 390

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 6.79 گرم

قیمت : 101000 تومان


فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 389

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 5.29 گرم

قیمت : 79000 تومان


 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور  کد : 392

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 15.18 گرم

قیمت : 227000 تومان


فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 391

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 14.42 گرم

قیمت : 216000 تومان


 

 

فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 394

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 19.39 گرم

قیمت : 290000 تومان


فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور کد : 393

سنگ فیروزه نیشابور

قاب نقره شکوفه دست ساز

وزن : 12.49 گرم

قیمت : 187000 تومانفیروزه اصل نیشابور

خواص  سنگ  فیروزه  Turquoise :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم و پنجم و ششم

 • سنگی آرامش بخش و تسکین دهنده اعصاب

 • برای رفع افسردگی و خستگی

 • کارایی سیستم ایمنی بدن را افزایش می دهد

 • کمک به ترمیم بافتها

 • دارای اثرات ضد التهابی و زدودن سموم

 • تصفیه ریه ها

 • تخلیه گلو درد

 • تقویت چشم ها و درمان آب مروارید

 • کمک به درمان روماتیسم، نقرس، مشکلات معده، و بیماری های ویروسی

 • پاک کردن مراکز انرژی بدن اثیری

 • پاکسازی ذهن

 • نماد سخاوت ، صداقت ، و محبت

 • در جادوها و طلسمات عشق و محبت استفاده می شود

 • حرز عظیمی در برابر حوادث و بلایا

 • جهت گشایش امور و رفع مشکلات بسیار کاربرد دارد

 

 

مدالهای نقره و جواهرات نقره   |    انگشتر نقره زنانه   |   انگشتر نقره مردانه   |  نیم ست نقره   |   آویز نقره سنگ عقیق   |   انگشتر سنگی   |   اسلایس عقیق

انواع قلب سنگی  |   آویز سنگ ماه تولد   |   گردنبند سنگ ماه تولد  |   آویز منشوری   |   گوی کریستال   |    هرم کریستال کوارتز   |   دستبند سنگی

دستبند احجار الشفا   |   انواع تسبیح سنگی   |   زیباترین سنگها کوارتز خزه ایی    |   کلکسیون مدال های سنگی متنوع   |   راف سنگ طبیعی

گوهر سنگها   |   مدال نقره مستطیلی سنگ ماه تولد    |    عقیق با حکاکی ذکر    |   آویز عقیق رنگی   |   جدول سنگ ماه تولد   |   جدول سنگ چاکراها

حرز عظیم هفت جلاله بر روی حلقه حدید    |     عجیب ترین تسبیح دنیا ، تسبیح احجار الشفا
سنگها و جواهرات کانالی جهت ارسال عشق الهی به سوی تمامی انسانها هستند

دانا گوهر ( بازرگانی فروغ مهر سابق )

شنبه تا چهارشنبه از 9 صبح الی 6 بعدازظهر
پـنـج شنـبـــه هــا از 9 صبـح الـی 2 بــعدازظهر

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است