سنگ طبیعی مالاکیت

خواص  سنگ مالاکیت  Malachite  :

فرمول شیمیایی مالاکیت :  Cu2CO3(OH)2

وزن مخصوص مالاکیت :   3.80

سختی مالاکیت :    4.00

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم و پنجم

 • سنگ فوق العاده برای خلاقیت است

 • محافظ قوی از کودکان است

 • سنگ دگرگونی است و توازن ذهن

 • نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی

 • برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده است

 • باعث کاهش احساس می گردد

 • درد فیزیکی را در استخوان ها کاهش می دهد

 • باعث کاهش استرس و تنش و راحتی خواب می گردد

 • مالاکیت باعث کاهش سرگیجه می گردد

 • بهبود کارایی لوزالمعده و طحال

 • تقویت قلب، سیستم گردش خون، غدد صنوبری و هیپوفیز

 • دفع انرژی های منفی

 • تخفیف اختلالات روان

 • گرفتگی عضلات را بهبود می بخشد

 • کاهش اختلالات قاعدگی

 • افزایش قدرت سیستم ایمنی و عصبی

 • باعث کاهش فشار خون ، ورم مفاصل ، تورم مفاصل  می گردد

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 2

Natural Malachite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 18*41 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 1

Natural Malachite

وزن : 191 قیراط

ابعاد : 33*54 میلیمتر

قیمت : 191000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 4

Natural Malachite

وزن : 83 قیراط

ابعاد : 45*31میلیمتر

قیمت : 83000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 3

Natural Malachite

وزن : 117 قیراط

ابعاد : 30*45 میلیمتر

قیمت : 117000 تومان

 

 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 6

Natural Malachite

وزن : 99 قیراط

ابعاد : 25*35 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 5

Natural Malachite

وزن : 125 قیراط

ابعاد : 49*37 میلیمتر

قیمت : 125000 تومان

 

 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 8

Natural Malachite

وزن : 148قیراط

ابعاد : 40*52 میلیمتر

قیمت : 148000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 7

Natural Malachite

وزن : 117 قیراط

ابعاد : 34*32 میلیمتر

قیمت : 117000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 10

Natural Malachite

وزن : 89 قیراط

ابعاد : 25*39 میلیمتر

قیمت : 89000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 9

Natural Malachite

وزن : 144 قیراط

ابعاد : 34*51 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان

 

 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 12

Natural Malachite

وزن : 147 قیراط

ابعاد : 39*48 میلیمتر

قیمت : 147000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 11

Natural Malachite

وزن : 113 قیراط

ابعاد : 30*49 میلیمتر

قیمت : 113000 تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 14

Natural Malachite

وزن : 126قیراط

ابعاد : 53*33 میلیمتر

قیمت : 126000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 13

Natural Malachite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 21*26 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 16

Natural Malachite

وزن : 48قیراط

ابعاد : 22*27 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 15

Natural Malachite

وزن : 78 قیراط

ابعاد : 24*43 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 18

Natural Malachite

وزن : 80 قیراط

ابعاد : 30*34 میلیمتر

قیمت : 80000تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 17

Natural Malachite

وزن : 111قیراط

ابعاد : 27*37 میلیمتر

قیمت : 111000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 20

Natural Malachite

وزن : 36قیراط

ابعاد : 25*20 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 19

Natural Malachite

وزن : 86 قیراط

ابعاد : 40*31 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 22

Natural Malachite

وزن : 114 قیراط

ابعاد : 40*32 میلیمتر

قیمت : 114000 تومان

مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 21

Natural Malachite

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 15*60 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 24

Natural Malachite

وزن : 95قیراط

ابعاد : 25*42 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 23

Natural Malachite

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 26*37 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

 

 

مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 26

Natural Malachite

وزن : 75 قیراط

ابعاد : 37*24 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 25

Natural Malachite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 24*31میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

 

 

مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 28

Natural Malachite

وزن : 49قیراط

ابعاد : 15*33 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 27

Natural Malachite

وزن : 91قیراط

ابعاد : 44*27 میلیمتر

قیمت : 91000تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 30

Natural Malachite

وزن : 81 قیراط

ابعاد : 26*42 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 29

Natural Malachite

وزن :57 قیراط

ابعاد : 23*33 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 32

Natural Malachite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 19*26 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 31

Natural Malachite

وزن : 40قیراط

ابعاد : 18*28 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 34

Natural Malachite

وزن : 32قیراط

ابعاد : 24*18 میلیمتر

قیمت : 32000تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 33

Natural Malachite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 19*28 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

 

 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 36

Natural Malachite

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 33*37 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 35

Natural Malachite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 28*20 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 38

Natural Malachite

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 22*30 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 37

Natural Malachite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 16*28 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

 

 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 40

Natural Malachite

وزن : 27.8 قیراط

ابعاد : 21*30 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 39

Natural Malachite

وزن : 96قیراط

ابعاد : 41*24 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 42

Natural Malachite

وزن : 64قیراط

ابعاد : 21*38 میلیمتر

قیمت : 64000تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 41

Natural Malachite

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

 

 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 44

Natural Malachite

وزن : 174 قیراط

ابعاد : 54*36 میلیمتر

قیمت : 174000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 43


Natural Malachite

وزن :87 قیراط

ابعاد : 25*37 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

 

 

 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 46

Natural Malachite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 26*35 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 45

Natural Malachite

وزن : 172قیراط

ابعاد : 48*38 میلیمتر

قیمت : 172000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 48

Natural Malachite

وزن : 73قیراط

ابعاد : 39*25 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 47

Natural Malachite

وزن : 109 قیراط

ابعاد : 38*30 میلیمتر

قیمت : 109000 تومان

 

 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 50

Natural Malachite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 18*28 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 49

Natural Malachite

وزن : 96 قیراط

ابعاد : 33*41 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

 

 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 52

Natural Malachite

وزن : 56قیراط

ابعاد : 33*24 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 51

Natural Malachite

وزن :33 قیراط

ابعاد : 20*22 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 54

Natural Malachite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 20*37 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 53

Natural Malachite

وزن : 94 قیراط

ابعاد : 29*40 میلیمتر

قیمت : 94000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان استمالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 56

Natural Malachite

وزن : 88 قیراط

ابعاد : 42*27 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 55

Natural Malachite

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 67000 تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 58

Natural Malachite

وزن : 86 قیراط

ابعاد : 37*28 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 57

Natural Malachite

وزن : 73 قیراط

ابعاد : 31*24 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 60

Natural Malachite

وزن : 72 قیراط

ابعاد : 37*24 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 59

Natural Malachite

وزن : 108 قیراط

ابعاد : 31*41 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان