الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع سنگ آزوریت گرانیت کشور پاکستان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 2

Natural Azurite Granite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 25*34 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 1

Natural Azurite Granite

وزن : 69.5 قیراط

ابعاد : 28*40 میلیمتر

قیمت : 209.000 تومان
سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 4

Natural Azurite Granite

وزن : 30.5 قیراط

ابعاد : 26*26 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 3

Natural Azurite Granite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 31*19 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 6

Natural Azurite Granite

وزن : 35.5 قیراط

ابعاد : 20*37 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 5

Natural Azurite Granite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 21*32 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 8

Natural Azurite Granite

وزن : 47.5 قیراط

ابعاد : 25*30 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 7

Natural Azurite Granite

وزن : 58.5 قیراط

ابعاد : 26*44 میلیمتر

قیمت : 175.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 10

Natural Azurite Granite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 25*46 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 9

Natural Azurite Granite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 38*26 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 12

Natural Azurite Granite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 17*30 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 11

Natural Azurite Granite

وزن : 52.5 قیراط

ابعاد : 23*38 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 14

Natural Azurite Granite

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 45*27 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 13

Natural Azurite Granite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 23*37 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 16

Natural Azurite Granite

وزن : 40.5 قیراط

ابعاد : 23*39 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 15

Natural Azurite Granite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 45*26 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 18

Natural Azurite Granite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 23*34 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 17

Natural Azurite Granite

وزن : 99 قیراط

ابعاد : 53*46 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان
سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 20

Natural Azurite Granite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 26*36 میلیمتر

قیمت : 105.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 19

Natural Azurite Granite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 33*23 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 22

Natural Azurite Granite

وزن : 33.5 قیراط

ابعاد : 22*35 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 21

Natural Azurite Granite

وزن : 34.5 قیراط

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 24

Natural Azurite Granite

وزن : 52.5 قیراط

ابعاد : 25*42 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 23

Natural Azurite Granite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 21*32 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 26

Natural Azurite Granite

وزن : 29 قیراط

ابعاد :22*31 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 25

Natural Azurite Granite

وزن : 46.5 قیراط

ابعاد : 21*41 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 28

Natural Azurite Granite

وزن : 35 قیراط

ابعاد :42*23 میلیمتر

قیمت : 105.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 27

Natural Azurite Granite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 22*43 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 30

Natural Azurite Granite

وزن : 29.5 قیراط

ابعاد : 26*26 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 29

Natural Azurite Granite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 37*27 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 32

Natural Azurite Granite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 31*24 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 31

Natural Azurite Granite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 38*25 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 34

Natural Azurite Granite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 20*34 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 33

Natural Azurite Granite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 35*22 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 36

Natural Azurite Granite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 17*27 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 35

Natural Azurite Granite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 18*30 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 38

Natural Azurite Granite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 45*22 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 37

Natural Azurite Granite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 41*28 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 40

Natural Azurite Granite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 31*29 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 39

Natural Azurite Granite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 30*25 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 42

Natural Azurite Granite

وزن : 12.5 قیراط

ابعاد : 14*21 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 41

Natural Azurite Granite

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 44

Natural Azurite Granite

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 13*19 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 43

Natural Azurite Granite

وزن : 14.5 قیراط

ابعاد : 17*27 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 46

Natural Azurite Granite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 46*25 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 45

Natural Azurite Granite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 31*25 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 48

Natural Azurite Granite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 40*25 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 47

Natural Azurite Granite

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 50

Natural Azurite Granite

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 43*30 میلیمتر

قیمت : 209.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 49

Natural Azurite Granite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 30*38 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 52

Natural Azurite Granite

وزن : 79 قیراط

ابعاد : 51*29 میلیمتر

قیمت : 239.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 51

Natural Azurite Granite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 17*28 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 54

Natural Azurite Granite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 34*18 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 53

Natural Azurite Granite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 41*25 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 56

Natural Azurite Granite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 26*23 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 55

Natural Azurite Granite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 39*20 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad