دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع سنگ آزوریت گرانیت کشور پاکستان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 2

Natural Azurite Granite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 36*21 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 1

Natural Azurite Granite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 47*26 میلیمتر

قیمت : 114000 تومان
سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 4

Natural Azurite Granite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 30*19 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 3

Natural Azurite Granite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 31*19 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 6

Natural Azurite Granite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 33*18 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 5

Natural Azurite Granite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 39*25 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 8

Natural Azurite Granite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 38*25 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 7

Natural Azurite Granite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 33*19 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 10

Natural Azurite Granite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 26*24 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 9

Natural Azurite Granite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 38*26 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 12

Natural Azurite Granite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 35*27 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 11

Natural Azurite Granite

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 32*32 میلیمتر

قیمت : 128000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 14

Natural Azurite Granite

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 45*27 میلیمتر

قیمت : 136000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 13

Natural Azurite Granite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 44*30 میلیمتر

قیمت : 104000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 16

Natural Azurite Granite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 38*19 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 15

Natural Azurite Granite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 45*26 میلیمتر

قیمت : 94000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 18

Natural Azurite Granite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 39*26 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 17

Natural Azurite Granite

وزن : 99 قیراط

ابعاد : 53*46 میلیمتر

قیمت : 198000 تومان
سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 20

Natural Azurite Granite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 33*23 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 19

Natural Azurite Granite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 33*23 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 22

Natural Azurite Granite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 41*19 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 21

Natural Azurite Granite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 42*19 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 24

Natural Azurite Granite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 37*16 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 23

Natural Azurite Granite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 32*19 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 26

Natural Azurite Granite

وزن : 16 قیراط

ابعاد :21*16 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 25

Natural Azurite Granite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 34*18 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 28

Natural Azurite Granite

وزن : 35 قیراط

ابعاد :42*23 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 27

Natural Azurite Granite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 43*23 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 30

Natural Azurite Granite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 42*30 میلیمتر

قیمت : 104000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 29

Natural Azurite Granite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 37*27 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 32

Natural Azurite Granite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 31*24 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 31

Natural Azurite Granite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 38*25 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 34

Natural Azurite Granite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 35*25 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 33

Natural Azurite Granite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 35*22 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان
سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 36

Natural Azurite Granite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 39*26 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 35

Natural Azurite Granite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 35*22 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 38

Natural Azurite Granite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 45*22 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 37

Natural Azurite Granite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 41*28 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 40

Natural Azurite Granite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 31*29 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 39

Natural Azurite Granite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 30*25 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 42

Natural Azurite Granite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 37*17 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 41

Natural Azurite Granite

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 112000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 44

Natural Azurite Granite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 32*27 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 43

Natural Azurite Granite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 36*14 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 46

Natural Azurite Granite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 46*25 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 45

Natural Azurite Granite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 31*25 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان
سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 48

Natural Azurite Granite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 40*25 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 47

Natural Azurite Granite

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 122000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 50

Natural Azurite Granite

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 43*30 میلیمتر

قیمت : 142000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 49

Natural Azurite Granite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 36*18 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 52

Natural Azurite Granite

وزن : 79 قیراط

ابعاد : 51*29 میلیمتر

قیمت : 158000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 51

Natural Azurite Granite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 26*15 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 54

Natural Azurite Granite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 31*22 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 53

Natural Azurite Granite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 48*25 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 56

Natural Azurite Granite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 31*29 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 55

Natural Azurite Granite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 41*25 میلیمتر

قیمت : 94000 تومان


سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 58

Natural Azurite Granite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 31*24 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 57

Natural Azurite Granite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 24*22 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان
سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 60

Natural Azurite Granite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 24*18 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 59

Natural Azurite Granite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 34*18 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان
سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 62

Natural Azurite Granite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 39*20 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 61

Natural Azurite Granite

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 54*25 میلیمتر

قیمت : 112000 تومان
سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 64

Natural Azurite Granite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 28*21 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 63

Natural Azurite Granite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 42*16 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان
سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 66

Natural Azurite Granite

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 16*15 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 65

Natural Azurite Granite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 26*23 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان
سنگ آزوریت گرانیت

سنگ آزوریت گرانیت پاکستان کد : 67

Natural Azurite Granite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 28*15 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است