دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع سنگ بامبل بی جاسپر


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 2

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 19*26 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 1

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 20*33 میلیمتر

قیمت : 123000 تومان
سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 4

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 21*31 میلیمتر

قیمت : 114000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 3

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 26*39 میلیمتر

قیمت : 174000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 6

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 23*26 میلیمتر

قیمت : 141000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 5

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 30*31 میلیمتر

قیمت : 204000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 8

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 16*30 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 7

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 21*29 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 10

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 30*45 میلیمتر

قیمت : 198000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 9

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 22*25 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 12

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 23*35 میلیمتر

قیمت : 132000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 11

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 18*23 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 14

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 20*35 میلیمتر

قیمت : 111000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 13

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 22*37 میلیمتر

قیمت : 129000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 16

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 25*41 میلیمتر

قیمت : 183000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 15

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 24*40 میلیمتر

قیمت : 162000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 18

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 22*33 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 17

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 24*39 میلیمتر

قیمت : 150000 تومان
سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 20

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 27*40 میلیمتر

قیمت : 153000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 19

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 147000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 22

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 20*33 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 21

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 18*40 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 24

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 17*31 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 23

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 21*37 میلیمتر

قیمت : 123000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 26

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 35 قیراط

ابعاد :20*27 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 25

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 22*33 میلیمتر

قیمت : 117000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 28

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 53 قیراط

ابعاد :24*41 میلیمتر

قیمت : 159000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 27

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 22*27 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 30

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 20*32 میلیمتر

قیمت : 114000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 29

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 20*42 میلیمتر

قیمت : 129000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 32

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 15*33 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 31

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 20*24 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 34

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 17*29 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 33

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 22*40 میلیمتر

قیمت : 153000 تومان
سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 36

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 46*22 میلیمتر

قیمت : 177000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 35

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 16*27 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 38

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 19*33 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 37

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 27*31 میلیمتر

قیمت : 171000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 40

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 19*31 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 39

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 17*30 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 42

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 24*38 میلیمتر

قیمت : 153000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 41

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 22*41 میلیمتر

قیمت : 162000تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 44

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 20*31 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 43

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 21*35 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است