الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع تسبیح های سنگی 

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ آپاتیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 204000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ چاروئیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 124000 تومان

 

 

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ مریم جاسپر

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 177000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ مالاکیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 389000 تومان

 

 

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ یشم زیتونی

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 141000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ درونوس

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 219000 تومان

 

 

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ پیکاسو جاسپر

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 95000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ ماه (مون استون)

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 175000 تومان

  تسبیح سنگی

تسبیح سنگ عقیق سبز

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 119000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ برنزیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 171000 تومان

 

 

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ آمتیست

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 230000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ رودونیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 107000 تومان

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ جید

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 95000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ جاسپرقرمز

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 132000 تومان

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ عقیق قرمز

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 105000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ آونتورین نارنجی

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 79000 تومان

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ چشم ببر

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 119000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ دالماتیان

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 95000 تومان

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ آونتورین سبز

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 95000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ لاجورد

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 179000 تومان

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ اونیکس

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 53000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ ابسیدیان

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 79000 تومان

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ اوناکیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 95000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ سودالیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 68000 تومان

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ کریستال کوارتز

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 143000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ خورشید (سان استون)

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 206000 تومان

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ هولیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 102000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ عقیق سفید

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت :  108000 تومان

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ اوناکیت

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 72000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ خورشید(سان استون)

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 112000 تومان

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ آمتیست

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 135000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ جاسپرقرمز

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 80000 تومان

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ رودونیت صورتی

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 66000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ عقیق قرمز

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 76000 تومان

 

 

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ برنزیت

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 83000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ اونیکس

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 59000 تومان

 

 

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ آونتورین نارنجی

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 48000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ آونتورین

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 62000 تومان

 

 

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ دالماتیان

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 58000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ چشم ببر

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 89000 تومان

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ جید

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 56000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ رویال جاسپر

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 86000 تومان

 

 

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ هولیت

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 64000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ ابسیدیان

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 48000 تومان

 

 

 

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ کریستال کوارتز

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 112000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ لاجورد

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 118000 تومان 

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ سودالیت

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 62000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ عقیق سفید

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 76000 تومان

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ عقیق خزه

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 45000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ عقیق خزه

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 73000 تومان

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ رز کوارتز

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 62000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ رز کوارتز

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 54000 تومان

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح مارسنگ

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 208000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ در ونوس

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 219000 تومان

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح کلسیت زرد

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 88000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ صدف

33 دانه

قطر هر مهره 10 میلی متر

قیمت : 109000 تومان

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح عقیق زرد

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 107000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ عقیق زرد

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 65000 تومان

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ رودونیت

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 55000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ فلوریت

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 99000 تومان

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح طرح ایران

سنگهای آونتورین، عقیق سفید و عقیق قرمز

101 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 160000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ فلوریت


101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 158000 تومان

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ عقیق کریزیلیس و کلسیت زرد و چشم ببر

33 دانه

قطر هر مهره 10 میلی متر

قیمت : 98000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ آونتورین و جید و شاه مقصود

33 دانه

قطر هر مهره 10 میلی متر

قیمت : 77000 تومان

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ عقیق سبز

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 88000 تومان

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ یشم زیتونی،آپاتیت،لاجورد و سودالیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 123000 تومان

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ آونتورین پرتقالی و آونتورین سبز

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 69000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ سنگ عقیق سبز،جیدشاه مقصود و عقیق سیاه

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 88000 تومان

 

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ جاسپرقرمز و کلسیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 83000 تومان

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ جاسپرچوبی و برنزیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 125000 تومان

 

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ عقیق سیاه و عقیق قرمز

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 89000 تومان

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ عقیق سیاه و عقیق قرمز و عقیق زرد

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 95000 تومان