الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع سنگ تولیت نروژ

 


 

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 2

Natural Thulite

وزن : 33.5 قیراط

ابعاد : 23*29 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

 

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 1

Natural Thulite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 24*33 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

 


 

 سنگ تولیت نروژ

سنگ تولیت نروژکد : 4

Natural Thulite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 22*23 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 3

Natural Thulite

وزن : 34.5 قیراط

ابعاد : 25*34 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

 

 

 سنگ تولیت نروژ

سنگ تولیت نروژکد : 6

Natural Thulite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 24*34 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

 

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 5

Natural Thulite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 26*27 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

 

 

 

 سنگ تولیت نروژ

سنگ تولیت نروژکد : 8

Natural Thulite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 23*32 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 7

Natural Thulite

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 42*29 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان

 
 سنگ تولیت نروژ

سنگ تولیت نروژکد : 10

Natural Thulite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 23*28 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 9

Natural Thulite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 37*25 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

 

 

 سنگ تولیت نروژ

سنگ تولیت نروژکد : 12

Natural Thulite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 19*30 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 11

Natural Thulite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 34*27 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان

 

 

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 14

Natural Thulite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 140.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 13

Natural Thulite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 34*26 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

 

 

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 16

Natural Thulite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 34*26 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 15

Natural Thulite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 36*25 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

 

 

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 18

Natural Thulite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 17*30 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 17

Natural Thulite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 32*32 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

 


 

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 20

Natural Thulite

وزن : 19.5 قیراط

ابعاد : 17*28 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 19

Natural Thulite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 19*39 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

 

 

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 22

Natural Thulite

وزن : 28.5 قیراط

ابعاد : 21*29 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ تولیت نروژ

سنگ تولیت نروژکد : 21

Natural Thulite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 35*25 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

 

 

 

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 24

Natural Thulite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 33*24 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 23

Natural Thulite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 34*30 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان

 

 

سنگ تولیت نروژ

سنگ تولیت نروژکد : 26

Natural Thulite

وزن : 60 قیراط

ابعاد :39*27 میلیمتر

قیمت : 210.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 25

Natural Thulite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 36*27 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

 

 

سنگ تولیت نروژ

سنگ تولیت نروژکد : 28

Natural Thulite

وزن : 38 قیراط

ابعاد :33*23 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 27

Natural Thulite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان

 

 

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 30

Natural Thulite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 38*23 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 29

Natural Thulite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 35*26 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

 

 

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 32

Natural Thulite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 33*24 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 31

Natural Thulite

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 38*27 میلیمتر

قیمت :  219.000 تومان

 

 

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 34

Natural Thulite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 20*20 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 33

Natural Thulite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 28*26 میلیمتر

قیمت :  179.000 تومان

 


 

 سنگ تولیت نروژ

سنگ تولیت نروژکد : 36

Natural Thulite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 32*21 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 35

Natural Thulite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 33*25 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

 

 

 سنگ تولیت نروژ

سنگ تولیت نروژکد : 38

Natural Thulite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 31*25 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

 

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 37

Natural Thulite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 34*26 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

 

 

 سنگ تولیت نروژ

سنگ تولیت نروژکد : 40

Natural Thulite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 31*23 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 39

Natural Thulite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 37*22 میلیمتر

قیمت : 140.000 تومان

 

 

 

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 42

Natural Thulite

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 33*29 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 41

Natural Thulite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

 

 

 سنگ تولیت نروژ

سنگ تولیت نروژکد : 44

Natural Thulite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 175.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 43

Natural Thulite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 35*26 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

 

 

 

 سنگ تولیت نروژ

سنگ تولیت نروژکد : 46

Natural Thulite

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 35*27 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 45

Natural Thulite

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

 
 

 سنگ تولیت نروژ

سنگ تولیت نروژکد : 48

Natural Thulite

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 34*24 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 47

Natural Thulite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 30*22 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

 

 

 سنگ تولیت نروژ

سنگ تولیت نروژکد : 50

Natural Thulite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 36*26 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

 

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژکد : 49

Natural Thulite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 33*26 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

 

 

 سنگ تولیت نروژ

سنگ تولیت نروژ کد : 52

Natural Thulite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژ کد : 51

Natural Thulite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 22*29 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

 

 

 

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژ کد : 54

Natural Thulite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 29*21 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

 

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژ کد : 53

Natural Thulite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 40*22 میلیمتر

قیمت : 140.000 تومان

 

 

 سنگ تولیت نروژ

سنگ تولیت نروژ کد : 56

Natural Thulite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 30*21 میلیمتر

قیمت : 115.000 تومان

 

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژ کد : 55

Natural Thulite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 29*27 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

 

 

 سنگ تولیت نروژ

سنگ تولیت نروژ کد : 58

Natural Thulite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 31*25 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

 

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژ کد : 57

Natural Thulite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 32*21 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان
 
سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژ کد : 60

Natural Thulite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 30*22 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژ کد : 59

Natural Thulite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 23*19 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
 
سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژ کد : 62

Natural Thulite

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 26*15 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژ کد : 61

Natural Thulite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 25*15 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
 
سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژ کد : 64

Natural Thulite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 30*15 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژ کد : 63

Natural Thulite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 24*16 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
 
سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژ کد : 66

Natural Thulite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 29*25 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

سنگ تولیت نروژ 

سنگ تولیت نروژ کد : 65

Natural Thulite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 23*19 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad