دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

جشنواره فروش ویژه ولنتاین  
ولنتاین


انواع جاسوئیچی های سنگیجاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 2

 شامل سنگ های : سیترین

قیمت : 99.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 1

شامل سنگ های : کریستال کوارتز یخی

قیمت : 59.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 4

 شامل سنگ های : هفت سنگ چاکرا

قیمت : 59.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 3

شامل سنگ های : چشم ببر ،هفت سنگ چاکرا

قیمت : 99.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 6

شامل سنگ های :  اوناکیت ،یشم،جاسپر

قیمت : 89.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 5

 شامل سنگ های :  آزوریت گرانیت،برنزیت،حدید،ابسیدیان

قیمت : 89.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 8

 شامل سنگ های :  هفت سنگ چاکرا

قیمت : 135.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 7

 شامل سنگ های :  آونتورین سبز،رزکوارتز

قیمت : 49.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 10

 شامل سنگ های :  آونتورین نارنجی،رزکوارتز،رودونیت

قیمت : 49.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 9

 شامل سنگ های :  لاجورد ،حدید،جید آبی

قیمت : 89.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 12

 شامل سنگ های :  مرجان

قیمت : 49.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 11

 شامل سنگ های :  کریستال کوارتز،جید آبی

قیمت : 69.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 14

 شامل سنگ های : آمتیست،گارنت،دلربا،جاسپر پیکاسو

قیمت : 39.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 13

 شامل سنگ های : مرجان ،منشور هفت سنگ چاکرا

قیمت : 135.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 16

 شامل سنگ های :  چشم ببر

قیمت : 99.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 15

 شامل سنگ های :  چاسپر،عقیق،برنزیت،چشم ببر، دالماتیان

قیمت : 49.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 18

 شامل سنگ های :  عقیق،حدید،کوارتز دودی

قیمت : 89.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 17

 شامل سنگ های :  عقیق سفید ،جاسپر چوبی

قیمت : 71.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 20

شامل سنگ های :عقیق،کلسیت،آونتورین،جاسپرپیکاسو،رودونیت

قیمت : 49.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 19

 شامل سنگ های :  جید شاه مقصود،عقیق سبز،حدید

قیمت : 49.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 22

 شامل سنگ های :  کوارتز یخی ، هفت سنگ چاکرا

قیمت : 69.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 21

 شامل سنگ های :  کریستال کوارتز ،خرده سنگ های ترکیبی

قیمت : 88.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 24

 شامل سنگ های : جاسپر قرمز

قیمت : 59.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 23

 شامل سنگ های :  لابرادوریت

قیمت : 59.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 26

 شامل سنگ های :  آونتورین سبز

قیمت : 59.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 25

 شامل سنگ های :  آونتورین نارنجی

قیمت : 59.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 28

 شامل سنگ های :  آمتیست

قیمت : 59.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 27

 شامل سنگ های :  لاجورد

قیمت : 59.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 30

 شامل سنگ های :  جید صورتی،عقیق

قیمت : 49.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 29

 شامل سنگ های : کریستال کوارتز

قیمت : 59.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 32

 شامل سنگ های :  عقیق ،جاسپر قرمز

قیمت : 49.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 31

 شامل سنگ های :  عقیق ،چشم ببر،دلربا،جاسپر چوبی،حدید

قیمت : 49.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 34

 شامل سنگ های :  عقیق سفید ،رودونیت ،چشم ببر،کوارتز آبی

قیمت : 56.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 33

 شامل سنگ های :  جاسپر چوبی ،چشم ببر

قیمت : 49.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 36

 شامل سنگ های : واسونیت، عقیق، جاسپرپیکاسو، یشم

قیمت : 69.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 35

 شامل سنگ های : جید صورتی ،عقیق ،کریستال کوارتز

قیمت : 89.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 38

 شامل سنگ های :  جید صورتی ،هولیت ،رویال جاسپر

قیمت : 69.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 37

 شامل سنگ های :  خرده سنگ های ترکیبی

قیمت : 39.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 40

شامل سنگ های :حدید،جاسپر قرمز،عقیق،کلسیت،دلربا،آونتورین نارنجی

قیمت : 58.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 39

 آشامل سنگ های :  آمتیست ،رودونیت،جید صورتی

قیمت : 69.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 42

 شامل سنگ های :  سیترین

قیمت : 49.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 41

شامل سنگ های :هفت سنگ چاکرا،یشم،عقیق سبز ،رزکوارتز

قیمت : 66.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 44

 شامل سنگ های :  هولیت،صدف،کریستال کوارتز،عقیق سفید

قیمت : 58.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 43

 شامل سنگ های :چشم ببر،عقیق 

قیمت : 64.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 46

 شامل سنگ های : مرجان ،عقیق قرمز

قیمت : 56.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 45

 شامل سنگ های : آمتیست

قیمت : 99.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 48

& شامل سنگ های :  لاجورد،عقیقق،گارنت

قیمت : 149.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 47

 شامل سنگ های : چشم ببر،حدید

قیمت : 149.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 50

 شامل سنگ های :  آونتورین نارنجیی،آمتیست،لاجورد،عقیق

قیمت : 149.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 49

 شامل سنگ های : آمتیست،فلوریت

قیمت : 169.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 52

 شامل سنگ های : آونتورین،عقیق سبز،پیکاسو جاسپر

قیمت : 149.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 51

 شامل سنگ های : رز کوارتز،صدف،عقیق سفید ،کریستال کوارتز

قیمت : 149.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 54

& شامل سنگ های :  جاسپر قرمز،عقیق سیاه،عقیق سفید

قیمت : 149.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 53

 شامل سنگ های : عقیق سیاه،آبسیدیان

قیمت : 149.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 56

 شامل سنگ های : عقیق ،جاسپر چوبی،چشم ببر

قیمت : 75.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 55

 شامل سنگ های : عقیق 

قیمت : 75.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 57

 شامل سنگ های :  کریستال کوارتز،چشم ببر

قیمت : 149.000 تومانجشنواره فروش ویژه ولنتاین  
ولنتاین
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است