الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemدندان اژدها

تمامی مدال ها همراه با یک عدد زنجیر رنگ ثابت ضد حساسیت استدندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 4

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

 

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپرقرمز کد : 1

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان
دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 6

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ اوناکیت کد : 5

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 11

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 9

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 14

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 20

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 18

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 17

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان
دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 22

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ چشم ببر کد : 21

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 24

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 23

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ هولیت کد : 29

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپرقرمز کد : 25

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 28

ابعاد :19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 27

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 32

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 31

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 34

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 33

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

 
دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپرقرمز کد : 36

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 37

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 44

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ چشم ببر کد : 39

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 42

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپرقرمز کد : 41

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 46

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 47

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان
دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 50

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 49

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ چشم ببر کد : 54

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ چشم ببر کد : 55

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ عقیق سیاه کد : 62

ابعاد : 12*36 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ رویال جاسپر کد : 61

ابعاد : 13*45 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان
سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ اوناکیت کد : 64

ابعاد : 14*61 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ کلسیت کد : 63

ابعاد : 12*47 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ کلسیت کد : 66

ابعاد : 12*44 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ سودالیت کد : 65

ابعاد : 12*48 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ اوناکیت کد : 68

ابعاد : 12*47 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ اوناکیت کد : 67

ابعاد : 15*61 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ هولیت کد : 70

ابعاد : 19*57 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 69

ابعاد : 18*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ جاسپرقرمز کد : 72

ابعاد : 18*55 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 71

ابعاد : 18*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 74

ابعاد : 47*12 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 73

ابعاد : 12*47 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان