دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع سنگ  روبی فال هندوستان

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 2

Natural Ruby Fall India

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 32*32 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 1

Natural Ruby Fall India

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 38*22 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

 


 

 روبی فال

سنگ روبی فال هندوستان کد : 4

Natural Ruby Fall India

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 25*34 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 3

Natural Ruby Fall India

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 29*29 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

 

 

 روبی فال

سنگ روبی فال هندوستان کد : 6

Natural Ruby Fall India

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 27*26 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 5

Natural Ruby Fall India

وزن : 73 قیراط

ابعاد : 48*33 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان

 

 

 

 روبی فال

سنگ روبی فال هندوستان کد : 8

Natural Ruby Fall India

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 28*42 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 7

Natural Ruby Fall India

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

 
 روبی فال

سنگ روبی فال هندوستان کد : 10

Natural Ruby Fall India

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 23*37 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 9

Natural Ruby Fall India

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 30*30 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

 

 

 روبی فال

سنگ روبی فال هندوستان کد : 12

Natural Ruby Fall India

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 29*29 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 11

Natural Ruby Fall India

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 28*28 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 14

Natural Ruby Fall India

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 13

Natural Ruby Fall India

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 23*35 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

 

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 16

Natural Ruby Fall India

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 42*24 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 15

Natural Ruby Fall India

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 27*36 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

 

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 18

Natural Ruby Fall India

وزن : 73 قیراط

ابعاد : 28*51 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 17

Natural Ruby Fall India

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 36*20 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

 


 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 20

Natural Ruby Fall India

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 35*35 میلیمتر

قیمت : 107000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 19

Natural Ruby Fall India

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 38*27 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

 

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 22

Natural Ruby Fall India

وزن : 82 قیراط

ابعاد : 40*40 میلیمتر

قیمت : 123000 تومان

روبی فال

سنگ روبی فال هندوستان کد : 21

Natural Ruby Fall India

وزن : 80 قیراط

ابعاد : 32*46 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

 

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 24

Natural Ruby Fall India

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 32*32 میلیمتر

قیمت : 89000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 23

Natural Ruby Fall India

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

 

 

روبی فال

سنگ روبی فال هندوستان کد : 26

Natural Ruby Fall India

وزن : 47 قیراط

ابعاد :26*37 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 25

Natural Ruby Fall India

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 25*28 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

 

 

روبی فال

سنگ روبی فال هندوستان کد : 28

Natural Ruby Fall India

وزن : 30 قیراط

ابعاد :31*21 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 27

Natural Ruby Fall India

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 28*28 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 30

Natural Ruby Fall India

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 18*22 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 29

Natural Ruby Fall India

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 27*27 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

 

 

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 32

Natural Ruby Fall India

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 31

Natural Ruby Fall India

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 26*40 میلیمتر

قیمت :  78000 تومان

 

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 34

Natural Ruby Fall India

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 18*35 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 33

Natural Ruby Fall India

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 23*23 میلیمتر

قیمت :  50000 تومان

 


 

 روبی فال

سنگ روبی فال هندوستان کد : 36

Natural Ruby Fall India

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 27*27 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 35

Natural Ruby Fall India

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 25*35 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

 

 

 روبی فال

سنگ روبی فال هندوستان کد : 38

Natural Ruby Fall India

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 23*34 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 37

Natural Ruby Fall India

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 29*29 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

 

 

 روبی فال

سنگ روبی فال هندوستان کد : 40

Natural Ruby Fall India

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 39

Natural Ruby Fall India

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 23*36 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 

 

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 42

Natural Ruby Fall India

وزن : 74 قیراط

ابعاد : 31*40 میلیمتر

قیمت : 111000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 41

Natural Ruby Fall India

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 24*28 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

 

 

 روبی فال

سنگ روبی فال هندوستان کد : 44

Natural Ruby Fall India

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 20*26 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 43

Natural Ruby Fall India

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

 

 

 روبی فال

سنگ روبی فال هندوستان کد : 46

Natural Ruby Fall India

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 22*21 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 45

Natural Ruby Fall India

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 36*36 میلیمتر

قیمت : 101000 تومان
 

 روبی فال

سنگ روبی فال هندوستان کد : 48

Natural Ruby Fall India

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 36*36 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 47

Natural Ruby Fall India

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 20*34 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

 

 روبی فال

سنگ روبی فال هندوستان کد : 50

Natural Ruby Fall India

وزن : 80 قیراط

ابعاد : 32*44 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 49

Natural Ruby Fall India

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 37*19 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

 

 روبی فال

سنگ روبی فال هندوستان  کد : 52

Natural Ruby Fall India

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 26*35 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان  کد : 51

Natural Ruby Fall India

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 54*30 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

 

 

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان  کد : 54

Natural Ruby Fall India

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 27*27 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان  کد : 53

Natural Ruby Fall India

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 25*38 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

 

 

 روبی فال

سنگ روبی فال هندوستان  کد : 56

Natural Ruby Fall India

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 31*17 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان  کد : 55

Natural Ruby Fall India

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 20*28 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

 

 

 روبی فال

سنگ روبی فال هندوستان  کد : 58

Natural Ruby Fall India

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 24*39 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان  کد : 57

Natural Ruby Fall India

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 27*27 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان
 
روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان  کد : 60

Natural Ruby Fall India

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 32*17 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان  کد : 59

Natural Ruby Fall India

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 26*26 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است