دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

سنگ بال فرشته ، سنگ اسرافیل

خواص سنگ  سرافینیت    Seraphinite :

 

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم

 • سنگ مناسب همه ماه های تولد

 • معروف به بال فرشته ، کاربردی برای رسیدن به درجات بالای انرژی

 • سیلیکات منیزیم، آهن و آلمینیوم است که با تغییر زاویه سنگ منعکس کننده نور زیبای سبز رنگی است.

 • جادوگران و کاهنان مصری سرافینیت را به دلیل نمایان شدن بالهای فرشته آسمانی در این سنگ (اسرافیل) ، قدرت اعجازانگیزی بدان نسبت داده اند.

 • استخراج در منطقه بایکال سیبری روسیه

 • افزایش روحیه همدلی و همکاری و عشق و محبت در محیط کار و خانه

 • بازکردن کانال ارتباطی و انرژی بین قلمرو انسان و فرشته

 • سنگ مناسب مراقبه و روشن گری

 • اتحریک قوه تخیل و فعال سازی ذهن

 • افزایش مهارت های اجتماعی

 • ارتباط با عناصر هوا و زمین

 • کمک به رفع انسداد چاکراهای بدن

 • افزایش انرژی کندالینی

 • کمک به تقویت شهود و ارتقا توانایی های روانی

 • تقویت سیستم گردش خون

 • رهایی از تنش های عضلانی و لرز و تب

 •  از بین برنده مواد سمی بدن

 • تقویت سیستم عصبی

 •  سم زدایی کبد و کلیه

 سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 2

Natural Seraphinite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 19*33 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 1

Natural Seraphinite

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 24*38 میلیمتر

قیمت : 159000 تومان

 
سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 4

Natural Seraphinite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 23*48 میلیمتر

قیمت : 153000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 3

Natural Seraphinite

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 37*43 میلیمتر

قیمت : 183000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 6

Natural Seraphinite

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 30*35 میلیمتر

قیمت : 183000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 5

Natural Seraphinite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 19*30 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 8

Natural Seraphinite

وزن : 94 قیراط

ابعاد : 32*64 میلیمتر

قیمت : 282000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 7

Natural Seraphinite

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 30*15 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

 


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 10

Natural Seraphinite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 38*22 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 9

Natural Seraphinite

وزن : 97 قیراط

ابعاد : 54*31 میلیمتر

قیمت : 291000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 12

Natural Seraphinite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 29*20 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 11

Natural Seraphinite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 30*29 میلیمتر

قیمت : 171000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 14

Natural Seraphinite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 18*40 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 13

Natural Seraphinite

وزن : 76 قیراط

ابعاد : 36*31 میلیمتر

قیمت : 228000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 16

Natural Seraphinite

وزن : 122 قیراط

ابعاد : 39*65 میلیمتر

قیمت : 366000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 15

Natural Seraphinite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 38*18 میلیمتر

قیمت : 117000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 18

Natural Seraphinite

وزن : 78 قیراط

ابعاد : 28*54 میلیمتر

قیمت : 234000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 17

Natural Seraphinite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 16*23 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان
سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 20

Natural Seraphinite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 27*31 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 19

Natural Seraphinite

وزن : 80 قیراط

ابعاد : 33*54 میلیمتر

قیمت : 240000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 22

Natural Seraphinite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 35*35 میلیمتر

قیمت : 156000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 21

Natural Seraphinite

وزن : 134 قیراط

ابعاد : 54*59 میلیمتر

قیمت : 399000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 24

Natural Seraphinite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 21*36 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 23

Natural Seraphinite

وزن : 86 قیراط

ابعاد : 33*56 میلیمتر

قیمت : 258000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 26

Natural Seraphinite

وزن : 46 قیراط

ابعاد :28*39 میلیمتر

قیمت : 138000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 25

Natural Seraphinite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 23*42 میلیمتر

قیمت : 138000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 28

Natural Seraphinite

وزن : 24 قیراط

ابعاد :15*36 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 27

Natural Seraphinite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 18*34 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 30

Natural Seraphinite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 23*34 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 29

Natural Seraphinite

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 31*53 میلیمتر

قیمت : 213000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 32

Natural Seraphinite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 19*33 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 31

Natural Seraphinite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 30*55 میلیمتر

قیمت : 174000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 34

Natural Seraphinite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 14*32 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 33

Natural Seraphinite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 111000 تومان
سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 36

Natural Seraphinite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 17*30 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 35

Natural Seraphinite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 132000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 38

Natural Seraphinite

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 27*51 میلیمتر

قیمت : 162000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 37

Natural Seraphinite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 18*29 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 40

Natural Seraphinite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 22*46 میلیمتر

قیمت : 156000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 39

Natural Seraphinite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 23*35 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 42

Natural Seraphinite

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 26*50 میلیمتر

قیمت : 204000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 41

Natural Seraphinite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 15*29 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 44

Natural Seraphinite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 19*37 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 43

Natural Seraphinite

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 29*43 میلیمتر

قیمت : 159000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 46

Natural Seraphinite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 24*27 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 45

Natural Seraphinite

وزن : 80 قیراط

ابعاد : 33*54 میلیمتر

قیمت : 240000 تومان
سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 48

Natural Seraphinite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 47

Natural Seraphinite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 30*29 میلیمتر

قیمت : 153000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 50

Natural Seraphinite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 25*37 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 49

Natural Seraphinite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 27*46 میلیمتر

قیمت : 141000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 52

Natural Seraphinite

وزن : 79 قیراط

ابعاد : 31*55 میلیمتر

قیمت : 237000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 51

Natural Seraphinite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 21*33 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 54

Natural Seraphinite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 18*29 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 53

Natural Seraphinite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 24*39 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 56

Natural Seraphinite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 26*47 میلیمتر

قیمت : 150000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 55

Natural Seraphinite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 26*33 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان


سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 58

Natural Seraphinite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 22*39 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 57

Natural Seraphinite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 25*28 میلیمتر

قیمت : 117000 تومان
سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 60

Natural Seraphinite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 15*34میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

سنگ سرافینیت

سنگ سرافینیت روسیه  کد : 59

Natural Seraphinite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 41*23 میلیمتر

قیمت : 117000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است