دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع سنگ بورگانیت سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 2

Natural Borganite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 20*40 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 1

Natural Borganite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 40*23 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان
سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 4

Natural Borganite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 24*34 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 3

Natural Borganite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 41*24 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 6

Natural Borganite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 36*20 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 5

Natural Borganite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 28*42 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 8

Natural Borganite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 25*36 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 7

Natural Borganite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 20*28 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 10

Natural Borganite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 29*25 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 9

Natural Borganite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 26*44 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 12

Natural Borganite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 26*33 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 11

Natural Borganite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 42*26 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 14

Natural Borganite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 37*22 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 13

Natural Borganite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 28*36 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 16

Natural Borganite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 36*27 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 15

Natural Borganite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 18

Natural Borganite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 41*23 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 17

Natural Borganite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 32*20 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان
سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 20

Natural Borganite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 34*21 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 19

Natural Borganite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 28*21 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 22

Natural Borganite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 37*21 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 21

Natural Borganite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 35*41 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 24

Natural Borganite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 40*27 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 23

Natural Borganite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 30*27 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 26

Natural Borganite

وزن : 61 قیراط

ابعاد :46*28 میلیمتر

قیمت : 61000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 25

Natural Borganite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 30*18 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 28

Natural Borganite

وزن : 36 قیراط

ابعاد :37*30 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 27

Natural Borganite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 37*24 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 30

Natural Borganite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 41*25 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 29

Natural Borganite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 23*38 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 32

Natural Borganite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 31

Natural Borganite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 42*25 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 34

Natural Borganite

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 47*30 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 33

Natural Borganite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 39*27 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان
سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 36

Natural Borganite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 30*21 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 35

Natural Borganite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 42*23 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 38

Natural Borganite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 35*21 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 37

Natural Borganite

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 39*26 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 40

Natural Borganite

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 44*29 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 39

Natural Borganite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 42

Natural Borganite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 39*24 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 41

Natural Borganite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 33*20 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 44

Natural Borganite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 29*40 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 43

Natural Borganite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 40*25 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 46

Natural Borganite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 27*40 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 45

Natural Borganite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 27*31 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان
سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 48

Natural Borganite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 40*25 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 47

Natural Borganite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 25*36 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 50

Natural Borganite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 27*41 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 49

Natural Borganite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 22*39 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 52

Natural Borganite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 23*41 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 51

Natural Borganite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 17*36 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 54

Natural Borganite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 53

Natural Borganite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 34*20 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 56

Natural Borganite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 41*25 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 55

Natural Borganite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 38*25 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان


سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 58

Natural Borganite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 34*18 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 57

Natural Borganite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 39*24 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان
سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 60

Natural Borganite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 32*32 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 59

Natural Borganite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 32*26 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان
سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 62

Natural Borganite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 29*38 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 61

Natural Borganite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان
سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 64

Natural Borganite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 34*19 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 63

Natural Borganite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 32*34 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان
سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 66

Natural Borganite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 23*29 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سنگ بورگانیت

سنگ بورگانیت هندوستان کد : 65

Natural Borganite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 41*26 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است