ش سنگ درونوس برزیل
دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما


خواص سنگ درونوس

در ونوس ، ثبات ذهنی و فیزیکی، اتکا به خود و تمرکز را افزایش می دهد. در افسانه ها آمده است که ترس، افسردگی و نگرانی های مربوط به تصمیم گیری را کاهش می دهد.

در ونوس قدرت درک فرد از موقعیتهای سخت را تقویت کرده و امکان یافتن راه حل مناسب و بموقع را تسهیل می کند. همچنین خلاقیت را افزایش می دهد.

این سنگ برای مدیتیشن، ارتباطات ماورایی و رؤیابینی بویژه برای بانوان استفاده میشود. همچنین برای منحرف کردن انرژی های منفی و مزاحمتهای روانی و جادویی استفاده می شود.

در ونوس به ترمیم بافت، جذب مواد غذایی و کاهش سرعت روند پیری کمک می کند، سیستم ایمنی را تقویت کرده و بیماریهای تنفسی را درمان می کند.

در ونوس به "سنگ تشخیص" معروف است که می تواند به یافتن علت هر بیماری کمک کند. شفادهی قوی است و هنگام تماس با تشعشعات خطرناک محافظی مؤثر است.

در ونوس برای حرکت دادن انرژی در مریدین ها و نادی ها و بخشهایی که انرژی فیزیکی در آنجا کند است، بسیار مفید است.

این سنگ روی چاکرای سوم یا چاکرای شبکه خورشیدی مؤثر است و گاهی رابط بین چاکرای اول یا ریشه ای و چاکرای هفتم یا تاجی محسوب می شود که در نتیجه انرژی کندالینی را فعال می کند.سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 2

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 17*38 میلیمتر

قیمت : 169000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 1

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 19*27 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان
سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 4

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 23*35 میلیمتر

قیمت : 186000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 3

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 16*23 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 6

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 22*33 میلیمتر

قیمت : 179000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 5

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 18*53 میلیمتر

قیمت : 186000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 8

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 24*28 میلیمتر

قیمت : 161000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 7

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 72 قیراط

ابعاد : 27*35 میلیمتر

قیمت : 252000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 10

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 22*38 میلیمتر

قیمت : 165000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 9

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 23*25 میلیمتر

قیمت : 186000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 12

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 22*44 میلیمتر

قیمت : 242000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 11

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 25*49 میلیمتر

قیمت : 231000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 14

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 20*34 میلیمتر

قیمت : 151000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 13

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 28*33 میلیمتر

قیمت : 186000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 16

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 18*30 میلیمتر

قیمت : 137000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 15

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 24*33 میلیمتر

قیمت : 189000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 18

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 25*30 میلیمتر

قیمت : 133000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 17

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 22*35 میلیمتر

قیمت : 151000 تومان
سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 20

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 18*28 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 19

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 22*26 میلیمتر

قیمت : 189000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 22

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 28*35 میلیمتر

قیمت : 168000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 21

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 16*22 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 24

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 18*30 میلیمتر

قیمت : 168000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 23

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 21*35 میلیمتر

قیمت : 123000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 26

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 44 قیراط

ابعاد :21*30 میلیمتر

قیمت : 154000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 25

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 23*32 میلیمتر

قیمت : 112000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 28

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 49 قیراط

ابعاد :34*20 میلیمتر

قیمت : 172000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 27

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 11*22 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 30

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 16*27 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 29

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 20*29 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 32

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 14*26 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 31

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 19*18 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 34

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 18*26 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 33

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 22*39 میلیمتر

قیمت : 196000 تومان
سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 36

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 13*31 میلیمتر

قیمت : 67000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 35

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 16*19 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 38

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 172000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 37

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 17*36 میلیمتر

قیمت : 119000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 40

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 13*20 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 39

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 16*22 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 42

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 14*24 میلیمتر

قیمت : 67000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 41

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 16*28 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 44

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 15*26 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 43

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 19*24 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 46

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 24*32 میلیمتر

قیمت : 123000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 45

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 15*22 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان
سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 48

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 13*25 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 47

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 17*27 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 50

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 12*22 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 49

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 13*20 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 52

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 16*24 میلیمتر

قیمت : 91000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 51

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 20*24 میلیمتر

قیمت : 109000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 54

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 16*20 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 53

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 18*30 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 56

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 20*31 میلیمتر

قیمت : 151000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 55

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 23*17 میلیمتر

قیمت : 91000 تومان


سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 58

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 16*28 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 57

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 12*32 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان
سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 60

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 11*24 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ درونوس برزیل

سنگ درونوس کشور برزیل کد : 59

Natural Golden Rutilated Quartz

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 24*24 میلیمتر

قیمت : 123000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است