الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ عقیق سلیمانی :

 • تعادل و تنظیم چاکرای هفتم

 • نماد تغییر و دگرگونی

 • سنگی جهت ایجاد تحول در فرد و افزایش تفکر مثبت و خودباوری

 • زدودن غم و اندوه

 • افزایش درک و شهود درونی

 • کمک به غلبه بر اعتیاد و وسواس های فکری و رفتاری

 • درمان مسائل عاطفی سرکوب شده

 • سنگ موفقیت

 • درمان شکستگی استخوان

 •  دفع سموم از بدن

 • ایجاد توازنی بینظیر بر روی ذهن و روان

 • افزایش عملکرد ذهنی مثبت

 • بهبود تمرکز و توانایی های تحلیلی

 • کاهش خشم و تنش و افزایش حس امنیت و صلح و صفا

 • بهبود چشم ها

 • تنظیم کارایی معده و رحم

 • تزکیه و پاک سازی سیستم لنفاوی و لوزالمعده

 • تقویت رگهای خون

 • درمان اختلالات پوستی

 • کمک به ترک سیگار

 • کمک به جذب اکسیژن در بدن

 • این سنگ معمولا جهت  دفع چشم زخم استفاده می شود
سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 2

  Natural Striped Agate

ابعاد : 59*67 میلیمتر

قیمت : 690.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 1

  Natural Striped Agate

ابعاد : 28*21 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 4

  Natural Striped Agate

ابعاد : 28*36 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 3

  Natural Striped Agate

ابعاد : 18*27 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 6

  Natural Striped Agate

ابعاد : 25*37 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 5

  Natural Striped Agate

ابعاد : 50*75 میلیمتر

قیمت : 690.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 8

  Natural Striped Agate

ابعاد : 26*31 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 7

  Natural Striped Agate

ابعاد : 19*32 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 10

  Natural Striped Agate

ابعاد : 25*36 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 9

  Natural Striped Agate

ابعاد : 20*27 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 12

  Natural Striped Agate

ابعاد : 55*74 میلیمتر

قیمت : 690.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 11

  Natural Striped Agate

ابعاد : 19*29 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 14

  Natural Striped Agate

ابعاد : 23*34 میلیمتر

قیقیمت : 139.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 13

  Natural Striped Agate

ابعاد : 74*57 میلیمتر

قیمت : 439.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 16

  Natural Striped Agate

ابعاد : 21*28 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 15

  Natural Striped Agate

ابعاد : 27*49 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 18

  Natural Striped Agate

ابعاد : 40*44 میلیمتر 

قیمت : 269.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 17

  Natural Striped Agate

ابعاد : 29*30 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 20

  Natural Striped Agate

ابعاد : 20*34 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 19

  Natural Striped Agate

ابعاد : 21*33 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 22

  Natural Striped Agate

ابعاد : 31*41 میلیمتر

قیمت : 249.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 21

  Natural Striped Agate

ابعاد : 20*25 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 24

  Natural Striped Agate

ابعاد : 25*36 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 23

  Natural Striped Agate

ابعاد : 31*41 میلیمتر

قیمت : 239.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 26

  Natural Striped Agate

ابعاد : 33*40 میلیمتر

قیمت : 239.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 25

  Natural Striped Agate

ابعاد : 22*29 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 28

  Natural Striped Agate

ابعاد : 21*29 میلیمتر 

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 27

  Natural Striped Agate

ابعاد : 20*31 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 30

  Natural Striped Agate

ابعاد : 18*23 میلیمتر 

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 29

  Natural Striped Agate

ابعاد : 24*33 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 32

  Natural Striped Agate

ابعاد : 19*36 میلیمتر 

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 31

  Natural Striped Agate

ابعاد : 24*30 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 34

  Natural Striped Agate

ابعاد : 22*39 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 33

  Natural Striped Agate

ابعاد : 22*29 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 36

  Natural Striped Agate

ابعاد : 18*28 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 35

  Natural Striped Agate

ابعاد : 36*43 میلیمتر

قیمت : 309.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 38

  Natural Striped Agate

ابعاد : 26*31 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 37

  Natural Striped Agate

ابعاد : 20*30 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 40

  Natural Striped Agate

ابعاد : 19*25 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 39

  Natural Striped Agate

ابعاد : 27*38 میلیمتر

قیمت : 229.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 42

  Natural Striped Agate

ابعاد : 21*29 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 41

  Natural Striped Agate

ابعاد : 18*26 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 44

  Natural Striped Agate

ابعاد : 20*29 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 43

  Natural Striped Agate

ابعاد : 18*23 میلیمتر 

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 46

  Natural Striped Agate

ابعاد : 19*26 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 45

  Natural Striped Agate

ابعاد : 22*29 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 48

  Natural Striped Agate

ابعاد : 24*31 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 47

  Natural Striped Agate

ابعاد : 20*34 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 50

  Natural Striped Agate

ابعاد : 23*25 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 49

  Natural Striped Agate

ابعاد : 27*37 میلیمتر 

قیمت : 189.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 52

  Natural Striped Agate

ابعاد : 24*34 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 51

  Natural Striped Agate

ابعاد : 19*34 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 54

  Natural Striped Agate

ابعاد : 17*26 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 53

  Natural Striped Agate

ابعاد : 21*29 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 56

  Natural Striped Agate

ابعاد : 23*32 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 55

  Natural Striped Agate

ابعاد : 22*25 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 58

  Natural Striped Agate

ابعاد : 23*28 میلیمتر 

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 57

  Natural Striped Agate

ابعاد : 22*29 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 60

  Natural Striped Agate

ابعاد : 25*31 میلیمتر 

قیمت : 139.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان

سنگ عقیق سلیمانی خراسان کد : 59

  Natural Striped Agate

ابعاد : 22*26 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad