الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع سنگ فسیل توریتلا آمریکا

 

 


 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 2

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 43.5 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 1

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 77 قیراط

ابعاد : 38*53 میلیمتر

قیمت : 229.000 تومان

 


 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 4

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 25*42 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 3

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 29*39 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 6

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 23.5 قیراط

ابعاد : 24*31 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 5

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 23.5 قیراط

ابعاد : 22*30 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 8

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 43*34 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 7

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 23.5 قیراط

ابعاد : 21*28 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 
سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 10

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 86 قیراط

ابعاد : 52*33 میلیمتر

قیمت : 259.000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 9

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 75 قیراط

ابعاد : 45*45 میلیمتر

قیمت : 225.000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 12

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 36.5 قیراط

ابعاد : 23*30 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 11

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 25*48 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 14

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 21*38 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 13

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 47*37 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 16

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 74 قیراط

ابعاد : 33*46 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 15

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 23*31 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 18

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 26.5 قیراط

ابعاد : 20*36 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 17

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 24*50 میلیمتر

قیمت : 209.000 تومان

 


 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 20

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 21*30 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 19

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 45*30 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 22

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 13*32 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 21

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 39.5 قیراط

ابعاد : 24*35 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

 

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 24

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 30*36 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 23

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 29*37 میلیمتر

قیمت : 165.000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 26

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 55 قیراط

ابعاد :39*33 میلیمتر

قیمت : 165.000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 25

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 37.5 قیراط

ابعاد : 25*34 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 28

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 59 قیراط

ابعاد :29*44 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 27

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 25*25 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 30

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 32*42 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 29

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 29*45 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

 

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 32

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 26*44 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 31

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 19*41 میلیمتر

قیمت :  99.000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 34

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 22*41 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 33

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 19*39 میلیمتر

قیمت :  89.000 تومان

 


 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 36

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 27*40 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 35

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 43*35 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان

 

 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 38

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 32*32 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 37

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 22*40 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

 

 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 40

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 39

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 13.5 قیراط

ابعاد : 15*23 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 42

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 27*41 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 41

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 15*29 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 44

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 27*36 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 43

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 15*30 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

 

 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 46

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 16.5 قیراط

ابعاد : 14*27 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 45

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 25*38 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

 
 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 48

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 30*46 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 47

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 13.5 قیراط

ابعاد : 13*26 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

 

 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 50

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 17*29 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 49

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 15*29 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا  کد : 52

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 77 قیراط

ابعاد : 35*47 میلیمتر

قیمت : 229.000 تومان

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا  کد : 51

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 84 قیراط

ابعاد : 32*54 میلیمتر

قیمت : 249.000 تومان

 

 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا  کد : 54

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 39*29 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا  کد : 53

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 23*34 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

 

 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا  کد : 55

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 42*28 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

 
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad