دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع سنگ فسیل توریتلا آمریکا

 

 


 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 2

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 78 قیراط

ابعاد : 38*45 میلیمتر

قیمت : 117000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 1

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 77 قیراط

ابعاد : 38*53 میلیمتر

قیمت : 116000 تومان

 


 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 4

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 30*53 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 3

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 26*47 میلیمتر

قیمت : 89000 تومان

 

 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 6

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 38*27 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 5

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 58*26 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

 

 

 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 8

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 43*34 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 7

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 23*31 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

 
 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 10

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 86 قیراط

ابعاد : 52*33 میلیمتر

قیمت : 129000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 9

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 75 قیراط

ابعاد : 45*45 میلیمتر

قیمت : 113000 تومان

 

 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 12

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 42*34 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 11

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 25*48 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 14

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 17*32 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 13

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 73 قیراط

ابعاد : 47*37 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 16

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 74 قیراط

ابعاد : 33*46 میلیمتر

قیمت : 111000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 15

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 30*50 میلیمتر

قیمت : 104000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 18

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 26*36 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 17

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 24*50 میلیمتر

قیمت : 104000 تومان

 


 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 20

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 31*39 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 19

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 45*30 میلیمتر

قیمت : 89000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 22

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 26*45 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 21

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 26*44 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

 

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 24

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 30*36 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 23

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 29*37 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 26

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 55 قیراط

ابعاد :39*33 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 25

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 26*40 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 28

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 59 قیراط

ابعاد :29*44 میلیمتر

قیمت : 89000 تومان

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 27

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 43*33 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 30

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 32*42 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 29

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 29*45 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

 

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 32

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 26*44 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 31

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 29*37 میلیمتر

قیمت :  77000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 34

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 22*41 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 33

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 35*35 میلیمتر

قیمت :  68000 تومان

 


 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 36

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 27*40 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 35

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 43*35 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

 

 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 38

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 32*32 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 37

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 22*40 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

 

 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 40

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 39

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 42*38 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 42

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 27*41 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 41

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 34*26 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

 

 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 44

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 27*36 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 43

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 87 قیراط

ابعاد : 45*45 میلیمتر

قیمت : 131000 تومان

 

 

 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 46

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 29*38 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 45

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 25*38 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

 
 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 48

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 30*46 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 47

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 20*34 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

 

 

 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 50

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 25*40 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا کد : 49

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

 

 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا  کد : 52

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 84 قیراط

ابعاد : 32*54 میلیمتر

قیمت : 126000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا  کد : 51

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 23*39 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا  کد : 54

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 20*32 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا  کد : 53

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 77 قیراط

ابعاد : 35*47 میلیمتر

قیمت : 116000 تومان

 

 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا  کد : 56

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 39*29 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا  کد : 55

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 23*34 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

 

 

 سنگ توریتلا فسیل آمریکا

سنگ فسیل توریتلا آمریکا  کد : 58

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 42*28 میلیمتر

قیمت : 89000 تومان

 

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا  کد : 57

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 27*16 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان
 
سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا  کد : 60

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 29*34 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ توریتلا فسیل آمریکا 

سنگ فسیل توریتلا آمریکا  کد : 59

Natural Turritella Fossil Usa

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 28*38 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است