دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع سنگ مارگازیت اندونزی سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 2

Natural Marcasite

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 31*28 میلیمتر

قیمت : 112000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 1

Natural Marcasite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 22*38 میلیمتر

قیمت : 82000 تومان
سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 4

Natural Marcasite

وزن : 77 قیراط

ابعاد : 45*29 میلیمتر

قیمت : 154000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 3

Natural Marcasite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 32*26 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 6

Natural Marcasite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 36*21 میلیمتر

قیمت : 94000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 5

Natural Marcasite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 37*28 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 8

Natural Marcasite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 41*31 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 7

Natural Marcasite

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 122000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 10

Natural Marcasite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 39*24 میلیمتر

قیمت : 114000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 9

Natural Marcasite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 35*18 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 12

Natural Marcasite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 26*24 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 11

Natural Marcasite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 38*25 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 14

Natural Marcasite

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 22*42 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 13

Natural Marcasite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 24*33 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 16

Natural Marcasite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 25*23 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 15

Natural Marcasite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 33*27 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 18

Natural Marcasite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 36*28 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 17

Natural Marcasite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان
سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 20

Natural Marcasite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 28*28 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 19

Natural Marcasite

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 36*24 میلیمتر

قیمت : 106000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 22

Natural Marcasite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 34*21 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 21

Natural Marcasite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 23*29 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 24

Natural Marcasite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 33*21 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 23

Natural Marcasite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 44*28 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 26

Natural Marcasite

وزن : 33 قیراط

ابعاد :27*27 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 25

Natural Marcasite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 32*23 میلیمتر

قیمت : 82000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 28

Natural Marcasite

وزن : 40 قیراط

ابعاد :31*16 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 27

Natural Marcasite

وزن : 82 قیراط

ابعاد : 31*35 میلیمتر

قیمت : 164000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 30

Natural Marcasite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 32*22 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 29

Natural Marcasite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 32

Natural Marcasite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 21*35 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 31

Natural Marcasite

وزن : 91 قیراط

ابعاد : 41*23 میلیمتر

قیمت : 182000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 34

Natural Marcasite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 33

Natural Marcasite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 104000 تومان
سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 36

Natural Marcasite

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 39*27 میلیمتر

قیمت : 112000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 35

Natural Marcasite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 38

Natural Marcasite

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 35*27 میلیمتر

قیمت : 142000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 37

Natural Marcasite

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 30*32 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 40

Natural Marcasite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 36*18 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 39

Natural Marcasite

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 40*26 میلیمتر

قیمت : 122000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 42

Natural Marcasite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 35*20 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 41

Natural Marcasite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 41*24 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 44

Natural Marcasite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 27*32 میلیمتر

قیمت : 82000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 43

Natural Marcasite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 33*16 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 46

Natural Marcasite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 23*29 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 45

Natural Marcasite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 31*22 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان
سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 48

Natural Marcasite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 31*16 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 47

Natural Marcasite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 32*19 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 50

Natural Marcasite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 32*17 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 49

Natural Marcasite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 28*21 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 52

Natural Marcasite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 31*21 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 51

Natural Marcasite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 54

Natural Marcasite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 16*24 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 53

Natural Marcasite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 37*27 میلیمتر

قیمت : 114000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 56

Natural Marcasite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 37*17 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 55

Natural Marcasite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 30*24 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 58

Natural Marcasite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 26*21 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 57

Natural Marcasite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 25*19 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان
سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 60

Natural Marcasite

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 30*39 میلیمتر

قیمت : 134000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 59

Natural Marcasite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 13*27 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است