الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع سنگ مارگازیت اندونزی سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 2

Natural Marcasite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 16*32 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 1

Natural Marcasite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 22*38 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان
سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 4

Natural Marcasite

وزن : 77 قیراط

ابعاد : 45*29 میلیمتر

قیمت : 309.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 3

Natural Marcasite

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 22*45 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 6

Natural Marcasite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 23*39 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 5

Natural Marcasite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 37*28 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 8

Natural Marcasite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 41*31 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 7

Natural Marcasite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 22*35 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 10

Natural Marcasite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 24*43 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 9

Natural Marcasite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 35*18 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 12

Natural Marcasite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 28*47 میلیمتر

قیمت : 229.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 11

Natural Marcasite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 23*41 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 14

Natural Marcasite

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 22*42 میلیمتر

قیمت : 239.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 13

Natural Marcasite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 24*33 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 16

Natural Marcasite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 25*23 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 15

Natural Marcasite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 33*27 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 18

Natural Marcasite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 36*28 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 17

Natural Marcasite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان
سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 20

Natural Marcasite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 28*28 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 19

Natural Marcasite

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 36*24 میلیمتر

قیمت : 209.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 22

Natural Marcasite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 34*21 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 21

Natural Marcasite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 23*29 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 24

Natural Marcasite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 17*30 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 23

Natural Marcasite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 44*28 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 26

Natural Marcasite

وزن : 57 قیراط

ابعاد :26*32 میلیمتر

قیمت : 229.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 25

Natural Marcasite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 26*34 میلیمتر

قیمت : 229.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 28

Natural Marcasite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 29*40 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 27

Natural Marcasite

وزن : 82 قیراط

ابعاد : 31*35 میلیمتر

قیمت : 329.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 30

Natural Marcasite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 32*22 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 29

Natural Marcasite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 32

Natural Marcasite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 21*35 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 31

Natural Marcasite

وزن : 91 قیراط

ابعاد : 41*23 میلیمتر

قیمت : 359.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 34

Natural Marcasite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 33

Natural Marcasite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 20*42 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان
سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 36

Natural Marcasite

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 39*27 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 35

Natural Marcasite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 38

Natural Marcasite

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 35*27 میلیمتر

قیمت : 279.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 37

Natural Marcasite

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 30*32 میلیمتر

قیمت : 279.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 40

Natural Marcasite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 36*18 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 39

Natural Marcasite

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 40*26 میلیمتر

قیمت : 239.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 42

Natural Marcasite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 35*20 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 41

Natural Marcasite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 41*24 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 44

Natural Marcasite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 27*32 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 43

Natural Marcasite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 33*16 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 46

Natural Marcasite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 23*29 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 45

Natural Marcasite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 18*33 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان
سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 48

Natural Marcasite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 31*16 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 47

Natural Marcasite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 32*19 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 50

Natural Marcasite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 22*21 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 49

Natural Marcasite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 28*21 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 52

Natural Marcasite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 22*29 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 51

Natural Marcasite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 24*35 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 54

Natural Marcasite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 30*33 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 53

Natural Marcasite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 37*27 میلیمتر

قیمت : 229.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 56

Natural Marcasite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 27*38 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 55

Natural Marcasite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 22*27 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 58

Natural Marcasite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 16*22 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 57

Natural Marcasite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 25*32 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان
سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 60

Natural Marcasite

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 30*39 میلیمتر

قیمت : 269.000 تومان

سنگ مارگازیت

سنگ مارگازیت اندونزی کد : 59

Natural Marcasite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 13*27 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad