دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

 خواص سنگ  مون استون ( سنگ ماه یا حجرالقمر )   Moonstone  :

  • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای سوم و ششم

  • نمادی از رشد و قدرت درونی است

  • تثبیت احساسات

  • فراهم کردن آرامش

  • افزایش شهود

  • نماد موفقیت و خوشبختی در عشق و رونق کسب و کار

  • در سیستم گوارش سموم را حذف می کند

  • ترمیم پوست ، مو ، چشم ها، و ارگان های داخلی مانند کبد و پانکراس

  • باعث تحریک غده صنوبری و توازن چرخه هورمونی می شود

  • سنگی عالی برای سندرم قبل از قاعدگی، لقاح، حاملگی، زایمان و شیردهی

  • منعکس کننده انرژی آرام کمک به تقویت شهود و ادراک روان

  • مشهور به سنگ آرزوها

  • تنظیم هورمون های زنان

  • افزایش حساسیت بصری

  • برطرف کردن سرخوردگی و ایجاد هماهنگی با محیط و انعطاف پذیری شخص

  • التیام سیستم لنفاوی ، تعادل معده ، لوزالمعده ، و غده هیپوفیز

  • تورم و مایع اضافی بدن را کاهش می دهد

  • به عنوان یک درمان برای بی خوابی استفاده می شود

  • جذب ثروت و پرورش نبوغ
 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 2

Natural Moonstone

ابعاد : 27*17 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 169.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 1

Natural Moonstone

ابعاد : 16*41 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 259.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 4

Natural Moonstone

ابعاد : 26*18 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 179.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 3

Natural Moonstone

ابعاد : 22*12 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 6

Natural Moonstone

ابعاد : 23*16 میلیمتر

وزن : 21.5 قیراط

قیمت : 159.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 5

Natural Moonstone

ابعاد : 22*16 میلیمتر

وزن : 15.5 قیراط

قیمت : 109.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 8

Natural Moonstone

ابعاد : 15*14 میلیمتر

وزن : 11.5 قیراط

قیمت : 109.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 7

Natural Moonstone

ابعاد : 16*16 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 10

Natural Moonstone

ابعاد : 23*16 میلیمتر

وزن : 16.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 9

Natural Moonstone

ابعاد : 20*31 میلیمتر

وزن : 35.5 قیراط

قیمت : 320.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 12

Natural Moonstone

ابعاد : 23*15 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 159.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 11

Natural Moonstone

ابعاد : 18*29 میلیمتر

وزن : 26.5 قیراط

قیمت : 189.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 14

Natural Moonstone

ابعاد : 21*16 میلیمتر

وزن : 16.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 13

Natural Moonstone

ابعاد : 28*19 میلیمتر

وزن : 27.5 قیراط

قیمت : 199.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 16

Natural Moonstone

ابعاد : 16*13 میلیمتر

وزن : 30.5 قیراط

قیمت : 219.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 15

Natural Moonstone

ابعاد : 26*13 میلیمتر

وزن : 13.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 18

Natural Moonstone

ابعاد : 20*14 میلیمتر

وزن : 18 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 17

Natural Moonstone

ابعاد : 27*15 میلیمتر

وزن : 20.5 قیراط

قیمت : 149.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 20

Natural Moonstone

ابعاد : 13*22 میلیمتر

وزن : 15.5 قیراط

قیمت : 109.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 19

Natural Moonstone

ابعاد : 24*14 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 169.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 22

Natural Moonstone

ابعاد : 24*14 میلیمتر

وزن : 18.5 قیراط

قیمت : 130.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 21

Natural Moonstone

ابعاد : 25*18 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 189.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 24

Natural Moonstone

ابعاد : 19*19 میلیمتر

وزن : 23.5 قیراط

قیمت : 169.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 23

Natural Moonstone

ابعاد : 23*19 میلیمتر

وزن : 40.5 قیراط

قیمت : 289.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 26

Natural Moonstone

ابعاد : 14*16 میلیمتر

وزن : 12 قیراط

قیمت : 89.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 25

Natural Moonstone

ابعاد : 21*10 میلیمتر

وزن : 13.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 28

Natural Moonstone

ابعاد : 17*28 میلیمتر

وزن : 22.5 قیراط

قیمت : 159.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 27

Natural Moonstone

ابعاد : 18*26 میلیمتر

وزن : 31.5 قیراط

قیمت : 229.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 30

Natural Moonstone

ابعاد : 20*14 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 29

Natural Moonstone

ابعاد : 21*28 میلیمتر

وزن : 30 قیراط

قیمت : 219.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 32

Natural Moonstone

ابعاد : 23*17 میلیمتر

وزن : 20.5 قیراط

قیمت : 149.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 31

Natural Moonstone

ابعاد : 29*17 میلیمتر

وزن : 29.5 قیراط

قیمت : 209.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 34

Natural Moonstone

ابعاد : 26*13 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 33

Natural Moonstone

ابعاد : 15*27 میلیمتر

وزن : 26.5 قیراط

قیمت : 189.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 36

Natural Moonstone

ابعاد : 28*18 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 229.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 35

Natural Moonstone

ابعاد : 22*22 میلیمتر

وزن : 29.5 قیراط

قیمت : 209.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 38

Natural Moonstone

ابعاد : 29*19 میلیمتر

وزن : 24.5 قیراط

قیمت : 179.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 37

Natural Moonstone

ابعاد : 17*28 میلیمتر

وزن : 23.5 قیراط

قیمت : 169.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 40

Natural Moonstone

ابعاد : 23*14 میلیمتر

وزن : 18.5 قیراط

قیمت : 130.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 39

Natural Moonstone

ابعاد : 8*11 میلیمتر

وزن : 8 قیراط

قیمت : 59.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 42

Natural Moonstone

ابعاد : 16*30 میلیمتر

وزن : 24.5 قیراط

قیمت : 179.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 41

Natural Moonstone

ابعاد : 18*28 میلیمتر

وزن : 38 قیراط

قیمت : 269.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 44

Natural Moonstone

ابعاد : 23*19 میلیمتر

وزن : 9.5 قیراط

قیمت : 69.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 43

Natural Moonstone

ابعاد : 14*11 میلیمتر

وزن : 9.5 قیراط

قیمت : 69.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 46

Natural Moonstone

ابعاد : 35*18 میلیمتر

وزن : 37.5 قیراط

قیمت : 269.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 45

Natural Moonstone

ابعاد : 29*20 میلیمتر

وزن : 38.5 قیراط

قیمت : 270.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 48

Natural Moonstone

ابعاد : 23*16 میلیمتر

وزن : 22.5 قیراط

قیمت : 159.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 47

Natural Moonstone

ابعاد : 20*20 میلیمتر

وزن : 33 قیراط

قیمت : 239.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 50

Natural Moonstone

ابعاد : 16*28 میلیمتر

وزن : 22.5 قیراط

قیمت : 159.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 49

Natural Moonstone

ابعاد : 24*22 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 289.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 52

Natural Moonstone

ابعاد : 15*38 میلیمتر

وزن : 29.5 قیراط

قیمت : 209.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 51

Natural Moonstone

ابعاد : 11*30 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 54

Natural Moonstone

ابعاد : 18*28 میلیمتر

وزن : 33 قیراط

قیمت : 239.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 53

Natural Moonstone

ابعاد : 17*28 میلیمتر

وزن : 32.5 قیراط

قیمت : 229.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 56

Natural Moonstone

ابعاد : 36*25 میلیمتر

وزن : 36.5 قیراط

قیمت : 259.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 55

Natural Moonstone

ابعاد : 20*35 میلیمتر

وزن : 58 قیراط

قیمت : 409.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 58

Natural Moonstone

ابعاد : 8*10 میلیمتر

وزن : 11.5 قیراط

قیمت : 89.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 57

Natural Moonstone

ابعاد : 34*19 میلیمتر

وزن : 43 قیراط

قیمت : 309.000 تومان


 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 60

Natural Moonstone

ابعاد : 22*19 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 189.000 تومان

 سنگ حجر القمر

حجرالقمر (مون استون) تانزانیا کد : 59

Natural Moonstone

ابعاد : 17*25 میلیمتر

وزن : 34.5 قیراط

قیمت : 249.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است