دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع سنگ پینات وود استرالیا

 


 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 2

Natural PinutWood

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 49*24 میلیمتر

قیمت : 159000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 1

Natural PinutWood

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 38*24 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

 


 

 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 4

Natural PinutWood

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 35*21 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 3

Natural PinutWood

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 37*23 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

 

 

 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 6

Natural PinutWood

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 20*29 ممیلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 5

Natural PinutWood

وزن : 39 قیراط

ابعاد :48*24 میلیمتر

قیمت : 117000 تومان

 

 

 

 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 8

Natural PinutWood

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 38*21 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 7

Natural PinutWood

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 38*25 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

 
 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 10

Natural PinutWood

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 41*25 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 9

Natural PinutWood

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 38*23 میلیمتر

قیمت : 117000 تومان

 

 

 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 12

Natural PinutWood

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 28*21 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 11

Natural PinutWood

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 31*20 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 14

Natural PinutWood

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 13

Natural PinutWood

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 30*17 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

 

 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 16

Natural PinutWood

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 38*24 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 15

Natural PinutWood

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 44*32 میلیمتر

قیمت : 141000 تومان

 

 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 18

Natural PinutWood

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 25*18 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 17

Natural PinutWood

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 28*20 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

 


 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 20

Natural PinutWood

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 19

Natural PinutWood

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 33*18 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 22

Natural PinutWood

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 26*19 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 21

Natural PinutWood

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 37*23 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

 

 

 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 24

Natural PinutWood

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 31*15 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 23

Natural PinutWood

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 28*15 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

 

 

سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 26

Natural PinutWood

وزن : 30 قیراط

ابعاد :37*22 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 25

Natural PinutWood

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 25*16 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 28

Natural PinutWood

وزن : 38 قیراط

ابعاد :37*24 میلیمتر

قیمت : 114000 تومان

 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 27

Natural PinutWood

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 36*23 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

 

 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 30

Natural PinutWood

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 28*15 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 29

Natural PinutWood

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 52*30 میلیمتر

قیمت : 183000 تومان

 

 

 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 32

Natural PinutWood

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 34*19 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 31

Natural PinutWood

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 28*18 میلیمتر

قیمت :  57000 تومان

 

 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 34

Natural PinutWood

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 29*21 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 33

Natural PinutWood

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 31*21 میلیمتر

قیمت :  60000 تومان

 


 

 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 36

Natural PinutWood

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 32*22 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 35

Natural PinutWood

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 41*31 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان

 

 

 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 38

Natural PinutWood

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 35*24 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 37

Natural PinutWood

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 37*25 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

 

 

 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 40

Natural PinutWood

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 26*17 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 39

Natural PinutWood

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 33*21 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 42

Natural PinutWood

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 27*18 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 41

Natural PinutWood

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 28*19 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

 

 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 44

Natural PinutWood

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 30*21 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 43

Natural PinutWood

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 29*19 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

 

 

 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 46

Natural PinutWood

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 35*20 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 45

Natural PinutWood

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 28*21 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

 
 

 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 48

Natural PinutWood

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 17*26 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 47

Natural PinutWood

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 37*24 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

 

 

 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا کد : 50

Natural PinutWood

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 39*22 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا کد : 49

Natural PinutWood

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 28*20 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان

 

 

 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 52

Natural PinutWood

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 43*25 میلیمتر

قیمت : 123000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 51

Natural PinutWood

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 40*22 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

 

 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 54

Natural PinutWood

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 23*18 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 53

Natural PinutWood

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 34*18 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

 

 

 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 56

Natural PinutWood

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 25*15 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 55

Natural PinutWood

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 26*19 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

 سنگ پینات وود

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 58

Natural PinutWood

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 23*16 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 57

Natural PinutWood

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 21*15 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان
 
سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 60

Natural PinutWood

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 26*20 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 59

Natural PinutWood

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 23*12 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان
 
سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 62

Natural PinutWood

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 19*19 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 61

Natural PinutWood

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 19*18 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان
 
سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 64

Natural PinutWood

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 24*19 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 63

Natural PinutWood

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 30*19 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان
 
سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 66

Natural PinutWood

وزن : 7 قیراط

ابعاد : 21*13 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ پینات وود 

سنگ پینات وود استرالیا  کد : 65

Natural PinutWood

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 19*16 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است