دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع سنگ چشم پرنده مکزیک سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 2

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 33*27 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 1

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 43*27 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان
سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 4

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 41*23 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 3

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 33*29 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 6

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 32*21 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 5

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 38*23 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 8

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 38*23 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 7

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 51*32 میلیمتر

قیمت : 138000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 10

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 38*23 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 9

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 43*33 میلیمتر

قیمت : 143000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 12

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 36*23 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 11

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 14

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 33*31 میلیمتر

قیمت : 113000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 13

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 46*29 میلیمتر

قیمت : 128000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 16

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 41*24 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 15

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 45*31 میلیمتر

قیمت : 123000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 18

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 46*25 میلیمتر

قیمت : 103000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 17

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان
سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 20

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 43*25 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 19

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 32*18 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 22

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 24*18 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 21

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 28*29 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 24

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 36*29 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 23

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 35*24 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 26

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 31 قیراط

ابعاد :37*22 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 25

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 41*33 میلیمتر

قیمت : 133000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 28

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 57 قیراط

ابعاد :35*33 میلیمتر

قیمت : 143000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 27

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 41*31 میلیمتر

قیمت : 113000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 30

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 59*30 میلیمتر

قیمت : 113000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 29

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 35*24 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 32

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 36*34 میلیمتر

قیمت : 155000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 31

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 44*31 میلیمتر

قیمت : 113000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 34

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 34*27 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 33

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 37*28 میلیمتر

قیمت : 118000 تومان
سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 36

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 33*20 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 35

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 32*30 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 38

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 45*24 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 37

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 37*25 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 40

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 33*20 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 39

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 37*25 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 42

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 37*30 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 41

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 43*27 میلیمتر

قیمت : 103000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 44

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 28*21 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 43

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 36*19 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 46

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 33*21 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 45

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 38*20 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان
سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 48

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 27*17 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 47

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 32*20 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 50

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 34*19 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 49

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 52

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 31*14 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 51

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 54

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 46*26 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 53

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 30*19 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 56

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 27*22 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 55

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 36*21 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان


سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 58

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 37*18 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 57

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 33*18 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان
سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 60

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 23*21 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 59

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 35*17 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان
سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 62

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 28*25 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 61

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 24*24 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان
سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 64

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 26*20 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 63

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 34*25 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان
سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 66

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 40*17 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ چشم پرنده

سنگ چشم پرنده مکزیک کد : 65

Natural Birds Eye Rhyolite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است