الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک    Golden Obsidian    :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول

 • سنگ ماه تولد شهریور ، مهر ، آبان ، آذر ، دی ، اسفند

 • سنگ سپر امواج منفي ، محافظ ، قدرت

 • دفع استرس و تنش روانی

 • تحریک ذهن و قوه خلاقیت

 • حل انسداد هیجانی و تروما

 • افزایش حس محبت و شفقت

 • کمک به هضم و سم زدایی

 • درد آرتروز را کاهش می دهد

 • حل مشکلات مفاصل و گرفتگی عضلات

 • سنگ محافظ و پشتيبان در برابر چشم زخم

 • کاهش درد

 • کاهش تنش و آزاد کردن انرژی

 • برای حفاظت در برابر حملات روانی

 • از بین بردن عادت های بد

 • افزایش میل جنسی

 سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 2

Natural Golden Obsidian

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 24*38 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 1

Natural Golden Obsidian

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 15*30 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 4

Natural Golden Obsidian

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 3

Natural Golden Obsidian

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 20*37 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 6

Natural Golden Obsidian

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 31*19 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 5

Natural Golden Obsidian

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 8

Natural Golden Obsidian

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 7

Natural Golden Obsidian

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 35*26 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 10

Natural Golden Obsidian

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 42*24 میلیمتر

قیمت : 135.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 9

Natural Golden Obsidian

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 20*41 میلیمتر

قیمت : 105.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 12

Natural Golden Obsidian

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 34*19 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 11

Natural Golden Obsidian

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 41*20 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 14

Natural Golden Obsidian

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 45*25 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 13

Natural Golden Obsidian

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 16*37 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 16

Natural Golden Obsidian

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 14*37 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 15

Natural Golden Obsidian

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 28*23 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 18

Natural Golden Obsidian

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 36*20 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 17

Natural Golden Obsidian

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 39*22 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 20

Natural Golden Obsidian

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 21*39 میلیمتر

قیمت : 105.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 19

Natural Golden Obsidian

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 22

Natural Golden Obsidian

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 18*35 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 21

Natural Golden Obsidian

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 17*31 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 24

Natural Golden Obsidian

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 29*15 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 23

Natural Golden Obsidian

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 35*21 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 26

Natural Golden Obsidian

وزن : 36 قیراط

ابعاد :37*21 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 25

Natural Golden Obsidian

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 21*30 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 28

Natural Golden Obsidian

وزن : 30 قیراط

ابعاد :37*21 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 27

Natural Golden Obsidian

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 30

Natural Golden Obsidian

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 18*37 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 29

Natural Golden Obsidian

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 18*34 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 32

Natural Golden Obsidian

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 18*30 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 31

Natural Golden Obsidian

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 33*20 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 34

Natural Golden Obsidian

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 23*37 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 33

Natural Golden Obsidian

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 15*28 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 36

Natural Golden Obsidian

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 39*22 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 35

Natural Golden Obsidian

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 27*21 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 38

Natural Golden Obsidian

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 39*24 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 37

Natural Golden Obsidian

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 21*29 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 40

Natural Golden Obsidian

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 18*34 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 39

Natural Golden Obsidian

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 28*25 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 42

Natural Golden Obsidian

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 19*31 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 41

Natural Golden Obsidian

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 25*35 میلیمتر

قیمت : 105.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 44

Natural Golden Obsidian

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 29*18 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 43

Natural Golden Obsidian

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 36*23 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 46

Natural Golden Obsidian

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 22*32 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 45

Natural Golden Obsidian

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 23*40 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 48

Natural Golden Obsidian

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 20*36 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 47

Natural Golden Obsidian

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 31*16 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 50

Natural Golden Obsidian

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 37*20 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 49

Natural Golden Obsidian

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 22*40 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 52

Natural Golden Obsidian

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 22*42 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 51

Natural Golden Obsidian

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 52*25 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 54

Natural Golden Obsidian

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 18*36 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 53

Natural Golden Obsidian

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 35*19 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 56

Natural Golden Obsidian

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 24*17 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 55

Natural Golden Obsidian

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 58

Natural Golden Obsidian

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 21*33 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 57

Natural Golden Obsidian

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 39*20 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 60

Natural Golden Obsidian

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 36*13 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 59

Natural Golden Obsidian

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 20*37 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 62

Natural Golden Obsidian

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 25*25 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 61

Natural Golden Obsidian

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 64

Natural Golden Obsidian

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 27*18 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 63

Natural Golden Obsidian

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 14*30 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 66

Natural Golden Obsidian

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 35*20 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 65

Natural Golden Obsidian

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 37*16 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 68

Natural Golden Obsidian

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 41*26 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 67

Natural Golden Obsidian

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 30*18 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 70

Natural Golden Obsidian

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 18*35 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ گلدن ابسیدیان مکزیک کد : 69

Natural Golden Obsidian

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 36*15 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad