دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ عقیق بلولیس Bluelace Agate

عقیق بلولیس دارای بافتی نرم و ظریف است. طرح بی نظیر و دایره ای آن تاثیر مثبت بر احساسات و نگرش دارد. این سنگ جهت حفاظت نیست بلکه سنگی برای حمایت و تشویق است.

انرژی خطوط این سنگ آرام بلند میشود، حال را دگرکون میکند و دوباره به حالت اول برمیگردد.

عقیق بلولیس سنگی برای برقراری ارتباط است. این سنگ به کسانیکه برای شنیده شدن توسط دیگران مشکل دارند و یا نیاز به اعتماد بنفس و تفسیر دارند تا حقایق خود را به اشتراک بگذارند، بسیار مناسب است .

عقیق بلولیس سنگ سیاسیون است. جهت موقعیتهایی که در برقراری ارتباط باید از به زبان آوردن کلمات نادرست و عصبانی اجتناب کرد، اما نیاز به انتقال مفهوم مورد نظر است، کاربرد دارد.

این سنگ از انواع گوناگون چالدسون است که معدنی از خانواده کوارتز میشود . بلولیس که بعضا رنگین کمان زمین نامیده میشود ،عمدتا در لایه هایی از آبی روشن است.

استفاده های دارویی این سنگ از طریق تمدن های یونان و مصر باستان ادامه یافت و در سراسر آفریقا و خاورمیانه به روسیه گسترش یافت .

از منظر متافیزیک، این سنگ دارای شدت و ارتعاش پایینتر نسبت به دیگر سنگها است . درحالیکه به عنوان تثبیت کننده و تقویت کننده قوی شناخته میشود.

عقیق بلولیس الهام بخش وفاداری و اعتماد به نفس است و احساسات ناشی از ترس و قضاوت را سرکوب میکند . و در مردان برای تحقق بخشیدن و پذیرش احساسات کمک میکند .

عقیق بلولیس برای تعادل انرژی های احساسی و فیزیکی و فکری و همچنین هماهنگ سازی یین و یانگ، نیروهای مثبت و منفی جهان، کاراست.

این سنگ برای تقویت قدرت رازداری و ازبین بردن مشکلات ناشی از گلودرد ، ضعف ، غش و مشکلات تیروییدی و شکستگی استخوان ها بسیار مفید است.

 سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 71

Natural Bluelace Agate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 70

Natural Bluelace Agate

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 24*28 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان
سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 73

Natural Bluelace Agate

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 28*34 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 72

Natural Bluelace Agate

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 25*32 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 75

Natural Bluelace Agate

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 31*15 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 74

Natural Bluelace Agate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 29*21 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 77

Natural Bluelace Agate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 27*28 میلیمتر

قیمت : 193000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 76

Natural Bluelace Agate

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 33*19 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 79

Natural Bluelace Agate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 34*19 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 78

Natural Bluelace Agate

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 37*21 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 81

Natural Bluelace Agate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 29*19 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 80

Natural Bluelace Agate

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 29*19 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 83

Natural Bluelace Agate

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 28*19 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 82

Natural Bluelace Agate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 26*29 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 85

Natural Bluelace Agate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 36*23 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 84

Natural Bluelace Agate

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 29*24 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 87

Natural Bluelace Agate

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 22*18 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 86

Natural Bluelace Agate

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 31*20 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان
سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 89

Natural Bluelace Agate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 25*25 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 88

Natural Bluelace Agate

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 30*27 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 91

Natural Bluelace Agate

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 27*21 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 90

Natural Bluelace Agate

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 28*16 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 93

Natural Bluelace Agate

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 21*24 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 92

Natural Bluelace Agate

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 95

Natural Bluelace Agate

وزن : 36 قیراط

ابعاد :28*23 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 94

Natural Bluelace Agate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 97

Natural Bluelace Agate

وزن : 31 قیراط

ابعاد :39*21 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 96

Natural Bluelace Agate

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 30*21 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 99

Natural Bluelace Agate

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 42*18 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 98

Natural Bluelace Agate

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 32*22 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 101

Natural Bluelace Agate

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 36*24 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 100

Natural Bluelace Agate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 19*27 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 103

Natural Bluelace Agate

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 31*16 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 102

Natural Bluelace Agate

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 23*27 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 2

Natural Blue Lace Agate

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 38*20 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 1

Natural Blue Lace Agate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 32*23 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان
سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 7

Natural Blue Lace Agate

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 36*21 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 5

Natural Blue Lace Agate

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 38*23 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 10

Natural Blue Lace Agate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 33*25 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 9

Natural Blue Lace Agate

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 37*20 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 19

Natural Blue Lace Agate

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 103000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 17

Natural Blue Lace Agate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 30*27 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان
سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 22

Natural Blue Lace Agate

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 34*21 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 23

Natural Blue Lace Agate

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 30*22 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 43

Natural Blue Lace Agate

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 31*22 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 27

Natural Blue Lace Agate

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 30*22 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 32

Natural Blue Lace Agate

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 30*17 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 31

Natural Blue Lace Agate

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 29*21 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 34

Natural Blue Lace Agate

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 33*19 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 33

Natural Blue Lace Agate

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 32*27 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان
سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 46

Natural Blue Lace Agate

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 27*21 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 48

Natural Blue Lace Agate

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 28*18 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان
سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 52

Natural Blue Lace Agate

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 25*24 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 53

Natural Blue Lace Agate

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 33*24 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان


سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 60

Natural Blue Lace Agate

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 31*27 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 57

Natural Blue Lace Agate

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 31*19 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان
سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 64

Natural Blue Lace Agate

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 30*29 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

سنگ عقیق بلولیس

سنگ عقیق بلولیس نامیبیا کد : 66

Natural Blue Lace Agate

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 33*20 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است