الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص  سنگ عقیق سلیمانی   Botswana Agate :

  • تعادل و تنظیم چاکرای هفتم

  • سنگ ماه تولد مهر ، آبان ، بهمن

  • نماد تغییر و دگرگونی

  • سنگی جهت ایجاد تحول در فرد و افزایش تفکر مثبت و خودباوری

  • زدودن غم و اندوه

  • افزایش درک و شهود درونی

  • کمک به غلبه بر اعتیاد و وسواس های فکری و رفتاری

  • درمان مسائل عاطفی سرکوب شده

  • سنگ موفقیت

  • درمان شکستگی استخوان

  •  دفع سموم از بدن

  • ایجاد توازنی بینظیر بر روی ذهن و روان

  • افزایش عملکرد ذهنی مثبت

  • بهبود تمرکز و توانایی های تحلیلی

  • کاهش خشم و تنش و افزایش حس امنیت و صلح و صفا

  • بهبود چشم ها

  • تنظیم کارایی معده و رحم

  • تزکیه و پاک سازی سیستم لنفاوی و لوزالمعده

  • تقویت رگهای خون

  • درمان اختلالات پوستی

  • کمک به ترک سیگار

  • کمک به جذب اکسیژن در بدن

  • این سنگ معمولا جهت  دفع چشم زخم استفاده می شود
سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 2

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 25*28 میلیمتر

وزن : 49.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 1

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 19*46 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 4

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 23*34 میلیمتر

وزن : 34.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 3

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 17*29 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 6

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 27*37 میلیمتر

وزن : 38.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 5

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 17*23 میلیمتر

وزن : 21.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 8

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 23*28 میلیمتر

وزن : 32.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 7

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 21*37 میلیمتر

وزن : 29.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 10

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 22*33 میلیمتر

وزن : 37.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 9

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 16*32 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 12

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 19*31 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 11

 Natural Striped Agate Botswana

 ابعاد : 30*33 میلیمتر

وزن : 47.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 14

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 19*34 میلیمتر

وزن : 36.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 13

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 17*36 میلیمتر

وزن : 25.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 16

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 25*31 میلیمتر

وزن : 32.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 15

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 18*22 میلیمتر

وزن : 28.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 18

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 19*43 میلیمتر

وزن : 35 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 17

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 22*33 میلیمتر

وزن : 34.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 20

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 16*41 میلیمتر

وزن : 28.5 قیراط

قیمت: 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 19

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 15*34 میلیمتر

وزن : 27.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 22

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 26*37 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 21

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 22*22 میلیمتر

وزن : 24.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 24

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 19*30 میلیمتر

وزن : 28.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 23

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 26*17 میلیمتر

وزن : 25.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 26

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 20*31 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 25

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 28*45 میلیمتر

وزن : 67.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 28

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 25*34 میلیمتر

وزن : 47 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 27

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 20*25 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 30

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 20*17 میلیمتر

وزن : 26.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 29

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 15*27 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

ققیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 32

 Natural Striped Agate Botswana /p>

ابعاد : 19*15 میلیمتر

وزن : 17.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 31

 Natural Striped Agate Botswana

اابعاد : 24*20 میلیمتر

وزن : 19.5 قیراط /p>

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 34

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 21*36 میلیمتر

وزن : 40.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 33

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 31*14 میلیمتر

وزن : 24.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 36

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 21*46 میلیمتر

وزن : 49.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 35

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 30*18 میلیمتر

وزن : 29.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 38

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 12*41 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 37

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 15*23 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 40

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 18*36 میلیمتر

وزن : 26.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 39

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 18*36 میلیمتر

وزن : 30 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 42

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 18*38 میلیمتر

وزن : 30.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 41

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 31*15 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 44

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 23*40 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 43

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 24*16 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 46

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 21*32 میلیمتر

وزن : 30.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 45

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 37*28 میلیمتر

وزن : 57 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 48

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد :  17*32 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 47

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 23*25 میلیمتر

وزن : 28.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 50

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 21*23 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 49

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 32*16 میلیمتر

وزن : 18.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 52

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 26*17 میلیمتر

وزن : 18 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 51

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 29*15 میلیمتر

وزن : 17.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 54

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 33*22 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 53

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 14*32 میلیمتر

وزن : 23.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 56

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 16*33 میلیمتر

وزن : 17.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 55

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 31*14 میلیمتر

وزن : 20.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 58

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 15*18 میلیمتر

وزن : 12 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 57

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد :  15*28 میلیمتر

وزن : 18 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 60

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 19*23 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا کد : 59

 Natural Striped Agate Botswana

ابعاد : 15*26 میلیمتر

وزن : 16.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad