الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 2

Natural Crazylaceagate

وزن : 103 قیراط

ابعاد : 37*58 میلیمتر

قیمت : 309.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 1

Natural Crazylaceagate

وزن : 74 قیراط

ابعاد : 38*50 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 4

Natural Crazylaceagate

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 19*38 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 3

Natural Crazylaceagate

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 22*44 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 6

Natural Crazylaceagate

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 21*31 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 5

Natural Crazylaceagate

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 26*42 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 8

Natural Crazylaceagate

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 30*40 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 7

Natural Crazylaceagate

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 27*43 میلیمتر

قیمت : 209.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 10

Natural Crazylaceagate

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 32*32 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 9

Natural Crazylaceagate

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 26*41 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 12

Natural Crazylaceagate

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 16*32 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 11

Natural Crazylaceagate

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 21*42 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 14

Natural Crazylaceagate

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 21*36 میلیمتر

قیمت : 105.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 13

Natural Crazylaceagate

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 28*33 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 16

Natural Crazylaceagate

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 33*44 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 15

Natural Crazylaceagate

وزن : 88 قیراط

ابعاد : 37*59 میلیمتر

قیمت : 259.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 18

Natural Crazylaceagate

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 16*35 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 17

Natural Crazylaceagate

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 20*26 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 20

Natural Crazylaceagate

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 26*35 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 19

Natural Crazylaceagate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 25*36 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 22

Natural Crazylaceagate

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 16*31 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 21

Natural Crazylaceagate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 26*39 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 24

Natural Crazylaceagate

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 26*30 میلیمتر

قیمت : 105.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 23

Natural Crazylaceagate

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 26*35 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 26

Natural Crazylaceagate

وزن : 56 قیراط

ابعاد :36*43 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 25

Natural Crazylaceagate

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 22*37 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 28

Natural Crazylaceagate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 33*27 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 27

Natural Crazylaceagate

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 33*43 میلیمتر

قیمت : 209.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 30

Natural Crazylaceagate

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 28*34 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 29

Natural Crazylaceagate

وزن : 88 قیراط

ابعاد : 30*52 میلیمتر

قیمت : 259.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 32

Natural Crazylaceagate

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 26*50 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 31

Natural Crazylaceagate

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 30*39 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 34

Natural Crazylaceagate

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 29*29 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 33

Natural Crazylaceagate

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 27*35 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 36

Natural Crazylaceagate

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 31*32 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 35

Natural Crazylaceagate

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 23*40 میلیمتر

قیمت : 135.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 38

Natural Crazylaceagate

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 16*35 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 37

Natural Crazylaceagate

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 19*33 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 40

Natural Crazylaceagate

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 16*23 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 39

Natural Crazylaceagate

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 22*44 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 42

Natural Crazylaceagate

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 27*38 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 41

Natural Crazylaceagate

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 31*45 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 44

Natural Crazylaceagate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 21*33 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 43

Natural Crazylaceagate

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 31*27 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 46

Natural Crazylaceagate

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 22*35 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 45

Natural Crazylaceagate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 23*28 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 48

Natural Crazylaceagate

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 24*47 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 47

Natural Crazylaceagate

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 17*36 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 50

Natural Crazylaceagate

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 22*35 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 49

Natural Crazylaceagate

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 24*32 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 52

Natural Crazylaceagate

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 19*29 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 51

Natural Crazylaceagate

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 24*43 میلیمتر

قیمت : 135.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 54

Natural Crazylaceagate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 19*39 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 53

Natural Crazylaceagate

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 22*38 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 56

Natural Crazylaceagate

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 17*25 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 55

Natural Crazylaceagate

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 20*27 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 58

Natural Crazylaceagate

وزن : 132 قیراط

ابعاد : 43*57 میلیمتر

قیمت : 399.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 57

Natural Crazylaceagate

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 17*22 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 60

Natural Crazylaceagate

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 23*31 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 59

Natural Crazylaceagate

وزن : 72 قیراط

ابعاد : 32*62 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان


عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 62

Natural Crazylaceagate

وزن : 147 قیراط

ابعاد : 40*61 میلیمتر

قیمت : 439.000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس کد : 61

Natural Crazylaceagate

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 23*41 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad