دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 2

Natural Crazylaceagate

وزن : 103 قیراط

ابعاد : 37*58 میلیمتر

قیمت : 206000 تومان

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 1

Natural Crazylaceagate

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 22*40 میلیمتر

قیمت : 82000 تومان

 


 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 4

Natural Crazylaceagate

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 19*38 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 3

Natural Crazylaceagate

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 22*29 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 6

Natural Crazylaceagate

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 21*31 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 5

Natural Crazylaceagate

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 26*42 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 8

Natural Crazylaceagate

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 30*40 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 7

Natural Crazylaceagate

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 27*43 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان

 
 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 10

Natural Crazylaceagate

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 22*38 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 9

Natural Crazylaceagate

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 20*31 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 12

Natural Crazylaceagate

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 22*37 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 11

Natural Crazylaceagate

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 21*42 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

 

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 14

Natural Crazylaceagate

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 21*36 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 13

Natural Crazylaceagate

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 28*33 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

 

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 16

Natural Crazylaceagate

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 33*44 میلیمتر

قیمت : 114000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 15

Natural Crazylaceagate

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 21*36 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

 

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 18

Natural Crazylaceagate

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 16*35 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 17

Natural Crazylaceagate

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 25*30 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

 


 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 20

Natural Crazylaceagate

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 25*36 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 19

Natural Crazylaceagate

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 16*37 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

 

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 22

Natural Crazylaceagate

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 16*31 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 21

Natural Crazylaceagate

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 22*38 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

 

 

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 24

Natural Crazylaceagate

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 26*30 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 23

Natural Crazylaceagate

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 26*35 میلیمتر

قیمت : 116000 تومان

 

 

 

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 26

Natural Crazylaceagate

وزن : 66 قیراط

ابعاد :48*38 میلیمتر

قیمت : 132000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 25

Natural Crazylaceagate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 18*41 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

 

 

عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 28

Natural Crazylaceagate

وزن : 59 قیراط

ابعاد :41*31 میلیمتر

قیمت : 118000 تومان

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 27

Natural Crazylaceagate

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 30*36 میلیمتر

قیمت : 104000 تومان

 

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 30

Natural Crazylaceagate

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 28*34 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 29

Natural Crazylaceagate

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 23*27 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

 

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 32

Natural Crazylaceagate

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 18*43 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 31

Natural Crazylaceagate

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 29*33 میلیمتر

قیمت :  72000 تومان

 

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 34

Natural Crazylaceagate

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 23*30 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 33

Natural Crazylaceagate

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 28*31 میلیمتر

قیمت :  100000 تومان

 


 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 36

Natural Crazylaceagate

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 32*39 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 35

Natural Crazylaceagate

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 23*40 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 38

Natural Crazylaceagate

وزن : 85 قیراط

ابعاد : 31*48 میلیمتر

قیمت : 170000 تومان

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 37

Natural Crazylaceagate

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 19*33 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 40

Natural Crazylaceagate

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 14*28 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 39

Natural Crazylaceagate

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 22*44 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

 

 

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 42

Natural Crazylaceagate

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 30*44 میلیمتر

قیمت : 124000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 41

Natural Crazylaceagate

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 24*33 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 44

Natural Crazylaceagate

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 19*36 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 43

Natural Crazylaceagate

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 31*27 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

 

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 46

Natural Crazylaceagate

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 22*35 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 45

Natural Crazylaceagate

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 23*28 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان
 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 48

Natural Crazylaceagate

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 24*47 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 47

Natural Crazylaceagate

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 17*36 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 50

Natural Crazylaceagate

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 21*22 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 49

Natural Crazylaceagate

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 24*32 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 52

Natural Crazylaceagate

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 20*45 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 51

Natural Crazylaceagate

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 24*43 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

 

 

 

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 54

Natural Crazylaceagate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 19*39 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 53

Natural Crazylaceagate

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 22*38 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 56

Natural Crazylaceagate

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 17*25 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 55

Natural Crazylaceagate

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 23*30 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

 

 

 عقیق کریزیلیس

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 58

Natural Crazylaceagate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 23*35 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 57

Natural Crazylaceagate

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 17*22 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان
 
عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 60

Natural Crazylaceagate

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 23*31 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 59

Natural Crazylaceagate

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 24*39 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان
 
عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 62

Natural Crazylaceagate

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 24*34 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

عقیق کریزیلیس 

سنگ عقیق کریزیلیس  کد : 61

Natural Crazylaceagate

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 17*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است