دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی

 


 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 2

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 30*42 میلیمتر

قیمت : 104000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 1

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 19*33 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

 


 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 4

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 3

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 24*37 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 6

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 26*29 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 5

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 27*38 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 8

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 22*30 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 7

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 19*36 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

 

 
 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 10

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 26*46 میلیمتر

قیمت : 126000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 9

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 29*37 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 12

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 20*22 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 11

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 25*39 میلیمتر

قیمت : 116000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 14

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 20*30 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 13

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 23*18 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 16

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 26*33 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 15

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 23*30 میلیمتر

قیمت : 82000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 18

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 23*26 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 17

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 21*42 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

 


 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 20

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 21*36 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 19

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 97 قیراط

ابعاد : 35*55 میلیمتر

قیمت : 194000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 22

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 15*38 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 21

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 19*26 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

 

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 24

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 17*27 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 23

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 21*38 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 26

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 10 قیراط

ابعاد :14*15 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 25

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 26*51 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 28

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 20 قیراط

ابعاد :14*30 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 27

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 18*34 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 30

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 17*19 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 29

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 17*17 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 32

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 20*35 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 31

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 36*42 میلیمتر

قیمت :  132000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 34

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 19*35 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 33

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 25*30 میلیمتر

قیمت :  60000 تومان

 


 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 36

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 6 قیراط

ابعاد : 12*19 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 35

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 23*36 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 38

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 17*27 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 37

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 19*29 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 40

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 22*26 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 39

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 20*28 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

 

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 42

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 19*23 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 41

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 24*26 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 44

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 18*24 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 43

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 21*18 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

 

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 46

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 19*25 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 45

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 17*25 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

 
 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 48

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 19*30 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 47

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 19*24 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 50

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 16*26 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 49

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 17*26 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی  کد : 52

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 31*38 میلیمتر

قیمت : 112000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی  کد : 51

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 28*29 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

 

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی  کد : 54

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 18*29 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی  کد : 53

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 17*31 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی  کد : 56

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 16*17 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی  کد : 55

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 17*25 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی  کد : 58

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 19*20 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی  کد : 57

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 16*21 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان
 
سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی  کد : 60

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 15*24 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی  کد : 59

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 12*21 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است