الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی

 


 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 2

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 30*42 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 1

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 85 قیراط

ابعاد : 39*58 میلیمتر

قیمت : 255.000 تومان

 


 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 4

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 3

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 27*28 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 6

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 26*29 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 5

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 27*38 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 8

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 22*30 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 7

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 19*36 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

 

 
سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 10

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 95 قیراط

ابعاد : 34*54 میلیمتر

قیمت : 285.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 9

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 29*37 میلیمتر

قیمت : 195.000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 12

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 23*33 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 11

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 25*39 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 14

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 20*30 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 13

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 21*32 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 16

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 26*33 میلیمتر

قیمت : 105.000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 15

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 23*30 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 18

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 23*48 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 17

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 21*42 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

 


 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 20

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 28*38 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 19

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 25*40 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 22

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 23*31 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 21

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 24*45 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

 

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 24

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 33*37 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 23

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 21*38 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 26

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 29 قیراط

ابعاد :17*21 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 25

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 26*51 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 28

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 34 قیراط

ابعاد :21*56 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 27

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 18*34 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 30

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 17*19 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 29

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 17*17 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان

 

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 32

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 21*33 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 31

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 36*42 میلیمتر

قیمت :  199.000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 34

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 22*44 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 33

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 25*30 میلیمتر

قیمت :  89.000 تومان

 


 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 36

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 18*33 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 35

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 21*36 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 38

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 18*30 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 37

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 19*29 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 40

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 22*26 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 39

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 20*28 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 42

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 25*35 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 41

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 24*26 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 44

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 18*24 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 43

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 21*18 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 46

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 19*25 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 45

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 22*27 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان
 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 48

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 26*35 میلیمتر

قیمت : 135.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 47

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 19*24 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 50

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 14*47 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی کد : 49

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 17*26 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی  کد : 52

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 26*26 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی  کد : 51

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 28*29 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

 

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی  کد : 54

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 18*29 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی  کد : 53

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 17*31 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی  کد : 56

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 16*17 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی  کد : 55

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 17*25 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی  کد : 58

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 19*20 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی  کد : 57

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 22*32 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان
 
سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی  کد : 60

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 22*30 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی  کد : 59

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 12*21 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان
 
سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان خاکستری اندونزی  کد : 61

Natural Gray Fossil Coral

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 21*37 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad