انواع آویز های سنگی تراش قلب

 

سنگ قلبی

آویز قلبی سنگ طبیعی چشم ببر

همراه با زنجیر استیل رنگ ثابت رایگان

ابعاد : 25 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


سنگ قلبی

آویز قلبی سنگ طبیعی عقیق سیاه سلیمانی

همراه با زنجیر استیل رنگ ثابت رایگان

ابعاد : 25 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


سنگ قلبی

آویز قلبی سنگ طبیعی جاسپر براکیا

همراه با زنجیر استیل رنگ ثابت رایگان

ابعاد : 25 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


سنگ قلبی

آویز قلبی سنگ طبیعی جاسپر قرمز

همراه با زنجیر استیل رنگ ثابت رایگان

ابعاد : 25 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


سنگ قلبی

آویز قلبی سنگ طبیعی لاجورد

همراه با زنجیر استیل رنگ ثابت رایگان

ابعاد : 25 میلیمتر

قیمت : 39000 تومانسنگ قلبی

آویز قلبی سنگ طبیعی آونتورین پرتقالی

همراه با زنجیر استیل رنگ ثابت رایگان

ابعاد : 20 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


سنگ قلبی

آویز قلبی سنگ طبیعی  عقیق سیاه

همراه با زنجیر استیل رنگ ثابت رایگان

ابعاد : 25 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان