دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره مابخش اول


بخش دوم


بخش سوم


بخش چهارم


بخش پنجم


بخش ششمبخش چهارم
سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 182

Natural Labradorite

وزن : 60 قیراط

قیمت :269.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 181

Natural Labradorite

وزن : 22 قیراط

قیمت :169.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 184

Natural Labradorite

وزن : 45 قیراط

قیمت :199.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 183

Natural Labradorite

وزن : 87 قیراط

قیمت :329.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 186

Natural Labradorite

وزن : 45 قیراط

قیمت :329.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 185

Natural Labradorite

وزن : 27 قیراط

قیمت :199.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 188

Natural Labradorite

وزن : 36 قیراط

قیمت :199.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 187

Natural Labradorite

وزن : 22 قیراط

قیمت :169.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 190

Natural Labradorite

وزن : 73 قیراط

قیمت :299.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 189

Natural Labradorite

وزن : 117 قیراط

قیمت :429.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 192

Natural Labradorite

وزن : 64 قیراط

قیمت :369.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 191

Natural Labradorite

وزن : 29 قیراط

قیمت :199.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 194

Natural Labradorite

وزن : 109 قیراط

قیمت :429.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 193

Natural Labradorite

وزن : 34 قیراط

قیمت :199.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 196

Natural Labradorite

وزن : 34 قیراط

قیمت :199.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 195

Natural Labradorite

وزن : 29 قیراط

قیمت :169.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 198

Natural Labradorite

وزن : 24 قیراط

قیمت :229.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 197

Natural Labradorite

وزن : 35 قیراط

قیمت :269.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 200

Natural Labradorite

وزن : 20 قیراط

قیمت :169.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 199

Natural Labradorite

وزن : 30 قیراط

قیمت :229.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 202

Natural Labradorite

وزن : 36 قیراط

قیمت :169.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 201

Natural Labradorite

وزن : 12 قیراط

قیمت :129.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 204

Natural Labradorite

وزن : 18 قیراط

قیمت :129.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 203

Natural Labradorite

وزن : 36 قیراط

قیمت :269.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 206

Natural Labradorite

وزن : 111 قیراط

قیمت :569.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 205

Natural Labradorite

وزن : 59 قیراط

قیمت :429.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 208

Natural Labradorite

وزن : 116 قیراط

قیمت :429.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 207

Natural Labradorite

وزن : 60 قیراط

قیمت :329.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 210

Natural Labradorite

وزن : 52 قیراط

قیمت :329.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 209

Natural Labradorite

وزن : 43 قیراط

قیمت :169.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 212

Natural Labradorite

وزن : 18 قیراط

قیمت :129.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 211

Natural Labradorite

وزن : 10 قیراط

قیمت :99.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 214

Natural Labradorite

وزن : 26 قیراط

قیمت :169.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 213

Natural Labradorite

وزن : 65 قیراط

قیمت :269.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 216

Natural Labradorite

وزن : 19 قیراط

قیمت :169.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 215

Natural Labradorite

وزن : 28 قیراط

قیمت :199.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 218

Natural Labradorite

وزن : 20 قیراط

قیمت :169.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 217

Natural Labradorite

وزن : 26 قیراط

قیمت :169.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 220

Natural Labradorite

وزن : 18 قیراط

قیمت :169.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 219

Natural Labradorite

وزن : 23 قیراط

قیمت :199.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 222

Natural Labradorite

وزن : 23 قیراط

قیمت :169.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 221

Natural Labradorite

وزن : 34 قیراط

قیمت :199.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 224

Natural Labradorite

وزن : 23 قیراط

قیمت :169.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 223

Natural Labradorite

وزن : 99 قیراط

قیمت :429.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 226

Natural Labradorite

وزن : 39 قیراط

قیمت :199.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 225

Natural Labradorite

وزن : 17 قیراط

قیمت :129.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 228

Natural Labradorite

وزن : 21 قیراط

قیمت :169.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 227

Natural Labradorite

وزن : 9 قیراط

قیمت :99.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 230

Natural Labradorite

وزن : 19 قیراط

قیمت :129.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 229

Natural Labradorite

وزن : 21 قیراط

قیمت :169.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 232

Natural Labradorite

وزن : 46 قیراط

قیمت :199.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 231

Natural Labradorite

وزن : 21 قیراط

قیمت :169.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 234

Natural Labradorite

وزن : 16 قیراط

قیمت :129.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 233

Natural Labradorite

وزن : 23 قیراط

قیمت :169.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 236

Natural Labradorite

وزن : 18 قیراط

قیمت :199.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 235

Natural Labradorite

وزن : 24 قیراط

قیمت :199.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 238

Natural Labradorite

وزن : 14 قیراط

قیمت :169.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 237

Natural Labradorite

وزن : 14 قیراط

قیمت :129.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 240

Natural Labradorite

وزن : 12 قیراط

قیمت :169.000 تومان

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 239

Natural Labradorite

وزن : 45 قیراط

قیمت :169.000 تومان
بخش اول


بخش دوم


بخش سوم


بخش چهارم


بخش پنجم


بخش ششم


هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگرددزیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است