الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع دلفین های سنگی

 

تمامی مدال ها همراه با زنجیر استیل رنگ ثابت ضدحساسیت استمدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 2

سنگ اوناکیت

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 1

سنگ یشم

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان
مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 4

سنگ دلربا

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 3

سنگ ابسیدیان

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 6

سنگ اوناکیت

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 5

سنگ یشم

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 8

سنگ ابسیدیان

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 7

سنگ یشم

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 10

سنگ رویال جاسپر

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 9

سنگ جاسپر

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 12

سنگ اوناکیت

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 11

سنگ اوناکیت

ابعاد : 29*38 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 14

سنگ ابسیدیان

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 13

سنگ یشم

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 16

سنگ رویال جاسپر

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 15

سنگ یشم

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 18

سنگ اوناکیت

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 17

سنگ ابسیدیان

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان
مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 20

سنگ اوناکیت

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 19

سنگ یشم

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 22

سنگ اوناکیت

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 21

سنگ ابسیدیان

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 24

سنگ یشم

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 23

سنگ اوناکیت

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 26

سنگ رویال جاسپر

ابعاد :38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 25

سنگ ابسیدیان

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 28

سنگ یشم

ابعاد :38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 27

سنگ اوناکیت

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 30

سنگ اوناکیت

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 29

سنگ ابسیدیان

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 32

سنگ یشم

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 31

سنگ رویال جاسپر

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 34

سنگ اوناکیت

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 33

سنگ ابسیدیان

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان
مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 36

سنگ رویال جاسپر

ابعاد : 29*38 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 35

سنگ یشم

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 38

سنگ ابسیدیان

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 37

سنگ اوناکیت

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 40

سنگ رویال جاسپر

ابعاد : 29*38 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 39

سنگ رویال جاسپر

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 42

سنگ رویال جاسپر

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 41

سنگ رویال جاسپر

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 44

سنگ رویال جاسپر

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 43

سنگ رویال جاسپر

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 46

سنگ رویال جاسپر

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 45

سنگ رویال جاسپر

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان
مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 48

سنگ رویال جاسپر

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 47

سنگ رویال جاسپر

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 50

سنگ رویال جاسپر

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 49

سنگ رویال جاسپر

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 52

سنگ رویال جاسپر

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 51

سنگ رویال جاسپر

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 54

سنگ رویال جاسپر

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مدال سنگی دلفین

مدال دلفین کد : 53

سنگ رویال جاسپر

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان