ش مدال های سنگی
الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemآویز های سنگی


مدال های سنگی

آویز کد 29

سنگ کریستال کوارتز

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 79000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 28

سنگ سیترین

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 79000 تومانمدال های سنگی

آویز کد 31

سنگ زبرجد

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 79000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 30

سنگ آمتیست

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 79000 تومانمدال های سنگی

آویز کد 27

مدال سیم بافت سنگ عقیق خزه

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 69000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 25

مدال سیم بافت سنگ لاجورد

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 69000 تومانمدال های سنگی

آویز کد 1

سنگ جاسپر قرمز

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 35000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 3

سنگ عقیق خزه ای

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 25000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 6

طرح گل سنگ دلربا

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 25000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 5

سنگ عقیق

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 35000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 10

قلب مارسنگ

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 46000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 9

سنگ عقیق سبز

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 12

دندان اژدها سنگ دلربا

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 11

ستاره سنگ آونتورین

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 49000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 14

برگ سنگ عقیق

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 29000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 13

دندان اژدها سنگ سودالیت

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 16

دندان اژدها سنگ عقیق سیاه

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 22000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 15

قلب سنگ رویال جاسپر

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 18

دندان اژدها سنگ جاسپرقرمز

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 17

دندان اژدها سنگ رزکوارتز

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 20

دندان اژدها سنگ اوناکیت

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 19

دندان اژدها سنگ هولیت

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 22

پروانه سنگ آمتیست

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 49000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 21

دندان اژدها سنگ آونتورین

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 24

پروانه سنگ لاجورد

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 49000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 23

پروانه سنگ چشم ببر

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 49000 تومان


مدال های سنگی

آویز کد 32

مدال سنگ چشم ببر

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان

مدال های سنگی

آویز کد 26

مدال ستاره سنگ امتیست

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 39000 تومان