دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

جشنواره فروش ویژه ولنتاین  
ولنتاین


انواع مدال سیم بافت پتینه شده


بخش اول


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 2

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 28*75 میلیمتر

قیمت : 350.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 1

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 30*65 میلیمتر

قیمت : 320.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 4

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 22*58 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 3

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 27*65 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 6

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 52*76 میلیمتر

قیمت : 499.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 5

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 40*74 میلیمتر

قیمت : 380.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 8

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 25*61 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 7

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 22*66 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 10

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 21*64 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 9

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 22*69 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 12

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 70*24 میلیمتر

قیمت : 350.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 11

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 35*90 میلیمتر

قیمت : 480.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 14

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 26*83 میلیمتر

قیمت : 450.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 13

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 23*70 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 16

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 29*80 میلیمتر

قیمت : 375.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 15

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 23*82 میلیمتر 

قیمت : 299.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 18

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 27*87 میلیمتر

قیمت : 350.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 17

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 26*92 میلیمتر

قیمت : 450.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 20

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 26*73 میلیمتر

قیمت : 339.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 19

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 65*29 میلیمتر

قیمت : 480.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 22

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 23*80 میلیمتر

قیمت : 320.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 21

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 23*73 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 24

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 27*71 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 23

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 30*90 میلیمتر

قیمت : 500.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 26

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 26*72 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 25

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 33*83 میلیمتر

قیمت : 500.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 28

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 28*76 میلیمتر

قیمت : 330.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 27

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 34*74 میلیمتر

قیمت : 430.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 30

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 20*64 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 29

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 24*76 میلیمتر

قیمت : 350.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 32

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 83*25 میلیمتر

قیمت : 350.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 31

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 26*74 میلیمتر

قیمت : 350.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 34

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 72*24 میلیمتر

قیمت : 330.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 33

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 73*28 میلیمتر

قیمت : 310.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 36

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 29*92 میلیمتر

قیمت : 330.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 35

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 50*63 میلیمتر

قیمت : 350.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 38

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 30*88 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 37

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 27*75 میلیمتر

قیمت : 360.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 40

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 67*28 میلیمتر

قیمت : 340.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 39

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 26*67 میلیمتر

قیمت : 319.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 42

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 38*94 میلیمتر

قیمت : 580.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 41

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 85*33 میلیمتر

قیمت : 500.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 44

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 83*23 میلیمتر

قیمت : 310.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 43

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 29*75 میلیمتر

قیمت : 340.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 46

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 85*33 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 45

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 29*75 میلیمتر

قیمت : 340.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 48

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 23*68 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 47

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 26*83 میلیمتر

قیمت : 350.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 50

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 30*62 میلیمتر

قیمت : 360.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 49

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 88*34 میلیمتر

قیمت : 550.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 52

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 26*80 میلیمتر

قیمت : 370.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 51

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 22*59 میلیمتر

قیمت : 310.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 54

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 75*28 میلیمتر

قیمت : 350.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 53

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 25*71 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 56

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 57*30 میلیمتر

قیمت : 350.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 55

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 66*29 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 58

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 33*95 میلیمتر

قیمت : 399.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 57

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 19*68 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 60

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 63*22 میلیمتر

قیمت : 330.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 59

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 78*25 میلیمتر

قیمت : 399.000 تومانبخش اول

بخش دوم

بخش سومجشنواره فروش ویژه ولنتاین  
ولنتاین
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است