الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع مدال سیم بافت پتینه شده


بخش اول


انواع سیم بافت های طرح درخت 

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت طرح درخت کد : 2

 سنگ طبیعی : عقیق خزه ای

قیمت : 195.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت طرح درخت کد : 1

 سنگ طبیعی : کام بابا جاسپر

قیمت : 195.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت طرح درخت کد : 4

 سنگ طبیعی : عقیق خزه ای

قیمت : 299.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت طرح درخت کد : 3

 سنگ طبیعی : عقیق خزه ای

قیمت : 250.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت طرح درخت کد : 6

 سنگ طبیعی : اوناکیت

قیمت : 235.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت طرح درخت کد : 5

 سنگ طبیعی : عقیق خزه ای

قیمت : 240.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت طرح درخت کد : 8

 سنگ طبیعی : عقیق خزه ای

قیقیمت : 169.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت طرح درخت کد : 7

 سنگ طبیعی : جاسپر سرخ

قیقیمت : 299.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت طرح درخت کد : 10

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

قیمت : 515.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت طرح درخت کد : 9

 سنگ طبیعی : یشم

قیمت : 259.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت طرح درخت کد : 12

 سنگ طبیعی : عقیق شجر

قیمت : 199.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت طرح درخت کد : 11

سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

قیمت : 199.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت طرح درخت کد : 14

 سنگ طبیعی : عقیق کریزلیس

قیمت : 199.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت طرح درخت کد : 13

 سنگ طبیعی : فسیل مرجان زرد

قیمت : 199.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت طرح درخت کد : 16

 سنگ طبیعی : ابسیدیان لکه برفی

قیمت : 119.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت طرح درخت کد : 15

 سنگ طبیعی : چشم ببر

قیمت : 119.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت طرح درخت کد : 18

 سنگ طبیعی : اسکولسیت

قیمت : 99.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت طرح درخت کد : 17

 سنگ طبیعی : رودونیت

قیمت : 199.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت طرح درخت کد : 20

 سنگ طبیعی : جاسپر سرخ

قیمت : 249.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت طرح درخت کد : 19

 سنگ طبیعی : اوناکیت

قیمت : 299.000 تومان


انواع مدال سیم بافت پتینه شده


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 2

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 22*58 میلیمتر

قیمت : 449.000 تومان

 

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 1

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 30*65 میلیمتر

قیمت : 479.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 4

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 25*61 میلیمتر

قیمت : 449.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 3

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 40*74 میلیمتر

قیمت : 539.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 6

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 70*24 میلیمتر

قیمت : 509.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 5

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 22*69 میلیمتر

قیمت : 449.000 تومان

 


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 8

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 29*80 میلیمتر

قیمت : 529.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 7

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 26*83 میلیمتر

قیمت : 609.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 10

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 27*87 میلیمتر

قیمت : 509.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 9

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 26*92 میلیمتر

قیمت : 609.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 12

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 23*73 میلیمتر

قیمت : 449.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 11

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 65*29 میلیمتر

قیمت : 639.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 14

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 30*90 میلیمتر

قیمت : 659.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 13

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 23*80 میلیمتر

قیمت : 479.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 16

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 34*74 میلیمتر

قیمت : 589.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 15

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 27*71 میلیمتر

قیمت : 449.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 18

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 24*76 میلیمتر

قیمت : 509.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 17

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 28*76 میلیمتر

قیمت : 489.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 20

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 83*25 میلیمتر

قیمت : 509.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 19

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 26*74 میلیمتر

قیمت : 509.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 22

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 72*24 میلیمتر

قیمت : 489.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 21

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 73*28 میلیمتر

قیمت : 469.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 24

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 29*92 میلیمتر

قیمت : 489.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 23

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 50*63 میلیمتر

قیمت : 509.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 26

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 30*88 میلیمتر

قیمت : 449.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 25

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 27*75 میلیمتر

قیمت : 519.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 28

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 67*28 میلیمتر

قیمت : 499.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 27

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 26*67 میلیمتر

قیمت : 469.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 30

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 38*94 میلیمتر

قیمت : 739.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 29

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 85*33 میلیمتر

قیمت : 659.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 32

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 29*75 میلیمتر

قیمت : 499.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 31

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 29*75 میلیمتر

قیمت : 499.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 34

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 85*33 میلیمتر

قیمت : 739.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 33

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 83*23 میلیمتر

قیمت : 469.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 38

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 22*59 میلیمتر

قیمت : 469.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 37

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 88*34 میلیمتر

قیمت : 709.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 40

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 25*71 میلیمتر

قیمت : 449.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 39

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 26*80 میلیمتر

قیمت : 529.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 42

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 57*30 میلیمتر

قیمت : 509.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 41

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 75*28 میلیمتر

قیمت : 509.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 44

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 78*25 میلیمتر

قیمت : 549.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 43

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 33*95 میلیمتر

قیمت : 549.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 46

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار

  ابعاد : 22*68 میلیمتر

قیمت : 489.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 45

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 63*22 میلیمتر

قیمت : 489.000 تومانبخش اول

بخش دوم

بخش سوم


زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad