دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع مدال های طلاروسیمدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 2

جواهر سنگ طبیعی یاقوت کبود

ابعاد : 24*12 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 1

جواهر سنگ طبیعی زمرد

ابعاد : 17*27 میلیمتر

قیمت : 370.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 4

جواهر سنگ طبیعی زمرد

ابعاد : 19*28 میلیمتر

قیمت : 370.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 3

سنگ طبیعی لاجورد

ابعاد : 25*18 میلیمتر

ققیمت : 109.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 6

سنگ طبیعی گارنت

ابعاد : 16*28 میلیمتر

قیمت : 250.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 5

سنگ طبیعی گارنت

ابعاد : 30*19 میلیمتر

قیمت : 140.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 8

جواهر سنگ طبیعی یاقوت کبود

ابعاد : 23*19 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 7

سنگ طبیعی گارنت

ابعاد : 27*17 میلیمتر

قیمت : 220.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 10

جواهر سنگ یاقوت سرخ

ابعاد : 23*14 میلیمتر

قیمت : 200.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 9

جواهر سنگ طبیعی یاقوت کبود

ابابعاد : 24*26 میلیمتر

قیمت : 330.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 12

جواهر سنگ طبیعی آمتیست

ابعاد : 30*16 میلیمتر

قیمت : 329.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 11

جواهر سنگ طبیعی یاقوت سرخ

ابعاد : 21*19 میلیمتر

قیمت : 200.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 14

جواهر سنگ طبیعی یاقوت کبود

ابعاد : 40*20 میلیمتر

قیمت : 269.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 13

سنگ طبیعی گارنت

ابعاد : 27*18 میلیمتر

قیمت : 220.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 16

سنگ طبیعی یشم

ابعاد : 31*23 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 15

سنگ طبیعی گارنت

ابعاد : 24*20 میلیمتر

قیمت : 250.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 18

سنگ طبیعی گارنت

ابعاد : 27*19 میلیمتر

قیمت : 150.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 17

سنگ طبیعی عقیق زرد

ابعاد : 30*37 میلیمتر

قیمت : 140.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 20

سنگ طبیعی مریم جاسپر

ابعاد : 30*37 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 19

سنگ طبیعی گارنت

ابعاد : 25*17 میلیمتر

قیمت : 170.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 22

سنگ طبیعی عقیق یمن

ابعاد : 27*19 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 21

سنگ طبیعی عقیق یمن

ابعاد : 29*19 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 24

سنگ طبیعی آمتیست

ابعاد : 45*29 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 23

سنسنگ طبیعی لاجورد

ابعاد : 23*31 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 26

سنگ طبیعی لاجورد

ابعاد : 22*29 میلیمتر

قیمت : 110.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 25

سنگ طبیعی مس

ابعاد : 22*29 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 28

سنگ طبیعی سان استون کوارتز

ابعاد : 33*24 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 27

سنگ طبیعی لاجورد

ابعاد : 47*28 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 30

سنگ طبیعی استار سان استون

ابعاد : 30*16 میلیمتر

قیمت : 249.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 29

جواهر سنگ زمرد

ابعاد : 28*16 میلیمتر

قیمت : 370.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 32

سنگ طبیعی یشم

ابعاد : 25*33 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 31

سنگ طبیعی آمتیست

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 229.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 34

سنگ طبیعی آپاتیت

ابعاد : 18*28 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 33

سنگ طبیعی مون استون (حجر القمر)

ابعاد : 18*27 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 36

سنگ طبیعی آمتیست

ابعاد : 40*35 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 35

سنگ طبیعی عقیق زرد

ابعاد : 30*23 میلیمتر

قیمت : 140.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 38

سنگ طبیعی مون استون (حجرالقمر)

ابعاد : 19*32 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 37

سنگ طبیعی چشم ببر

ابعاد : 35*40 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 40

سنگ طبیعی لاجورد

ابعاد : 44*29 میلیمتر

قیمت : 190.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 39

سنگ طبیعی عقیق سرخ

ابعاد : 32*18 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 42

سنگ طبیعی در ونوس

ابعاد : 45*29 میلیمتر

قیمت : 229.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 41

سنگ طبیعی لاجورد

ابعاد : 45*29 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 44

سنگ طبیعی چشم ببر

ابعاد : 40*26 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 43

سنگ طبیعی مریم جاسپر

ابعاد : 44*40 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 46

سنگ طبیعی لاجورد

ابعاد : 43*28 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 45

سنگ طبیعی مون استون (حجر القمر)

ابعاد : 38*23 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 48

سنگ طبیعی آمتیست

ابعاد : 47*28 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 47

سنگ طبیعی لاجورد

ابعاد : 40*19 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 50

سنگ طبیعی آمتیست

ابعاد : 40*36 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 49

سنگ طبیعی آمتیست

ابعاد : 45*29 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 52

سنگ طبیعی آمتیست

ابعاد : 36*23 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 51

سنگ طبیعی مس

ابعاد : 31*19 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 54

سنگ طبیعی آمتیست

ابعاد : 40*25 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 53

سنگ طبیعی آمتیست

ابعاد : 40*25 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 56

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار

ابعاد : 38*23 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 55

سنگ طبیعی آمتیست

ابعاد : 35*21 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 58

سنگ طبیعی گارنت

ابعاد : 27*13 میلیمتر

قیمت : 210.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 57

سنگ طبیعی گارنت

ابعاد : 25*17 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 60

جواهر سنگ طبیعی زمرد زامبیا

ابعاد : 21*9 میلیمتر

قیمت : 370.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 59

سنگ طبیعی عقیق زرد شرف الشمس (حکاکی یا رزاق )

ابعاد : 36*23 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 62

سنگ طبیعی مون استون (حجر القمر)

ابعاد : 24*38 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 61

سنگ طبیعی مون استون (حجر القمر)

ابعاد : 21*32 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان


مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 64

سنگ طبیعی عقیق سرخ

ابعاد : 37*18 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

مدال طلاروسی سنگ طبیعی

مدال طلاروسی کد : 63

سنگ طبیعی مون استون (حجر القمر)

ابعاد : 22*38 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

 زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است