مدال نقره سنگی
الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagem

انواع سنگ ها به همراه قاب نقره


 

 

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 228

به همراه قاب نقره

ابعاد : 22* 31

قیمت : 189.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 260

به همراه قاب نقره

ابعاد : 49* 34

قیمت : 319.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 222

به همراه قاب نقره

ابعاد : 35* 27

قیمت : 283.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 225

به همراه قاب نقره

ابعاد : 30*45

قیمت : 379.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 233

به همراه قاب نقره

ابعاد : 37*22

قیمت : 239.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 232

به همراه قاب نقره

ابعاد : 31* 34

قیمت : 279.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 240

به همراه قاب نقره

ابعاد : 36*31

قیمت : 287.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 245

به همراه قاب نقره

ابعاد : 31* 23

قیمت : 278.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 248

به همراه قاب نقره

ابعاد : 43*25

قیمت : 287.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پینات وود کد 139

به همراه قاب نقره

ابعاد : 43*32

قیمت : 323.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 256

به همراه قاب نقره

ابعاد : 25*33

قیمت : 273.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 253

به همراه قاب نقره

ابعاد : 38* 26

قیمت : 273.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مالاکیت کد 203

به همراه قاب نقره

ابعاد : 52* 39

قیمت : 499.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 257

به همراه قاب نقره

ابعاد : 30* 22

قیمت : 236.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 259

به همراه قاب نقره

ابعاد :  40 * 43

قیمت : 349.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پیریت  کد 41

به همراه قاب نقره

ابعاد : 47* 34

قیمت : 175.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مون استون کد 85

به همراه قاب نقره

ابعاد :  63 * 30

وزن : 30 قیراط

قیمت : 340.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ استارسان استون کد 81

به همراه قاب نقره

ابعاد :  39 * 37

وزن : 55 قیراط

قیمت : 580.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 272

به همراه قاب نقره

ابعاد :  25 * 50

قیمت : 210.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 271

به همراه قاب نقره

ابعاد :  30 * 36

قیمت : 179.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ استرابری کوارتزکد 280

به همراه قاب نقره

ابعاد :  32 * 28

قیمت : 269.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 273

به همراه قاب نقره

ابعاد :  33 * 36

قیمت : 269.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 302

به همراه قاب نقره

ابعاد :  33 * 27

قیمت : 310.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 300

به همراه قاب نقره

ابعاد :  37 * 25

قیمت : 268.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 307

به همراه قاب نقره

ابعاد :  22 * 38

قیمت : 289.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور کد 306

به همراه قاب نقره

ابعاد :  22 * 36

قیمت : 310.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور کد 309

به همراه قاب نقره

ابعاد :  26 * 29

قیمت : 319.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 311

به همراه قاب نقره

ابعاد :  49 * 61

قیمت : 339.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 313

به همراه قاب نقره

ابعاد :  26 * 42

قیمت : 439.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 312

به همراه قاب نقره

ابعاد :  34 * 46

قیمت : 449.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 315

به همراه قاب نقره

ابعاد :  33 * 53

قیمت : 216.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت  کد 314

به همراه قاب نقره

ابعاد :  33 * 53

قیمت : 273.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 324

به همراه قاب نقره

ابعاد :  49 * 63

قیمت : 249.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 323

به همراه قاب نقره

ابعاد :  17 * 37

قیمت : 189.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور  کد 358

به همراه قاب نقره

ابعاد :  30 * 44

قیمت : 845.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور کد 355

به همراه قاب نقره

ابعاد :  25 * 43

قیمت : 845.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور کد 357

به همراه قاب نقره

ابعاد :  27 * 38

قیمت : 845.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور کد 356

به همراه قاب نقره

ابعاد :  31 * 34

قیمت : 845.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور کد 352

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35 * 25

قیمت : 845.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور  کد 353

به همراه قاب نقره

ابعاد :  25 * 36

قیمت : 845.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور کد 350

به همراه قاب نقره

ابعاد :  27 * 32

قیمت : 845.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور  کد 351

به همراه قاب نقره

ابعاد :  39 * 25

قیمت : 745.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور کد 359

به همراه قاب نقره

ابعاد :  34 * 28

قیمت : 845.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور کد 354

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35 * 30

قیمت : 745.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مالاکیت کد 361

به همراه قاب نقره

ابعاد :  42* 56

قیمت : 519.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مالاکیت کد 360

به همراه قاب نقره

ابعاد :  46* 61

قیمت : 669.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ یاقوت کبود کد 370

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35* 24

قیمت : 589.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 373

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35 * 25

قیمت : 289.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ یاقوت سرخ  کد 372

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35* 24

قیمت : 1.820.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ یاقوت کبود کد 371

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35* 24

قیمت : 439.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ درنجف حکاکی سوره الرحمن کد 375

به همراه قاب نقره

ابعاد :  23* 28

قیمت : 599.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ درنجف حکاکی زیارت عاشورا کد 374

به همراه قاب نقره

ابعاد :  33* 24

قیمت : 599.000 تومان

  
 

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ درنجف حکاکی سوره یس کد 376

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35* 24

قیمت : 780.000 تومان