مدال نقره سنگی
الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagem

انواع سنگ ها به همراه قاب نقره


 

 

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور کد 228

به همراه قاب نقره

ابعاد :  26 * 28

قیمت : 499.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مون استون کد 225

به همراه قاب نقره

ابعاد : 26* 30

قیمت : 269.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مون استون کد 222

به همراه قاب نقره

ابعاد :  60 * 25

قیمت : 499.000 تومان

   

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  مون استون کد 260

به همراه قاب نقره

ابعاد :  60 * 25

قیمت : 499.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  مون استونکد 233

به همراه قاب نقره

ابعاد : 60 * 25

قیمت : 499.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 232

به همراه قاب نقره

ابعاد : 60 * 25

قیمت : 499.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 240

به همراه قاب نقره

ابعاد : 36*31

قیمت : 287.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 245

به همراه قاب نقره

ابعاد : 60 * 25

قیمت : 499.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

 مدال نقره سنگ جواهری سیترین کد 248

به همراه قاب نقره

ابعاد :

قیمت : 329.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پینات وود کد 139

به همراه قاب نقره

ابعاد : 43*32

قیمت : 323.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  چاروئیت روسیه کد 256

به همراه قاب نقره

ابعاد : 24*40

قیمت : 299.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 253

به همراه قاب نقره

ابعاد : 38* 26

قیمت : 273.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مالاکیت کد 203

به همراه قاب نقره

ابعاد : 52* 39

قیمت : 499.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 257

به همراه قاب نقره

ابعاد : 64 * 30

قیمت : 399.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

مدال نقره کد 259

وزن:5.1گرم

ابعاد : 

قیمت : 215.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت  کد 41

به همراه قاب نقره

ابعاد :  64 * 30

قیمت : 399.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

مدال نقره کد 85

وزن:8گرم

ابعاد : 

قیمت : 249.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

مدال نقره کد 81

وزن:5.7گرم

ابعاد : 

قیمت : 179.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

مدال نقره کد 272

وزن:4.3گرم

ابعاد : 

قیمت : 199.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مالاکیت کد 271

به همراه قاب نقره

ابعاد :  26 * 38

قیمت : 289.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ استرابری کوارتزکد 280

به همراه قاب نقره

ابعاد :  32 * 28

قیمت : 269.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه کد 273

به همراه قاب نقره

ابعاد :  26 * 28

قیمت : 945.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه کد 302

به همراه قاب نقره

ابعاد :  20 * 27

قیمت : 845.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه کد 300

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35 * 25

قیمت : 845.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ عقیق زرد کد 307

به همراه قاب نقره

ابعاد :  30 * 64

قیمت : 379.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ در ونوس کد 306

به همراه قاب نقره

ابعاد :  24 * 42

قیمت : 349.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور کد 309

به همراه قاب نقره

ابعاد :  22 * 30

قیمت : 590.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 311

به همراه قاب نقره

ابعاد :  49 * 61

قیمت : 339.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور کد 313

به همراه قاب نقره

ابعاد :  26 * 37

قیمت : 1.290.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مالاکیت کد 312

به همراه قاب نقره

ابعاد :  28 * 44

قیمت : 325.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 315

به همراه قاب نقره

ابعاد :  13 * 39

قیمت : 219.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت  کد 314

به همراه قاب نقره

ابعاد :  33 * 53

قیمت : 273.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مالاکیت کد 324

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35 * 45

قیمت : 399.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور کد 323

به همراه قاب نقره

ابعاد :  22 * 42

قیمت : 590.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور  کد 358

به همراه قاب نقره

ابعاد :  30 * 44

قیمت : 845.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مالاکیت کد 355

به همراه قاب نقره

ابعاد :  27 * 40

قیمت : 299.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور کد 357

به همراه قاب نقره

ابعاد :  27 * 38

قیمت : 845.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور کد 356

به همراه قاب نقره

ابعاد :  31 * 34

قیمت : 845.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور کد 352

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35 * 25

قیمت : 845.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور  کد 353

به همراه قاب نقره

ابعاد :  25 * 36

قیمت : 845.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور کد 350

به همراه قاب نقره

ابعاد :  27 * 32

قیمت : 845.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور  کد 351

به همراه قاب نقره

ابعاد :  39 * 25

قیمت : 745.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور کد 359

به همراه قاب نقره

ابعاد :  34 * 28

قیمت : 845.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور کد 354

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35 * 30

قیمت : 745.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مالاکیت کد 361

به همراه قاب نقره

ابعاد :  42* 56

قیمت : 519.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مالاکیت کد 360

به همراه قاب نقره

ابعاد :  46* 61

قیمت : 669.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ یاقوت کبود کد 370

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35* 24

قیمت : 589.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 373

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35 * 25

قیمت : 289.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ یاقوت سرخ  کد 372

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35* 24

قیمت : 1.820.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ یاقوت کبود کد 371

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35* 24

قیمت : 439.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ درنجف حکاکی سوره الرحمن کد 375

به همراه قاب نقره

ابعاد :  23* 28

قیمت : 599.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ درنجف حکاکی زیارت عاشورا کد 374

به همراه قاب نقره

ابعاد :  33* 24

قیمت : 599.000 تومان

  
 

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ درنجف حکاکی سوره یس کد 376

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35* 24

قیمت : 780.000 تومان