الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

محصولات هفت سنگ چاکرا


ست های هفت سنگ چاکرا


پک هفت سنگ چاکرا

 پک هفت سنگ چاکرا

شامل هفت قلوه سنگ راف طبیعی

طرح ونوسی

شامل سنگ های : جاسپر قرمز - عقیق کارنلیان - سیترین

 رزکوارتز - سودالیت -  آمتیست - کریستال کوارتز

وزن کل پک : حدودا 110 تا 120 گرم

قیمت : 199.000 تومان

پک هفت سنگ چاکرا

پک هفت سنگ چاکرا

 شامل هفت قلوه سنگ راف طبیعی

 طرح مارسی

شامل سنگ های : جاسپرقرمز - آونتورین نارنجی - سیترین

 آونتورین سبز- سودالیت - آمتیست - هولیت

وزن  کل پک : حدودا 110 تا 120 گرم

قیمت : 199.000 تومان


 

 پک یازده سنگ چاکرا

پک یازده سنگ چاکرا

شامل یازده قلوه سنگ راف طبیعی

طرح شمسی

شامل سنگ های : جاسپر قرمز - آونتورین نارنجی - سیترین - آونتورین سبز - سودالیت - آمتیست - هولیت  - لابرادوریت

کریستال کوارتز - رزکوارتز - عقیق کارنلیان

وزن پک : حدودا 170 تا 180 گرم

قیمت : 299.000 تومان

 

مدال های هفت چاکرا


محصولات هفت سنگ چاکرا

مدال منشور هگزاگونال هفت سنگ چاکرا

ارتفاع : 4 سانتی متر

همراه با یک عدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان 

قیمت : 199.000 تومان

محصولات هفت سنگ چاکرا

مدال منشور پاندولی هفت سنگ چاکرا

ارتفاع : 4 سانتی متر

همراه با یک عدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان 

قیمت : 199.000 تومان


محصولات هفت سنگ چاکرا

مدال تخت هفت سنگ چاکرا درجه یک

ارتفاع : 5 سانتی متر

همراه با یک عدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان 

قیمت : 229.000 تومان


گردنبند های منشوری هفت چاکرا


'گردنبند های سنگی

گردنبند منشوری هفت چاکرا

سنگ اونیکس سفید و منشور سنگ آونتورین و سنگ های هفت چاکرا

قیمت : 249.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند منشوری هفت چاکرا

سنگ اونیکس سفید و منشور سنگ عقیق سیاه و سنگ های هفت چاکرا

قیمت : 249.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند منشوری هفت چاکرا

سنگ اونیکس سفید و منشور سنگ آمتیست و سنگ های هفت چاکرا

قیمت : 269.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند منشوری هفت چاکرا

سنگ اونیکس سفید و منشور سنگ لاجورد و سنگ های هفت چاکرا

قیمت : 249.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند منشوری هفت چاکرا

سنگ اونیکس سفید و منشور سنگ چشم ببر و سنگ های هفت چاکرا

قیمت : 249.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند منشوری هفت چاکرا

سنگ اونیکس سفید و منشور سنگ کوارتز یخی و سنگ های هفت چاکرا

قیمت : 249.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند منشوری هفت چاکرا

سنگ اونیکس سفید و منشور آونتورین سبز و سنگ های هفت چاکرا

قیمت : 249.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند منشوری هفت چاکرا

سنگ اونیکس سفید و منشور سنگ جاسپر قرمز و سنگ های هفت چاکرا

قیمت : 249.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند منشوری هفت چاکرا

سنگ اونیکس سفید و منشور سنگ رز کوارتز و سنگ های هفت چاکرا

قیمت : 249.000 تومان

محصولات هفت سنگ چاکرا

ست سوادهیستانا

چاکرای خاجی (دوم)

سنگ های به کار رفته : اونیکس،جاسپرقرمز

دستبند و گردنبند

مناسب آقایان و خانم ها

قیمت : 179.000 تومان

محصولات هفت سنگ چاکرا

ست مولادهارا

چاکرای ریشه (اول)

سنگ های به کار رفته : اونیکس،لابرادوریت

دستبند و گردنبند

مناسب آقایان و خانم ها

قیمت : 179.000 تومان


محصولات هفت سنگ چاکرا

ست آناهاتا

چاکرای قلب (چهارم)

سنگ های به کار رفته : اونیکس،آونتورین سبز

دستبند و گردنبند

مناسب آقایان و خانم ها

قیمت : 179.000 تومان

محصولات هفت سنگ چاکرا

ست مانی پورا

چاکرای خورشیدی (سوم)

سنگ های به کار رفته : اونیکس،آونتورین نارنجی

دستبند و گردنبند

مناسب آقایان و خانم ها

قیمت : 179.000 تومان


محصولات هفت سنگ چاکرا

ست آجنا

چاکرای چشم سوم (ششم)

سنگ های به کار رفته : اونیکس،آمتیست

دستبند و گردنبند

مناسب آقایان و خانم ها

قیمت : 179.000 تومان

محصولات هفت سنگ چاکرا

ست ساهاسرارا

چاکرای تاج (هفتم)

سنگ های به کار رفته : اونیکس،کریستال کوارتز

دستبند و گردنبند

مناسب آقایان و خانم ها

قیمت : 179.000 تومان


محصولات هفت سنگ چاکرا

ست ساهاسرارا 

چاکرای تاج (هفت)

سنگ های به کار رفته : اونیکس،هولیت

دستبند و گردنبند

مناسب آقایان و خانم ها

قیمت : 179.000 تومان

محصولات هفت سنگ چاکرا

ست مانی پورا

چاکرای خورشیدی (سوم)

سنگ های به کار رفته : اونیکس،سیترین

دستبند و گردنبند

مناسب آقایان و خانم ها

قیمت : 199.000 تومان


محصولات هفت سنگ چاکرا

ست ویشودها

چاکرای گلو (پنج)

سنگ های به کار رفته : اونیکس،سودالیت

دستبند و گردنبند

مناسب آقایان و خانم ها

قیمت : 179.000 تومان

محصولات هفت سنگ چاکرا

ست آناهاتا

چاکرای قلب (چهارم)

سنگ های به کار رفته : اونیکس،رز کوارتز

دستبند و گردنبند

مناسب آقایان و خانم ها

قیمت : 179.000 تومان


محصولات هفت سنگ چاکرا

ست مولادهارا

چاکرای ریشه (اول)

سنگ های به کار رفته : اونیکس،عقیق سرخ

دستبند و گردنبند

مناسب آقایان و خانم ها

قیمت : 179.000 تومان


دستبند های هفت سنگ چاکرا


محصولات هفت سنگ چاکرا

دستبند سوادهیستانا

چاکرای خاجی (دوم)

سنگ های به کار رفته : جاسپر قرمز،حدید،عقیق قرمز،کوارتزدودی

مناسب آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 179.000 تومان

محصولات هفت سنگ چاکرا

دستبند مولادهارا

چاکرای ریشه (اول)

سنگ های به کار رفته : لابرادوریت،پیکاسو جاسپر

مناسب آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 209.000 تومان


محصولات هفت سنگ چاکرا

دستبند آناهاتا

چاکرای قلب (چهارم)

سنگ های به کار رفته : آونتورین سبز،عقیق سبز،یشم

مناسب آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 179.000 تومان

محصولات هفت سنگ چاکرا

دستبند مانی پورا

چاکرای خورشیدی (سوم)

سنگ های به کار رفته : آونتورین نارنجی،چشم ببر،عقیق زرد

مناسب آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 179.000 تومان


محصولات هفت سنگ چاکرا

دستبند آجنا

چاکرای چشم سوم (ششم)

سنگ های به کار رفته : آمتیست،جیدبنفش

مناسب آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 209.000 تومان

محصولات هفت سنگ چاکرا

دستبند ویشودها

چاکرای گلو (پنجم)

سنگ های به کار رفته : لاجورد،کوارتزآبی

مناسب آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 179.000 تومان


محصولات هفت سنگ چاکرا

دستبند ساهاسرارا

چاکرای تاج (هفتم)

سنگ های به کار رفته : کریستال کوارتز،هولیت

مناسب آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 209.000 تومان


جاسوئیچی های هفت چاکرا


محصولات هفت سنگ چاکرا

جاسوئیچی سوادهیستانا

چاکرای خاجی (دوم)

سنگ های به کار رفته : جاسپر قرمز

قیمت : 69.000 تومان

محصولات هفت سنگ چاکرا

جاسوئیچی مولادهارا

چاکرای ریشه (اول)

سنگ های به کار رفته : لابرادوریت

قیمت : 69.000 تومان


محصولات هفت سنگ چاکرا

جاسوئیچی آناهاتا

چاکرای قلب (چهارم)

سنگ های به کار رفته : آونتورین سبز

قیمت : 69.000 تومان

محصولات هفت سنگ چاکرا

جاسوئیچی مانی پورا

چاکرای خورشیدی (سوم)

سنگ های به کار رفته : آونتورین نارنجی

قیمت : 69.000 تومان


محصولات هفت سنگ چاکرا

جاسوئیچی آجنا

چاکرای چشم سوم (ششم)

سنگ های به کار رفته : آمتیست

قیمت : 69.000 تومان

محصولات هفت سنگ چاکرا

جاسوئیچی ویشودها

چاکرای گلو (پنجم)

سنگ های به کار رفته : لاجورد

قیمت : 69.000 تومان


محصولات هفت سنگ چاکرا

جاسوئیچی ساهاسرارا

چاکرای تاج (هفتم)

سنگ های به کار رفته : کریستال کوارتز

قیمت : 69.000 تومان

محصولات هفت سنگ چاکرا

مدال درخت زندگی هفت سنگ چاکرا

همراه با یک عدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان 

قیمت : 59.000 تومان


هرم سنگ طبیعی هفت چاکرا

محصولات هفت سنگ چاکرا

ارتفاع : 30 میلی متر

قاعده : 30 میلی متر

شامل سنگ های : جاسپر قرمز ، مرجان ، چشم ببر ، آونتورین سبز ، کوارتزآبی ، لاجورد ، آمتیست

قیمت : 249.000 تومان


زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad