دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

جشنواره فروش ویژه ولنتاین  
ولنتاینبخش سوم آویزبافت

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 104

ابعاد : 40*30 میل

قیمت : 299.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ سپتارین کد : 103

ابعاد : 40*51 میل

قیمت : 289000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 106

ابعاد : 48*60 میل

قیمت : 269000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 105

ابعاد : 37*46 میل

قیمت : 208000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق پالم کد : 108

ابعاد : 49*34 میل

قیمت : 165000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 107

ابعاد : 50*30 میل

قیمت : 199000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ یودالیت کد : 110

ابعاد : 51*29 میل

قیمت : 369000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 109

ابعاد : 40*33 میل

قیمت : 199000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ مالاکیت کد : 112

ابعاد : 51*33 میل

قیمت : 569000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 111

ابعاد : 46*31 میل

قیمت : 210000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 114

ابعاد : 29*38 میل

قیمت : 129000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ کریزوکولا کد : 113

ابعاد : 53*33 میل

قیمت : 389000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 116

ابعاد : 34*54 میل

قیمت : 259000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ کوارتز روتایل کد : 115

ابعاد : 50*46 میل

قیمت : 199000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 118

ابعاد : 52*34 میل

قیمت : 199000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ بامبل بی جاسپر کد : 117

ابعاد : 53*37 میل

قیمت : 349000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق شجر کد : 120

ابعاد : 60*47 میل

قیمت :000 399 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 119

ابعاد : 40*56 میل

قیمت : 555.000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق شجر کد : 122

ابعاد : 46*36 میل

قیمت : 189000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق شجر کد : 121

ابعاد : 30*38 میل

قیمت : 99000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ لاجورد کد : 124

ابعاد : 52*38 میل

قیمت : 172000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ خون کد : 123

ابعاد : 36*62 میل

قیمت : 239000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ  یاقوت سرخ  کد : 126

ابعاد : 18*16 میل

قیمت : 489.000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ یودالیت کد : 125

ابعاد : 48*30 میل

قیمت : 299000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ فسیل مرجان کد : 128

ابعاد : 29*45 میل

قیمت : 159000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ موکائیت کد : 127

ابعاد : 45*34 میل

قیمت : 169000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ چاروئیت کد : 130

ابعاد : 40*61 میل

قیمت : 459000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ پیریت کد : 129

ابعاد : 29*29 میل

قیمت : 99000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 132

ابعاد : 53*31 میل

قیمت : 218000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 131

ابعاد : 52*46 میل

قیمت : 230000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 134

ابعاد : 21*30 میل

قیمت : 139000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 133

ابعاد : 58*36 میل

قیمت : 219000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق پالم کد : 136

ابعاد : 60*39 میل

قیمت : 157000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 135

ابعاد : 58*35 میل

قیمت : 222000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 138

ابعاد : 20*25 میل

قیمت : 99000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ پرهنیت کد : 137

ابعاد : 50*35 میل

قیمت : 229000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ مالاکیت کد : 140

ابعاد : 40*40 میل

قیمت : 455000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت کد : 139

ابعاد : 43*38 میل

قیمت : 330000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ دالماتیان کد : 142

ابعاد : 51*33 میل

قیمت : 185000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ در ونوس کد : 141

ابعاد : 24*34 میل

قیمت : 139000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 144

ابعاد : 55*38 میل

قیمت : 188000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 143

ابعاد : 53*32 میل

قیمت : 202000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ ماه کد : 146

ابعاد : 54*33 میل

قیمت : 199000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 145

ابعاد : 54*21 میل

قیمت : 149000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 148

ابعاد : 53*33 میل

قیمت : 169000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق پالم کد : 147

ابعاد : 47*32 میل

قیمت : 155000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ سرافینیت کد : 150

ابعاد : 46*28 میل

قیمت : 189000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق شجر کد : 149

ابعاد : 39*39 میل

قیمت : 169000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ روبی زوئیسیت کد : 152

ابعاد : 45*38 میل

قیمت : 320000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ ریولیت کد : 151

ابعاد : 48*34 میل

قیمت : 149000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ دالماتیان کد : 154

ابعاد : 47*32 میل

قیمت : 189000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 153

ابعاد : 55*39 میل

قیمت : 216000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ زبراجاسپر کد : 156

ابعاد : 59*40 میل

قیمت : 220000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ فسیل مرجان کد : 155

ابعاد : 45*32 میل

قیمت : 195000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 158

ابعاد : 52*33 میل

قیمت : 209000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 157

ابعاد : 31*44 میل

قیمت : 259000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 160

ابعاد : 37*21 میل

قیمت : 129000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 159

ابعاد : 23*34 میل

قیمت : 199000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ آمازونیت کد : 162

ابعاد : 41*38 میل

قیمت : 289000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 161

ابعاد : 40*40 میل

قیمت : 135000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 164

ابعاد : 49*35 میل

قیمت : 129000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ آمازونیت کد : 163

ابعاد : 49*40 میل

قیمت : 259000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 166

ابعاد : 51*43 میل

قیمت : 479000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 165

ابعاد : 57*33 میل

قیمت : 260000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ جاسپرعسلی کد : 168

ابعاد : 58*33 میل

قیمت : 144000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق بلولیس کد : 167

ابعاد : 29*43 میل

قیمت : 129000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ دالماتیان کد : 170

ابعاد : 38*29 میل

قیمت : 99000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت آبی کد : 169

ابعاد : 36*26 میل

قیمت : 149000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ درونوس کد : 172

ابعاد : 57*31 میل

قیمت : 203000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ خون کد : 171

ابعاد : 56*32 میل

قیمت : 123000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 174

ابعاد : 35*30 میل

قیمت : 139000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 173

ابعاد : 45*28 میل

قیمت : 159000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق شجر کد : 176

ابعاد : 32*32 میل

قیمت : 99000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 175

ابعاد : 37*28 میل

قیمت : 169000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ بولدر اوپال کد : 178

ابعاد : 41*26 میل

قیمت : 229000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ آکوامارین کد : 177

ابعاد : 39*26 میل

قیمت : 199000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 180

ابعاد : 56*39 میل

قیمت : 237000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 179

ابعاد : 60*36 میل

قیمت : 356000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ جاسپر عسلی کد : 182

ابعاد : 64*36 میل

قیمت : 181000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 181

ابعاد : 45*41 میل

قیمت : 259000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 184

ابعاد : 41*31 میل

قیمت : 194000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ جاسپر عسلی کد : 183

ابعاد : 49*43 میل

قیمت : 149000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 186

ابعاد : 57*56 میل

قیمت : 479000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لاجورد کد : 185

ابعاد : 53*35 میل

قیمت : 102000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 188

ابعاد : 59*47 میل

قیمت : 329000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 187

ابعاد : 41*54 میل

قیمت : 193000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 190

ابعاد : 46*35 میل

قیمت : 220000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 189

ابعاد : 48*33 میل

قیمت : 136000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 192

ابعاد : 54*31 میل

قیمت : 220000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 191

ابعاد :

قیمت : 169000 تومان


بخش اول

بخش دومجشنواره فروش ویژه ولنتاین  
ولنتاین
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است