الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagem
بخش سوم آویزبافت

گردنبندبافت

گردنبند سنگ آکوامارین کد : 174

ابعاد : 28*34 میل

قیمت : 229000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ سپتارین کد : 351

ابعاد : 40*51 میل

قیمت : 199000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 356

ابعاد : 48*60 میل

قیمت : 227000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 204

ابعاد : 37*46 میل

قیمت : 158000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق پالم کد : 207

ابعاد : 49*34 میل

قیمت : 115000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 206

ابعاد : 50*30 میل

قیمت : 148000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ یودالیت کد : 209

ابعاد : 51*29 میل

قیمت : 215000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 361

ابعاد : 40*33 میل

قیمت : 162000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ مالاکیت کد : 211

ابعاد : 51*33 میل

قیمت : 282000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 210

ابعاد : 46*31 میل

قیمت : 156000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ چشم ببر کد : 359

ابعاد : 29*38 میل

قیمت : 129000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ کریزوکولا کد : 212

ابعاد : 53*33 میل

قیمت : 337000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 215

ابعاد : 34*54 میل

قیمت : 211000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ کوارتز روتایل کد : 353

ابعاد : 50*46 میل

قیمت : 199000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق شجر کد : 217

ابعاد : 52*34 میل

قیمت : 117000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ بامبل بی جاسپر کد : 358

ابعاد : 53*37 میل

قیمت : 229000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق شجر کد : 219

ابعاد : 60*47 میل

قیمت : 213000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق شجر کد : 218

ابعاد : 62*42 میل

قیمت : 148000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق شجر کد : 221

ابعاد : 46*36 میل

قیمت : 116000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق شجر کد : 220

ابعاد : 30*38 میل

قیمت : 99000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ لاجورد کد : 223

ابعاد : 52*38 میل

قیمت : 172000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ خون کد : 222

ابعاد : 36*62 میل

قیمت : 239000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق شجر کد : 225

ابعاد : 48*28 میل

قیمت : 147000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ یودالیت کد : 224

ابعاد : 48*30 میل

قیمت : 193000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ فسیل مرجان کد : 227

ابعاد : 29*45 میل

قیمت : 127000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ موکائیت کد : 226

ابعاد : 45*34 میل

قیمت : 136000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ چاروئیت کد : 229

ابعاد : 40*61 میل

قیمت : 252000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ پیریت کد : 228

ابعاد : 29*29 میل

قیمت : 99000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 231

ابعاد : 53*31 میل

قیمت : 218000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 230

ابعاد : 52*46 میل

قیمت : 230000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ سیترین کد : 233

ابعاد : 21*30 میل

قیمت : 235000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 232

ابعاد : 58*36 میل

قیمت : 219000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق پالم کد : 235

ابعاد : 60*39 میل

قیمت : 157000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 234

ابعاد : 58*35 میل

قیمت : 222000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق شجر کد : 237

ابعاد : 53*31 میل

قیمت : 159000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ پرهنیت کد : 236

ابعاد : 50*35 میل

قیمت : 187000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ مالاکیت کد : 239

ابعاد : 40*40 میل

قیمت : 249000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت کد : 238

ابعاد : 43*38 میل

قیمت : 287000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ دالماتیان کد : 241

ابعاد : 51*33 میل

قیمت : 99000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ در ونوس کد : 240

ابعاد : 24*34 میل

قیمت : 139000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 243

ابعاد : 55*38 میل

قیمت : 188000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 242

ابعاد : 53*32 میل

قیمت : 202000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ ماه کد : 245

ابعاد : 54*33 میل

قیمت : 185000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ کریزوکولا کد : 244

ابعاد : 50*32 میل

قیمت : 364000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 247

ابعاد : 53*33 میل

قیمت : 169000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق پالم کد : 246

ابعاد : 47*32 میل

قیمت : 129000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 249

ابعاد : 43*30 میل

قیمت : 156000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 248

ابعاد : 47*32 میل

قیمت : 133000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ روبی زوئیسیت کد : 251

ابعاد : 45*38 میل

قیمت : 203000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ ریولیت کد : 250

ابعاد : 48*34 میل

قیمت : 149000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ دالماتیان کد : 253

ابعاد : 47*32 میل

قیمت : 99000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق کریزیلیس کد : 252

ابعاد : 55*39 میل

قیمت : 216000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ زبراجاسپر کد : 255

ابعاد : 59*40 میل

قیمت : 134000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ فسیل مرجان کد : 254

ابعاد : 45*32 میل

قیمت : 159000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق مراکش کد : 257

ابعاد : 52*33 میل

قیمت : 209000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ آمازونیت کد : 256

ابعاد : 36*59 میل

قیمت : 184000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ آمازونیت کد : 259

ابعاد : 48*31 میل

قیمت : 142000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ روبی زوئیسیت کد : 258

ابعاد : 36*57 میل

قیمت : 244000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ آمازونیت کد : 261

ابعاد : 41*38 میل

قیمت : 165000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 260

ابعاد : 40*40 میل

قیمت : 135000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 263

ابعاد : 49*35 میل

قیمت : 129000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ آمازونیت کد : 262

ابعاد : 49*40 میل

قیمت : 151000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 265

ابعاد : 51*43 میل

قیمت : 189000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 264

ابعاد : 57*33 میل

قیمت : 153000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ جاسپرعسلی کد : 267

ابعاد : 58*33 میل

قیمت : 144000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق بلولیس کد : 266

ابعاد : 29*43 میل

قیمت : 129000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ دالماتیان کد : 270

ابعاد : 38*29 میل

قیمت : 63000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت آبی کد : 269

ابعاد : 36*26 میل

قیمت : 149000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ درونوس کد : 273

ابعاد : 57*31 میل

قیمت : 203000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ خون کد : 272

ابعاد : 56*32 میل

قیمت : 123000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 275

ابعاد : 35*30 میل

قیمت : 139000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 274

ابعاد : 45*28 میل

قیمت : 159000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ عقیق شجر کد : 277

ابعاد : 32*32 میل

قیمت : 99000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 276

ابعاد : 37*28 میل

قیمت : 169000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ بولدر اوپال کد : 279

ابعاد : 41*26 میل

قیمت : 229000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ آکوامارین کد : 278

ابعاد : 39*26 میل

قیمت : 199000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 281

ابعاد : 56*39 میل

قیمت : 237000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 280

ابعاد : 60*36 میل

قیمت : 199000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ جاسپر عسلی کد : 283

ابعاد : 64*36 میل

قیمت : 181000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 282

ابعاد : 45*41 میل

قیمت : 153000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 285

ابعاد : 41*31 میل

قیمت : 194000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ جاسپر عسلی کد : 284

ابعاد : 49*43 میل

قیمت : 149000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 287

ابعاد : 57*56 میل

قیمت : 262000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لاجورد کد : 286

ابعاد : 53*35 میل

قیمت : 102000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 289

ابعاد : 59*47 میل

قیمت : 189000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 288

ابعاد : 41*54 میل

قیمت : 193000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 291

ابعاد : 46*35 میل

قیمت : 133000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ لابرادوریت کد : 290

ابعاد : 48*33 میل

قیمت : 136000 تومان


گردنبندبافت

گردنبند سنگ آزوریت گرانیت کد : 293

ابعاد : 54*31 میل

قیمت : 132000 تومان

گردنبندبافت

گردنبند سنگ واسونیت کد : 292

ابعاد : 40*34 میل

قیمت : 107000 تومان


بخش اول

بخش دوم