سرویس سنگی گوشواره و گردنبند و دستبند
دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

سرویس سنگ طبیعی

دستبند ، گردنبند ، گوشواره


 

 ست سنگی

ست سنگ جاسپر و لاجورد کد  : 124

گردنبد ، گوشواره و دستبند

قیمت : 239000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ اونیکس و کیانیت کد  : 123

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 239000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ رودونیت و عقیق سفی کد  : 126

گوشواره و گردنبندو دستبند

قیمت : 169000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ یشم  کد  : 125

گوشواره و گردنبند

قیمت : 95000 تومان

 

 

 ست سنگی

 ست سنگ عقیق سیاه،یشم و دالماتیان کد  : 128

 گردنبند و دستبند

قیمت : 179000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ حدید و عقیق سیاه  کد  : 127

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 131000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ جاسپرچوبی،آونتورین،هولیت و چشم ببر کد  : 130

گوشواره و دستبندوگردنبند

قیمت : 225000 تومان

ست سنگی 

ست بافت سنگ سان استون کوارتز  کد  : 129

گردنبند و دستبند

قیمت : 189000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ هولیت،یشم،کریستال کوارتز و عقیق سفید کد  : 132

 گردنبند و دستبند

قیمت : 155000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ یشم،جیدصورتی و آمتیست کد  : 131

 گردنبند و دستبند

قیمت : 93000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ فلوریت و صدف کد  : 134

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 173000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق قرمز،یشم،حدید و رز جید کد  : 133

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 149000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ آمتیست،حدید،عقیق سیاه و عقیق زرد کد  : 136

گوشواره و دستبندو گردنبند

قیمت : 179000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سبز، عقیق زرد و لاجورد کد  : 135

 گردنبند و دستبند

قیمت : 189000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ عقیق کد  : 138

 گردنبند و گوشواره

قیمت : 49000 تومان

ست سنگی 

ست هفت سنگ چاکرا کد  : 137

دستبندو گردنبند

قیمت : 119000 تومان

 

 

 

 ست سنگی

ست سنگ عقیق سفید،عقیق سبز و رودونیت کد  : 140

گردنبند و دستبند

قیمت : 124000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ آمتیست و جاسپر قرمز کد  : 139

گوشوارهو دستبند

قیمت : 74000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ لاجورد و حدید کد  : 142

گوشواره و گردنبند

قیمت : 47000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ آونتورین و اونیکس کد  : 141

 گردنبند و دستبند

قیمت : 83000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ رزکوارتزکد  : 144

 گردنبند و دستبندوگوشواره

قیمت : 269000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ آمتیست،یشم و حدید کد  : 143

گوشواره و دستبند

قیمت : 49000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ مرجان و آمتیست کد  : 146

گوشواره و دستبند

قیمت : 99.000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ رودونیت و فلوریت کد  : 145

گوشواره و آویزساعت

قیمت : 49000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ کوارتزدودی و کیانیت و حدید کد  : 148

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 335000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سیاه،عقیق سبز و عقیق قرمز کد  : 147

 گردنبند و دستبند

قیمت : 124000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ آونتورین و جاسپر چوبی  کد  : 150

گوشواره و دستبند

قیمت : 65000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق زرد،کوارتز آبی و یشم کد  : 149

گوشواره و دستبند

قیمت : 84000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ عقیق قرمز و حدید کد  : 152

گوشواره و گردنبند

قیمت : 49000 تومان

ست سنگی 

ست مردانه طرح ایران  کد  : 151

گردنبند و دستبند

قیمت : 199000 تومان

 

 

 

 ست سنگی

ست سنگ عقیق سبز کد  : 154

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 112000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق و کوارتز آبی کد  : 153

 گردنبند و دستبند

قیمت : 103000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ آونتورین،جاسپرچوبی کد  : 156

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 117000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ مرجان و مروارید کد  : 155

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 449.000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ گارنت کد  : 158

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 189000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ حدید،عقیق و آمتیست کد  : 157

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 159000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگانیکسو آمتیست کد  : 160

گوشواره و گردنبندودستبند

قیمت : 169000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ چشم عقاب و کلسیت زرد کد  : 159

 گردنبند و دستبند

قیمت : 68000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ عقیق قرمز،عقیق زرد،عقیق سیاه و چشم ببرکد  : 110

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 167000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ کوارتز  کد  : 109

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 199.000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست کریستال کوارتز و سنگ های ترکیبی کد  : 112

گوشواره و دستبند

قیمت : 99000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ فلوریت کد  : 111

دستبند و گردنبند

قیمت : 274000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ عقیق قرمز،صدف کد  : 114

گوشواره و گردنبند

قیمت : 95000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق،یشم،لاجورد کد  : 113

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 81000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ جاسپر چوبی و اوناکیت   کد  : 118

 گردنبند و دستبندوگوشواره

قیمت : 180000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ آکوامارین کد  : 117

 گردنبند و دستبند وگوشواره

قیمت : 309.000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ عقیق سلیمانی،عقیق سیاه و رودونیت کد  : 120

گوشواره و دستبندوگردنبند

قیمت : 189000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سلیمانی،عقیق زرد و عقیق سفید کد  : 119

 گردنبند و دستبند

قیمت : 249000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ لاجورد کد  : 122

 گردنبند و دستبند

قیمت : 290.000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سبز،آمتیست،رزکوارتز کد  : 121

گوشواره و گردنبند

قیمت : 143000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ آمتیست کد  : 2

گوشواره و گردنبند و آویزساعت

قیمت : 199000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ طبیعی رودونیت و آونتورین کد  : 1

گوشواره و  دستبند

قیمت : 59000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ فلوریت کد  : 4

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 232000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ رودونیت کد  : 3

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 158000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ اوناکیت کد  : 6

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 139000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سفید کد  : 5

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 158000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ جاسپرچوبی کد  : 8

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 139000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق زرد کد  : 7

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 158000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ یشم شاه مقصود کد  : 10

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 139000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ کریستال کوارتز آبی کد  : 9

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 139000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ چشم ببر مات،سان استون و دلربا کد  : 12

 گردنبند و دستبند

قیمت : 189000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ دالماتیان کد  : 11

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 139000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ عقیق و چشم ببر کد  : 14

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 119000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ یشم سبز کد  : 13

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 222000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ یشم،دالماتیان و کوارتزدودی کد  : 16

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 219000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ لاجورد کد  : 15

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 222000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ چشم ببر، عقیق و حدیدکد  : 18

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 179000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ چشم ببر کد  : 17

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 158000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ عقیق قرمز کد  : 20

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 158000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ جاسپرپیکاسو و مرجان کد  : 19

گوشواره و  دستبند

قیمت : 136000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ پیکاسو جاسپر و اوناکیت کد  : 22

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 139000 تومان

ست سنگی

ست سنگ هولیت  کد  : 21

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 139000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ یشم صورتی  کد  : 24

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 139000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ جیدصورتی و مرجان کد  : 23

گوشواره و دستبند

قیمت : 59000 تومان

 

 

ست سنگی

ست سنگ کریستال کوارتز  کد  : 26

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 224000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ پیکاسوجاسپر،عقیق سفید و آونتورین کد  : 25

گوشواره و دستبند

قیمت : 69000 تومان
 ست سنگی

ست سنگ اونیکس کد  : 28

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 63000 تومان

 ست سنگی

ست سنگ های ترکیبیکد  : 27

گوشواره و آویزساعت و دستبند

قیمت : 79000 تومان
ست سنگی 

ست سنگ عقیق قرمز،جاسپرچوبی، حدیدکد  : 53

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 143000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ  آمتیست کد  : 52

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 229000 تومان

 
ست سنگی 

ست سنگ هولیت، عقیق قرمز، جاسپرجوبی کد  : 55

گوشواره و گردنبندودستبند

قیمت :  140000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ  جید صورتی کد  : 54

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 139000 تومان

 
ست سنگی 

ست سنگ فلوریت  : 61

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 232000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سبزمات و پیکاسوجاسپر : 56

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 169000 تومان

 

ست سنگی 

 ست سنگ جید و رودونیت: 66

گوشواره و  دستبند

قیمت : 89000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ یشم،آمتیست،عقیق زرد و حدید: 62

گوشواره و  دستبند

قیمت : 69000 تومان

 
ست سنگی 

ست سنگ رودونیت و اوناکیت : 87

گوشواره و گردنبندو دستبند

قیمت : 169000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ آمتیست : 86

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 119000 تومان

 


ست سنگی مدال و دستبند و گوشواره

ست سنگی مدال و دستبند و گوشواره


زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است