سرویس سنگی گوشواره و گردنبند و دستبند
الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemسرویس سنگ طبیعی

دستبند ، گردنبند ، گوشواره


 

 ست سنگی

ست سنگ رزکوارتز کد  : 124

گردنبد ، گوشواره و دستبند

قیمت : 113000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ اونیکس و کیانیت کد  : 123

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 239000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ آمتیست کد  : 126

گوشواره و گردنبند

قیمت : 99000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ یشم  کد  : 125

گوشواره و گردنبند

قیمت : 95000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ عقیق سیاه،مریم جاسپر و حدید کد  : 128

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 113000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ حدید و عقیق سیاه  کد  : 127

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 131000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ یشم،مالاکیت،آونتورین،تورمالین،فلوریت،اوناکیت و عقیق سبز کد  : 130

گوشواره و دستبند

قیمت : 79000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ آونتورین، مرجان و سنگ های ترکیبی  کد  : 129

گوشواره و دستبند

قیمت : 47000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ هولیت،یشم،کریستال کوارتز و عقیق سفید کد  : 132

 گردنبند و دستبند

قیمت : 155000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ یشم،جیدصورتی و آمتیست کد  : 131

 گردنبند و دستبند

قیمت : 93000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ فلوریت و صدف کد  : 134

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 173000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ آمتیست،یشم،رزکوارتز و حدید کد  : 133

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 155000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ جیدشاه مقصود و جاسپرچوبی کد  : 136

گوشواره و دستبند

قیمت : 33000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سبز، عقیق زرد و لاجورد کد  : 135

 گردنبند و دستبند

قیمت : 189000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ عقیق سیاه،یشم و دالماتیان کد  : 138

 گردنبند و دستبند

قیمت : 100000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ سیترین و مالاکیت کد  : 137

گوشواره و گردنبند

قیمت : 71000 تومان

 

 

 

 ست سنگی

ست سنگ عقیق سفید،عقیق سبز و رودونیت کد  : 140

گردنبند و دستبند

قیمت : 124000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ لاجورد و سنگ های ترکیبی کد  : 139

 گردنبند و دستبند

قیمت : 71000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ لاجورد و حدید کد  : 142

گوشواره و گردنبند

قیمت : 47000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ آونتورین و اونیکس کد  : 141

 گردنبند و دستبند

قیمت : 83000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ رودونیت و مالاکیت کد  : 144

 گردنبند و دستبند

قیمت : 269000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ آنجلیت و صدف کد  : 143

گوشواره و گردنبند

قیمت : 47000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ مرجان و آمتیست کد  : 146

گوشواره و دستبند

قیمت : 47000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ سان استون و دالماتیان کد  : 145

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 113000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ کوارتزدودی و کیانیت و حدید کد  : 148

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 335000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سیاه،عقیق سبز و عقیق قرمز کد  : 147

 گردنبند و دستبند

قیمت : 124000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ عقیق،رودونیت،تورمالین،یشم،آونتورین،جاسپر،آپاتیت کد  : 150

گوشواره و گردنبند

قیمت : 57000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ آمتیست و آنجلیت کد  : 149

گوشواره و گردنبند

قیمت : 47000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ عقیق قرمز و حدید کد  : 152

گوشواره و گردنبند

قیمت : 49000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق قرمز،سیترین،عقیق سبز،لاجورد،آمتیست و صدف کد  : 151

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 146000 تومان

 

 

 

 ست سنگی

ست سنگ عقیق سبز کد  : 154

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 112000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق و کوارتز آبی کد  : 153

 گردنبند و دستبند

قیمت : 103000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ آونتورین،جاسپرچوبی کد  : 156

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 117000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ گارنت و یشم کد  : 155

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 129000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ گارنت کد  : 158

گوشواره و گردنبند

قیمت : 33000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ حدید،عقیق و آمتیست کد  : 157

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 159000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ کیانیت و آمتیست کد  : 160

گوشواره و گردنبند

قیمت : 69000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ چشم عقاب و کلسیت زرد کد  : 159

 گردنبند و دستبند

قیمت : 68000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ عقیق قرمز،عقیق زرد،عقیق سیاه و چشم ببرکد  : 110

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 167000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ جاسپر چوبی و لاجورد کد  : 109

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 131000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست نقره سنگ چشم ببر کد  : 112

انگشتر و مدال و دستبند

قیمت : 339000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ خوشید،درونوس،عقیق کارنلیان،حدید و چشم ببر کد  : 111

گوشواره و گردنبند

قیمت : 41000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ عقیق قرمز،صدف کد  : 114

گوشواره و گردنبند

قیمت : 95000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق،یشم،لاجورد کد  : 113

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 81000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست ماهور  کد  : 118

 گردنبند و دستبند

قیمت : 107000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سفید و سنگ های ترکیبی کد  : 117

 گردنبند و دستبند

قیمت : 76000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ کیانیت و مالاکیت کد  : 120

گوشواره و دستبند

قیمت : 239000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ کیانیت ،چشم عقاب و عقیق سیاه کد  : 119

 گردنبند و دستبند

قیمت : 471000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ لاجورد، رز جید و یشم زیتونی کد  : 122

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 166000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سبز،آمتیست،رزکوارتز کد  : 121

گوشواره و گردنبند

قیمت : 143000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ سودالیت کد  : 2

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 72000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق خزه کد  : 1

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 76000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ فلوریت کد  : 4

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 232000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ رودونیت کد  : 3

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 158000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ اوناکیت کد  : 6

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 139000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سفید کد  : 5

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 158000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ جاسپرچوبی کد  : 8

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 139000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق زرد کد  : 7

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 158000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ یشم شاه مقصود کد  : 10

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 139000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ کریستال کوارتز آبی کد  : 9

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 139000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ ابسیدیان کد  : 12

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 79000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ دالماتیان کد  : 11

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 139000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ رودونیت کد  : 14

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 106000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ یشم سبز کد  : 13

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 222000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ جاسپر قرمز کد  : 16

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 146000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ لاجورد کد  : 15

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 222000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ برنزیت کد  : 18

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 156000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ چشم ببر کد  : 17

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 158000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ عقیق قرمز کد  : 20

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 158000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ سان استون کد  : 19

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 205000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ مروارید کد  : 22

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 181000 تومان

ست سنگی

ست سنگ هولیت  کد  : 21

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 139000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ یشم صورتی  کد  : 24

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 139000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ لابرادوریت  کد  : 23

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 364000 تومان

 

 

ست سنگی

ست سنگ کریستال کوارتز  کد  : 26

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 224000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ صدف کد  : 25

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 177000 تومان
 ست سنگی

ست سنگ اونیکس کد  : 28

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 63000 تومان

 ست سنگی

ست سنگ آمتیست کد  : 27

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 196000 تومان
ست سنگی 

ست سنگ آمتیست  کد  : 53

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 83000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ  آمتیست کد  : 52

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 229000 تومان

 
ست سنگی 

ست سنگ  عقیق قرمز کد  : 55

گوشواره و گردنبند

قیمت :  39000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ  جید صورتی کد  : 54

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 139000 تومان

 
ست سنگی 

ست سنگ فلوریت  : 61

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 232000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ صدف  : 56

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 155000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ  مروارید: 66

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 84000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ یشم سبز : 62

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 210000 تومان

 
ست سنگی 

ست سنگ آمتیست : 87

گوشواره و گردنبند

قیمت : 99000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ آمتیست : 86

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 83000 تومان

 


ست سنگی مدال و دستبند و گوشواره

ست سنگی مدال و دستبند و گوشواره