سنگ یودالیت Eudialyte
دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ یودالیت کشور روسیه Eudialyte :


1. یودالیت سبب افزایش امواج آلفا و بتا مغزمی شود.

2. امواج مغزی آلفا به افزایش خلاقیت کمک می کند و موجب تحریک کردن و توسعه تله پاتی میشود.

3. این امواج بسیار دلگرم کننده است و برای کمک به شما جهت شناختن مسیر زندگی و کشف اتفاقات تازه مفید است.

4. یودالیت یک سنگ حمایتی است و به شما کمک می کند تا متوجه شوید دلیل شما برای حضور در این زمان چیست.

5. یودالیت به شما کمک می کند تا از طریق قلب خود ،انرژی را به زندگی فیزیکی خود ببرید تا تعیین کنید چگونه یک زندگی هدفمند ایجاد کنید.

6. این سنگ مظهر پرتو صورتی قلب و پرتوهای عمیق تر قرمز چاکراهای پایین است و معنویت شما را به وجود فیزیکی متصل می کند.

7. درصورت افسردگی و یا مواجهه با اوقات سخت ،این سنگ به شما کمک می کند احساسات بدبینانه را آزاد کنید.

8. یودالیت برای از بین بردن استرس مفید است و به شما کمک می کند که درجه بالایی از عشق را احساس کنید .

9. اگر بخواهید یک وضعیت را تغییر دهید یا رابطه ای را به پایان برسانید، این سنگ جهت تصمیم گیری درست مصمم کمک میکند .

10. یودالیت سبب میشود که احساسات ناامیدی را جایگزین کنید و زندگی پر از شادی و کامل را بپذیرید.

منبع : DANAGEM
سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 2

Natural Eudialyte

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 24*38 میلیمتر

قیمت : 162000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 1

Natural Eudialyte

وزن : 81 قیراط

ابعاد : 29*49 میلیمتر

قیمت : 243000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 4

Natural Eudialyte

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 27*36 میلیمتر

قیمت : 126000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 3

Natural Eudialyte

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 23*33 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 6

Natural Eudialyte

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 29*39 میلیمتر

قیمت : 147000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 5

Natural Eudialyte

وزن : 81 قیراط

ابعاد : 35*55 میلیمتر

قیمت : 243000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 8

Natural Eudialyte

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 28*17 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 7

Natural Eudialyte

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 26*36 میلیمتر

قیمت : 165000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 10

Natural Eudialyte

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 15*46 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 9

Natural Eudialyte

وزن : 100 قیراط

ابعاد : 32*58 میلیمتر

قیمت : 300000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 12

Natural Eudialyte

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 35*51 میلیمتر

قیمت : 198000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 11

Natural Eudialyte

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 19*21 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 14

Natural Eudialyte

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 26*42 میلیمتر

قیمت : 195000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 13

Natural Eudialyte

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 26*40 میلیمتر

قیمت : 153000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 16

Natural Eudialyte

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 24*43 میلیمتر

قیمت : 129000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 15

Natural Eudialyte

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت : 147000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 18

Natural Eudialyte

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 22*35 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 17

Natural Eudialyte

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 29*42 میلیمتر

قیمت : 156000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 20

Natural Eudialyte

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 16*36 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 19

Natural Eudialyte

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 22*42 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 22

Natural Eudialyte

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 29*44 میلیمتر

قیمت : 186000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 21

Natural Eudialyte

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 48*30 میلیمتر

قیمت : 207000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 24

Natural Eudialyte

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 24*33 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 23

Natural Eudialyte

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 24*39 میلیمتر

قیمت : 150000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 26

Natural Eudialyte

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 129000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 25

Natural Eudialyte

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 27*45 میلیمتر

قیمت : 132000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 28

Natural Eudialyte

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 20*30 میلیمتر

قیمت : 111000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 27

Natural Eudialyte

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 23*40 میلیمتر

قیمت : 147000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 30

Natural Eudialyte

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 40*26 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 29

Natural Eudialyte

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 37*24 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 32

Natural Eudialyte

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 24*37 میلیمتر

قیمت : 138000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 31

Natural Eudialyte

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 23*50 میلیمتر

قیمت : 162000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 34

Natural Eudialyte

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 25*41 میلیمتر

قیمت : 189000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 33

Natural Eudialyte

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 21*42 میلیمتر

قیمت : 162000 تومان


سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 36

Natural Eudialyte

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 21*31 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 35

Natural Eudialyte

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 25*33 میلیمتر

قیمت : 114000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 38

Natural Eudialyte

ابعاد : 25*38 میلیمتر

وزن : 48 قیراط

قیمت : 144.000 تومان

سنگ یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 37

Natural Eudialyte

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 22*32 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 40

ابعاد : 20*30 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 78.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 39

ابعاد : 20*31 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 87.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 42

ابعاد : 22*32 میلیمتر

وزن : 43 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 41

ابعاد : 36*22 میلیمتر

وزن : 56

قیمت : 168.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 44

ابعاد : 50*33 میلیمتر

وزن : 95 قیراط

قیمت : 285.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 43

ابعاد : 24*34 میلیمتر

وزن : 45 قیراط

قیمت : 135.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 46

ابعاد : 21*36 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 126.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 45

ابعاد : 24*38 میلیمتر

وزن : 50 قیراط

قیمت : 150.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 48

ابعاد : 14*43 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 111.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 47

ابعاد : 23*36 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 126.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 50

ابعاد : 21*34 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 120.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 49

ابعاد : 19*38 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 93.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 52

ابعاد : 26*33 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 147.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 51

ابعاد : 23*36 میلیمتر

وزن : 43 قیراط

قیمت : 129.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 54

ابعاد : 23*24 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 66.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 53

ابعاد : 23*34 میلیمتر

وزن : 35 قیراط

قیمت : 105.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 56

ابعاد : 22*33 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 72.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 55

ابعاد : 16*27 میلیمتر

وزن : 18 قیراط

قیمت : 54.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 58

ابعاد : 25*34 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 111.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 57

ابعاد : 41*30 میلیمتر

وزن : 63 قیراط

قیمت : 189.000 تومان


 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 60

ابعاد : 24*42 میلیمتر

وزن : 61 قیراط

قیمت : 183.000 تومان

 یودالیت

سنگ یودالیت روسیه کد : 59

ابعاد : 29*39 میلیمتر

وزن : 56 قیراط

قیمت : 168.000 تومان




زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست




برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است